Vranovčania majú rezervy najmä v triedení bio odpadu, radnica reaguje

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou pripravuje novelizáciu Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Vo Vranovskom hlásniku avizuje radnica zmeny na zbernom dvore. Pomôcť odpadovému hospodárstvu by mali tiež nové kompostéry pre domácnosti v rodinných domoch.

Mesto Vranov nad Topľou muselo doplatiť z vlastných finančných prostriedkov v odpadovom hospodárstve v roku 2021 sumu 54 167,33 eur a v tomto roku vychádza účet bez decembrovej faktúry na 53 931,38 eur.

V minulosti bol zberný dvor vo Vranove nad Topľou predmetom kritiky súvisiacej s podozrením z odpadovej turistiky. Podľa VZN môžu na ňom odovzdať odpad len obyvatelia s trvalým pobytom na území mesta alebo s prechodným pobytom, ale s vydaným rozhodnutím s určeným miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na aktuálny kalendárny rok. Na rokovaniach mestského zastupiteľstva sa periodicky objavujú reakcie poslancov, ktorí upozorňujú, že kontrola nie je dôsledná. Pointa je v tom, že ak tam uložia odpad, ktorý nepatrí medzi separované zložky, neoprávnené osoby, v konečnom účtovaní to zaplatia Vranovčania.

Vedúca oddelenia životného prostredia Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Zuzana Košalková avizuje zmenu VZN. Zároveň pripomína, že „občania tu môžu bezplatne odovzdať len vyseparované zložky komunálneho odpadu. V zbernom dvore nie je možné odovzdávať zmesový komunálny odpad a odpadové pneumatiky. Konečný spotrebiteľ je ich povinný odovzdať priamo distribútorovi (predajcovi) bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky.“

Pozornosť si však zaslúžia aj ďalšie zo vstupov, ktoré sa premietajú do výšku poplatku pre občanov. Jedným z nich je poplatok do Environmentálneho fondu podľa miery vytriedenia odpadu. Keďže Vranov nad Topľou separuje na úrovni 40%, poplatok predstavuje 18 eur za tonu uloženého odpadu.

Kľúčové z tohto pohľadu je, že Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje nové nariadenie o výške tohto poplatku. Na jednej strane sa počíta s navýšením sadzby, no táto zmena má byť zároveň nastavená motivačne s ocenením miest a obcí s vysokou mierou separácie a dôslednou úpravou odpadu pred skládkovaním. „A najväčšie rezervy, nielen v našom meste, sú pri likvidácii biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch. Je to to, čo skončí v koši v našej kuchyni alebo v čiernej nádobe na zmesový odpad zo záhrad. Je to neuveriteľné, že je to až 50% z odpadu končiaceho na skládkach. Musíme teda pochopiť, že zapojenie sa do dôslednej separácie zanemená úsporu našich rodinných výdavkov,“ reagovala štatistikou Z. Košalková.

Do kompletnej mozaiky treba v tejto súvislosti spomenúť avizovaný nástup nových povinností zo zákona od budúceho roka, kedy sa očakáva zavedenie dodatočnej úpravy zmesového komunálneho odpadu určeného na uloženie na skládke, ktorý bude musieť prejsť mechanicko – biologickou úpravou. To znamená, že sa mechanicky upraví na využiteľnú (materiálovo alebo energeticky) a nevyužiteľnú zložku, plus sa dodatočne upravia vytriedené biologické zložky odpadu. „Mesto bude platiť firme, ktorá úpravu vykoná, čiže koľko sa vyvezie, toľko sa dodatočne zaplatí,“ upozorňuje Z. Košalková.

Vranovská samospráva si sľubuje pomoc od projektu „Zakúpenie kompostérov“. Vďaka dotácii vo výške 148 000 eur z Environmentálneho fondu ich zakúpi 2 300 kusov, ktoré budú postupne bezplatne distribuované do každého rodinného domu v meste. „Tým, že sa zapojíme do dôsledného triedenia odpadu pred jeho uložením na skládke, si splní naše mesto povinnosť dôsledného triedenia odpadu pred jeho uložením na skládke,“ pripomenula Z. Košalková.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!