Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Ekologická záťaž v Strážskom by mohla byť vyriešená do konca roka

Správy / Ostatné / Ekologická záťaž v Strážskom by mohla byť vyriešená do konca roka

Ekologická záťaž v Strážskom by mohla byť vyriešená do konca roka
Aké sú môžnosti reklamy?

Environmentálna záťaž v bývalom areáli Chemka Strážske by mohla byť odstránená na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie do konca tohto roka. Tento záver vzišiel z pracovného stretnutia k zhodnoteniu aktuálneho stavu dopadu na životné prostredie spôsobeného uložením toxických látok v priestoroch areálu CRW susediaceho s areálom bývalej spoločnosti Chemko Strážske.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia ministerstva vnútra, ministerstva životného prostredia, slovenskej inšpekcie životného prostredia, za oblasť krízového riadenia a životného prostredia zástupcovia Okresného úradu v Košiciach, Okresného úradu v Prešove, Okresného úradu v Michalovciach, Okresného úradu v Humennom, zástupcovia Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva, zástupcovia štátnej veterinárnej a potravinovej správy a zástupcovia samosprávy.

Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie vplyvu poveternostných podmienok na uložené toxické látky v zistených priestoroch a stupeň degradácie obalového materiálu, v ktorom sú uložené so stanovením ďalšieho postupu pri eliminácii škodlivých účinkov na životné prostredie. Ako uviedol hovorca Ministerstva vnútra SR Peter Lazarov, zúčastnení zástupcovia sa zhodli, že situácia je alarmujúca a je potrebné ju okamžite riešiť. Ďalší postup riešenia bude vychádzať zo stanovísk jednotlivých zástupcov, ktorí spracujú svoje podklady a predložia ich do správy. „Táto správa bude slúžiť ministerstvu vnútra ako podkladový materiál a spolu s analýzou rozsahu postihnutia konkrétneho územia v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva a ministerstvom životného prostredia pripraví návrh na vykonanie potrebných opatrení k zabráneniu ďalšieho prenikaniu toxického odpadu do životného prostredia v súlade so zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva a zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,“ uviedol Peter Lazarov.

Príslušné okresné úrady v súčasnej dobe stanovujú rozsah ekologickej záťaže na svojom území, na základe ktorého bude v súlade so zákonom o civilnej ochrane vyhlásená mimoriadna situácia a následne sa vykonajú záchranné práce na elimináciu ekologickej záťaže. „Príslušné kroky bude realizovať ministerstvo vnútra v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a úradom verejného zdravotníctva v časovom horizonte do konca roka 2019,“ dodal P. Lazarov.

Ako spresnila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Dáša Račková, predmetom obhliadky boli tri miesta v lokalite, kde sú uložené nádoby (sudy) s toxickým odpadom, a na ktorých bola v tomto roku potvrdená analýzou odobratých vzoriek vykonanou kontrolným chemickým laboratóriom MV SR prítomnosť bifenylu i PCB. „Obhliadka miest s environmentálnou záťažou potvrdila, že nádoby s toxickým odpadom nie sú v areáli lesnej obory vhodne skladované, pričom nie je vylúčený únik ich obsahu do prostredia. Z hľadiska ochrany zložiek životného prostredia je potrebné vykonať čo najskôr opatrenia, ktoré by zabránili šíreniu týchto látok z miesta ich skladovania do okolitého prostredia, aby sa tak predišlo ďalšej kontaminácii životného prostredia,“ reagoval vo svojom stanovisku Úrad verejného zdravotníctva SR.

Zároveň D. Račková pripomenula, že polychlórované bifenyly (PCB) patria medzi perzistentné organické zlúčeniny s preukázaným nepriaznivým dopadom na zdravie ľudí - ide o látky s karcinogénnymi vlastnosťami, s nepriaznivým pôsobením na hormonálne funkcie organizmu, činnosť endokrinných žliaz a pod. Tieto látky sú z hľadiska zdravia ľudí rizikom najmä v súvislosti s chronickou expozíciou v životnom prostredí – akútne poškodenie zdravia nie je pravdepodobné. „Riešenie situácie v lokalite Chemko Strážske si vyžaduje súčinnosť niekoľkých rezortov. ÚVZSR v nadväznosti na zistené skutočnosti poskytne v záujme ochrany zdravia v krátkom čase súčinnosť pri príprave odborného materiálu, ktorý by mal koordinujúci orgán - Ministerstvo vnútra SR, vzhľadom na skutočnosť, že tento problém zasahuje územie dvoch krajov, predložiť na rokovanie vlády SR, ktorá by mala následne rozhodnúť o ďalšom postupe,“ dodala D. Račková. 
 

