„Vidieť a zlepšiť sa“ dá aj v Slovinsku

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Koncom septembra 2020 napriek zložitej situácii a za prísnych podmienok zorganizovala Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou v poradí druhú mobilitu ERASMUS+ projektu „Vidieť a zlepšiť sa” určenú pre piatich pedagógov školy. Tentokrát mali možnosť učitelia pozorovať metódy a formy vyučovania v Strednej odbornej škole v mestečku Zreče, v Slovinsku. Stredná odborná škola v Zreče patrí pod Školské vzdelávacie centrum Slovenské Konjice, ktoré pod svojimi krídlami zastrešuje gymnázium, strednú odbornú školu, základnú školu a vzdelávanie pre dospelých.

V prvý deň pobytu sa pedagógovia zoznámili s  vedením vzdelávacieho centra, školským koordinátorom projektu účastníckej krajiny a ostatnými zamestnancami školy. Hostitelia ich previedli a oboznámili s interiérom a areálom školy i jej okolím. Naplánované boli prezentácie vzdelávacích systémov partnerských škôl a diskusia o výhodách a nevýhodách školského systému hosťujúcej krajiny.

Zaujímavosťou bol štátny vzdelávací program, ktorý si školy môžu do 20% zmeniť podľa svojich potrieb a možností. Stredná odborná škola v meste Zreče má výbornú spoluprácu s firmou Unior sídliacou  neďaleko školy, ktorá bezplatne  dodala škole stroje a zariadenia, na ktorých sa žiaci učia základy učiva. Študenti neskôr praxujú  priamo vo firme, kde rozvíjajú a upevňujú svoje zručnosti nadobudnuté v škole. Škola si preto mohla svoj školský vzdelávací program prispôsobiť priamo potrebám a možnostiam firmy, ktorá je najväčším poskytovateľom zamestnania v blízkom okolí. Spomínaná symbióza „škola – firma“ je len závideniahodná.

Neopomenuteľnou výhodou školy bolo, že väčšina tried bola vybavená  modernou interaktívnou didaktickou technikou už prispôsobenou pre prezenčné, ale aj dištančné vyučovanie. Technické vybavenie tried, učební a dielní dáva teda väčšiu šancu na inovatívne formy vyučovania nielen cudzích jazykov, ale aj odborných predmetov a praxe.

Vari raritne môže na našinca pôsobiť známkovanie. V nižších ročníkoch používajú učitelia na záver roka len slovné hodnotenia. Inak je hodnotenie na stupnici od 1 do 5. Známka 5 je však v prípade slovinských škôl najlepšie ohodnotenie.

Napriek náročnému pracovnému programu bolo obohacujúcim zážitkom aj spoznávanie krajiny. Krásu slovinskej flóry sme obdivovali jednak počas peších túr do blízkych lesov, jednak z výšav vyhliadkovej veže v korunách stromov v lyžiarskom stredisku Rogla i počas výstupu na rozprávkovo vyzerajúci Bledský hrad čnejúci nad Bledským jazerom, čoby smaragdovou perlou Júlskych Álp.  Byť v Slovinsku a nenavštíviť  hlavné mesto, by bolo azda hriechom. Namáhavý výstup na Ľubľanský hrad bol odmenený nádherným výhľadom na centrum mesta.

Slovinsko ostane v našich pamätiach navždy zapísané ako malá, ale milá krajina s priateľskými ľuďmi, s ktorými sme strávili veľa času rozborom ich školského systému.

Po absolvovaní mnohých hospitácií a rozhovorov s vedením a učiteľmi školy možno skonštatovať, že vyučovací proces v Slovinsku sa vo veľkej miere zhoduje s tým naším a že učitelia v oboch krajinách sa boria s obdobnými problémami v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, aj keď práca pedagógov a žiakov zameraná na ich výkon v rámci precíznosti a náročnosti je ovplyvnená rakúskym a talianskym systémom práce. A preto sa tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri vzájomnej výmene žiakov.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!