TP 2, s.r.o. filtruje potok Kyjov zeolitom, SIŽP a samospráve chýbajú dáta

  • Obce
  • Dátum: 09.04.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Spoločnosť TP 2, s.r.o. filtruje vodu v Kyjovskom potoku približne 10 tonami voľne vysypaného zeolitu. Slovenská inšpekcia životného prostredia, ani samosprávy zatiaľ dáta o účinnosti tohto riešenia nedostali.

Slovenská inšpekcia životného prostredia v súvislosti s mimoriadnym zhoršením kvality vôd v Kyjovskom potoku uložila spoločnosti TP 2, s.r.o. sériu opatrení. Generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo po ostatnom rokovaní pracovnej skupiny konštatoval, že splnené boli iba čiastočne.

Návrh trvalého čistenia vypúšťaných odpadových vôd z odkaliska do Kyjovského potoka, zmena merného objektu a úprava manipulačného poriadku sú predmetom samostatného povoľovania Útvaru integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania SIŽP. Ako uviedol J. Jenčo, toto konanie je momentálne otvorené a inšpekcia v tejto súvislosti upozorňuje TP 2, s.r.o., aby v rámci integrovaného povolenia, o ktoré žiadajú, zapracovala aj nedostatky zistené počas mimoriadneho zhoršenia vôd.


Spoločnosť TP 2,s.r.o. filtruje vodu v Kyjovskom potoku zeolitom. 

TP 2, s.r.o. zatiaľ prišla, po termíne, s dočasným riešením filtrácie Kyjovského potoka. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje Odkalisko Poša, využila vo vyvare zeolit. Inšpektori sa jeho aplikovaniu nebránia. Na druhej strane zdôrazňujú, že túto alternatívu považujú len za dočasnú a zároveň žiadajú presné detaily, vrátane jeho sorpčných limitov a schopnosti eliminovať z odpadovej vody chémiu. Použitie tejto unikátnej horniny podmienila inšpekcia vykonávaním pravidelných analýz pred a za umiestneným zeolitom v 7-dňových intervaloch. J. Jenčo vysvetlil, že tento cyklus bol zvolený po konzultácii s odborníkmi so skúsenosťami so zeolitom. Operatívne merania kvality vôd bude vykonávať aj SIŽP. „V tomto prípade nám neboli poskytnuté žiadne technické parametre, čo sa týka frakcie, prípadne kvality zeolitu. Máme informáciu, že vo vyvare bolo použitých a voľne vysypaných približne 10 ton, ktoré by mal slúžiť na filtrovanie vôd z odkaliska. Pôvodcu sme informovali, že o riešení sme mali inú predstavu, pričom sme ho zároveň upozornili, aby zeolit umiestnili do košov alebo big bagov, cez ktoré by voda pretekala a zároveň by bol po naplnení sorpčnej kapacity ľahko vymeniteľný. Taktiež sme upozornili, že použitý zeolit je potrebné zneškodniť ako nebezpečný odpad,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo.

Zástupcovia samosprávy v rámci rokovania pracovnej skupiny apelovali na to, aby riešenie filtrácie Kyjovského potoka malo profesionálne parametre. Využitie zeolitu nespochybňujú, ale nie za okolností, kedy chýbajú akékoľvek relevantné dáta, vrátane efektivity pri zachytávaní, napr. ťažkých kovov, harmonogramu jeho vymieňania vo vyvare, ako aj informácie o následnej likvidácii v podobe už nebezpečného odpadu. „S týmto implementovaným riešením stotožnení nie sme. Vnímame ho ako laické, preto určite nesúhlasíme s tým, aby to takto ostalo natrvalo,“ zdôraznil starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák.


Zástupcovia samosprávy, starostka Nižného Hrabovca Marcela Pčolinská a starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák, očakávajú profesionálne riešenie filtrácie Kyjovského potoka.

Starostka Nižného Hrabovca Marcela Pčolinská pri tejto príležitosti upozornila na zásadnú skutočnosť, ktorá súvisí s tým, že doteraz nebola vykonaná analýza a rozbor sedimentov uložených priamo v Odkalisku Poša, od čoho bezprostredne musí závisieť aj finálne riešenie filtrácie Kyjovského potoka. „Pokiaľ sa nevykoná inventarizácia látok, ktoré sú v odkalisku uložené, odborníci ani nevedia navrhnúť vhodnú technológiu. Musíme vedieť presne, čo všetko sa v odkalisku nachádza. V opačnom prípade filtrovacie zariadenie bude vedieť zachytiť len časť škodlivých látok, ale ďalšie ostanú naďalej v prírode,“ vysvetľovala Marcela Pčolinská.

Ako ďalej vo vzťahu k riešeniu filtrácie potoka dodala, očakávala overené riešenie v podobe mobilnej filtrovacej stanice. „Tatrovku so zeolitom som tam mohla nasypať aj ja s malými obecnými službami v Nižnom Hrabovci. Nikto sa neporadil s odborníkmi, aký zeolit, akej frakcie a v akom množstve mal byť použitý, teda pri realizácii chýbali základné vedecko-technické poznatky,“ pripomenula M. Pčolinská.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!