Ekologická záťaž v Strážskom by mohla byť vyriešená do konca roka

Správy / Ostatné / Ekologická záťaž v Strážskom by mohla byť vyriešená do konca roka

Ekologická záťaž v Strážskom by mohla byť vyriešená do konca roka
Aké sú môžnosti reklamy?

Environmentálna záťaž v bývalom areáli Chemka Strážske by mohla byť odstránená na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie do konca tohto roka. Tento záver vzišiel z pracovného stretnutia k zhodnoteniu aktuálneho stavu dopadu na životné prostredie spôsobeného uložením toxických látok v priestoroch areálu CRW susediaceho s areálom bývalej spoločnosti Chemko Strážske.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia ministerstva vnútra, ministerstva životného prostredia, slovenskej inšpekcie životného prostredia, za oblasť krízového riadenia a životného prostredia zástupcovia Okresného úradu v Košiciach, Okresného úradu v Prešove, Okresného úradu v Michalovciach, Okresného úradu v Humennom, zástupcovia Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva, zástupcovia štátnej veterinárnej a potravinovej správy a zástupcovia samosprávy.

Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie vplyvu poveternostných podmienok na uložené toxické látky v zistených priestoroch a stupeň degradácie obalového materiálu, v ktorom sú uložené so stanovením ďalšieho postupu pri eliminácii škodlivých účinkov na životné prostredie. Ako uviedol hovorca Ministerstva vnútra SR Peter Lazarov, zúčastnení zástupcovia sa zhodli, že situácia je alarmujúca a je potrebné ju okamžite riešiť. Ďalší postup riešenia bude vychádzať zo stanovísk jednotlivých zástupcov, ktorí spracujú svoje podklady a predložia ich do správy. „Táto správa bude slúžiť ministerstvu vnútra ako podkladový materiál a spolu s analýzou rozsahu postihnutia konkrétneho územia v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva a ministerstvom životného prostredia pripraví návrh na vykonanie potrebných opatrení k zabráneniu ďalšieho prenikaniu toxického odpadu do životného prostredia v súlade so zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva a zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,“ uviedol Peter Lazarov.

Príslušné okresné úrady v súčasnej dobe stanovujú rozsah ekologickej záťaže na svojom území, na základe ktorého bude v súlade so zákonom o civilnej ochrane vyhlásená mimoriadna situácia a následne sa vykonajú záchranné práce na elimináciu ekologickej záťaže. „Príslušné kroky bude realizovať ministerstvo vnútra v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a úradom verejného zdravotníctva v časovom horizonte do konca roka 2019,“ dodal P. Lazarov.

Ako spresnila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Dáša Račková, predmetom obhliadky boli tri miesta v lokalite, kde sú uložené nádoby (sudy) s toxickým odpadom, a na ktorých bola v tomto roku potvrdená analýzou odobratých vzoriek vykonanou kontrolným chemickým laboratóriom MV SR prítomnosť bifenylu i PCB. „Obhliadka miest s environmentálnou záťažou potvrdila, že nádoby s toxickým odpadom nie sú v areáli lesnej obory vhodne skladované, pričom nie je vylúčený únik ich obsahu do prostredia. Z hľadiska ochrany zložiek životného prostredia je potrebné vykonať čo najskôr opatrenia, ktoré by zabránili šíreniu týchto látok z miesta ich skladovania do okolitého prostredia, aby sa tak predišlo ďalšej kontaminácii životného prostredia,“ reagoval vo svojom stanovisku Úrad verejného zdravotníctva SR.

Zároveň D. Račková pripomenula, že polychlórované bifenyly (PCB) patria medzi perzistentné organické zlúčeniny s preukázaným nepriaznivým dopadom na zdravie ľudí - ide o látky s karcinogénnymi vlastnosťami, s nepriaznivým pôsobením na hormonálne funkcie organizmu, činnosť endokrinných žliaz a pod. Tieto látky sú z hľadiska zdravia ľudí rizikom najmä v súvislosti s chronickou expozíciou v životnom prostredí – akútne poškodenie zdravia nie je pravdepodobné. „Riešenie situácie v lokalite Chemko Strážske si vyžaduje súčinnosť niekoľkých rezortov. ÚVZSR v nadväznosti na zistené skutočnosti poskytne v záujme ochrany zdravia v krátkom čase súčinnosť pri príprave odborného materiálu, ktorý by mal koordinujúci orgán - Ministerstvo vnútra SR, vzhľadom na skutočnosť, že tento problém zasahuje územie dvoch krajov, predložiť na rokovanie vlády SR, ktorá by mala následne rozhodnúť o ďalšom postupe,“ dodala D. Račková. 
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok