Učitelia Strednej odbornej školy drevárskej v Turecku

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Päť učiteľov Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou sa len nedávno vrátilo zo slnečnej Antalye, ktorú mali možnosť spoznať zblízka vďaka projektu Erasmus+. Zúčastnili sa veľmi zaujímavej aktivity „Job-Shadowing“, ktorá bola zameraná na pozorovanie nových metód vyučovania a porovnanie odbornej prípravy žiakov v príbuzných technických odboroch so zameraním na stroje a zariadenia tak v Turecku, ako aj na Slovensku. Náplňou „Job-shadowingu“ nebolo iba samotné pozorovanie foriem učenia, ale aj komunikácia s učiteľmi a študentmi tureckej školy, ktorá sa nachádza blízko historického centra Antalye.

Prvý kontakt s výberovou a moderne vybavenou strednou leteckou školou Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ktorá patrí medzi päť najlepších stredných odborných škôl v Turecku, bol pre nás naozaj veľmi príjemným prekvapením. Po milom a srdečnom stretnutí so školským koordinátorom projektu a mimoriadne ústretovým vedením školy, ochotným zodpovedať všetky naše otázky, sme sa mohli zoznámiť s naozaj zaujímavým areálom školy. Odborná a technická anatolská stredná škola Technológia údržby lietadiel Aksu je úzko špecializovaná škola, ktorá poskytuje vzdelávanie a odbornú prípravu súvisiacu s motorom trupu lietadla a elektronickými systémami lietadla. Školu v súčasnosti navštevuje 350 študentov, ktorí okrem prijímacích skúšok absolvujú aj ústny pohovor. Za najväčšiu perspektívu do budúcnosti pokladá vedenie školy novootvorený odbor, špecializujúci sa na drony. Počas prehliadky dielní, ktoré sú vybavené modernými strojmi a technológiami, nás najviac  zaujal  veľký hangár a modely skutočných lietadiel, súčasťou ktorých bola aj unikátna knižnica prístupná pre študentov.

Nové skúsenosti a informácie sme získali priamo na hodinách teoretického a praktického vyučovania, kde nás prekvapilo, ako sú tureckí žiaci komunikatívni, otvorení, viac diskutujú o problémoch a s akou úctou pristupujú k svojim učiteľom. Počas diskusií sme s veľkým záujmom rozšírili svoje vedomosti o tureckom školskom systéme. Na konci povinnej školskej dochádzky žiaci absolvujú skúšku, ktorá jediná je smerodajná, na akú vysokú školu sa študent dostane. Vyučovanie odborných predmetov, kde sa využíva interaktívna tabuľa, internet a množstvo modelov súčiastok a strojov, je na partnerskej škole naozaj na vysokej úrovni. Skoro všetky témy sa formulujú do projektového a skupinového vyučovania, kde sa žiaci naučia nielen danú problematiku, ale aj „privoňajú“ k práci v skupine a prezentovaniu vlastnej práce pred publikom.

Mobilita splnila svoj cieľ. Získali sme množstvo podnetných informácií o inom systéme odborného vzdelávania, spoznali, aké metódy využívajú kolegovia partnerskej školy. Po každom dni sme mali možnosť vyjadriť, aký prínos pre nás majú absolvované hospitácie a čo je možné urobiť pre zmenu vyučovania v našej škole. Komunikáciou s učiteľmi a tiež v každodenných bežných situáciách sme sa zdokonalili v anglickom jazyku. Za obrovský úspech považujeme uzavretie dohody o dlhodobej spolupráci pri výmene študentov v rámci odbornej stáže medzi lokálnou autoritou pre Erasmus+ v Antalyi a našou školou.

Bohatší o nové poznatky a zážitky, ktoré v nás budú ešte dlho doznievať, sme nadviazali nové priateľstvá, získali nové odborné a jazykové zručnosti, spoznali fascinujúcu tureckú krajinu, jej kultúru a veľmi chutnú národnú kuchyňu. Určite sme plní očakávania, ako sa tejto novej výzvy zhostia o niekoľko mesiacov naši študenti, ktorí sa v tureckom prostredí budú môcť zdokonaliť v cudzom jazyku a porovnať si svoje vedomosti so študentmi partnerskej školy s úplne inou kultúrnou základňou.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!