Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Tepelné hospodárstvo vo Vranove prevzala nová spoločnosť

Správy / Mesto Vranov / Tepelné hospodárstvo vo Vranove prevzala nová spoločnosť

Tepelné hospodárstvo vo Vranove prevzala nová spoločnosť
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou má v rámci tepelného hospodárstva nového partnera – spoločnosť Team ENERGO SK s.r.o., ktorá od BUKÓZA ENERGO a.s. odkúpila časť podniku „Divízia tepelné hospodárstvo Vranov nad Topľou“. Primátorovi Jánovi Raganovi a poslancom mestského zastupiteľstva to oznámil listom konateľ Team ENERGO SK s.r.o. Petr Horák.

V októbri 2009 uzavreli mesto Vranov nad Topľou a BUKÓZA ENERGO a.s. zmluvu o nájme nehnuteľností a podnikateľskom nájme hnuteľných vecí vo vlastníctve samosprávy, na základe ktorej bola spoločnosť so sídlom v Hencovciach oprávnená využívať predmet nájmu na výrobu, rozvod, distribúciu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody.

Tento právny stav platil do 30. januára 2019, kedy BUKÓZA ENERGO a.s. uzatvorila zmluvu o predaji časti podniku „Divízia tepelné hospodárstvo Vranov nad Topľou“ so spoločnosťou Team ENERGO SK s.r.o. V praxi to znamená, že firma so sídlom v Kokave nad Rimavicou preberá časť podniku, prostredníctvom ktorého BUKÓZA ENERGO a.s. vykonávala podnikateľskú činnosť – výrobu, dodávku, distribúciu tepla, teplej úžitkovej vody, studenej úžitkovej vody a obsluhu kotolní v meste Vranov nad Topľou v znení dodatku č. 1 a 2. „Naša obchodná spoločnosť vstúpila odo dňa 15.2.2019 do všetkých právnych vzťahov predávajúceho, vzťahujúcich sa na predaj časti podniku. Naša obchodná spoločnosť nahrádza BUKÓZA ENERGO a.s. ako zmluvnú stranu všetkých zmlúv vzťahujúcich sa na časť podniku. Všetky zmluvy vzťahujúce sa na časť podniku, vrátane Nájomnej zmluvy, ostávajú platné a účinné aj po prechode práv, povinností, pohľadávok a záväzkov na nás, ako kupujúceho časti podniku,“ citujeme z listu adresovaného primátorovi Jánovi Raganovi a poslancom mestského zastupiteľstva.

P. Horák ďalej v liste informuje, že obchodná spoločnosť Team ENERGO SK s.r.o. je súčasťou podnikateľskej skupiny Team ENERGO združujúcej viacero obchodných spoločností, partnerov a spolupracujúcich špecialistov pôsobiacich v Česku a na Slovensku, disponujúcich dlhoročnými skúsenosťami v sektore energetiky, ako aj potrebným kapitálovým zabezpečením a početnými referenciami na základe realizácie komerčných a komunálnych energetických projektov. Jediným vlastníkom Team ENERGO SK s.r.o. je Team ENERGO s.r.o. so sídlom v Brne. „Dovoľujeme si vás ubezpečiť, že uzatvorením Zmluvy o predaji časti podniku, ani žiadnymi úkonmi súvisiacimi s touto zmluvou nedošlo, ani nedôjde k žiadnemu scudzeniu, ani žiadnemu inému zaťaženiu akéhokoľvek hnuteľného alebo nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou,“ zdôraznil Petr Horák.

Zároveň doplnil, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím zo dňa 11. februára 2019 vydal spoločnosti Team ENERGO SK s.r.o. povolenie na podnikanie v tepelnej energetike (výroba a rozvod tepla). „Naša obchodná spoločnosť je pripravená v plnom rozsahu a včas plniť všetky zmluvné povinnosti a záväzky z Nájomnej zmluvy a byť spoľahlivým, dlhodobým a silným partnerom mesta Vranov nad Topľou pri zabezpečovaní potrieb v oblasti tepelnej energetiky,“ dodal P. Horák.
 

Tepelné hospodárstvo vo Vranove prevzala nová spoločnosť

Správy / Mesto Vranov / Tepelné hospodárstvo vo Vranove prevzala nová spoločnosť

Tepelné hospodárstvo vo Vranove prevzala nová spoločnosť
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou má v rámci tepelného hospodárstva nového partnera – spoločnosť Team ENERGO SK s.r.o., ktorá od BUKÓZA ENERGO a.s. odkúpila časť podniku „Divízia tepelné hospodárstvo Vranov nad Topľou“. Primátorovi Jánovi Raganovi a poslancom mestského zastupiteľstva to oznámil listom konateľ Team ENERGO SK s.r.o. Petr Horák.

V októbri 2009 uzavreli mesto Vranov nad Topľou a BUKÓZA ENERGO a.s. zmluvu o nájme nehnuteľností a podnikateľskom nájme hnuteľných vecí vo vlastníctve samosprávy, na základe ktorej bola spoločnosť so sídlom v Hencovciach oprávnená využívať predmet nájmu na výrobu, rozvod, distribúciu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody.

Tento právny stav platil do 30. januára 2019, kedy BUKÓZA ENERGO a.s. uzatvorila zmluvu o predaji časti podniku „Divízia tepelné hospodárstvo Vranov nad Topľou“ so spoločnosťou Team ENERGO SK s.r.o. V praxi to znamená, že firma so sídlom v Kokave nad Rimavicou preberá časť podniku, prostredníctvom ktorého BUKÓZA ENERGO a.s. vykonávala podnikateľskú činnosť – výrobu, dodávku, distribúciu tepla, teplej úžitkovej vody, studenej úžitkovej vody a obsluhu kotolní v meste Vranov nad Topľou v znení dodatku č. 1 a 2. „Naša obchodná spoločnosť vstúpila odo dňa 15.2.2019 do všetkých právnych vzťahov predávajúceho, vzťahujúcich sa na predaj časti podniku. Naša obchodná spoločnosť nahrádza BUKÓZA ENERGO a.s. ako zmluvnú stranu všetkých zmlúv vzťahujúcich sa na časť podniku. Všetky zmluvy vzťahujúce sa na časť podniku, vrátane Nájomnej zmluvy, ostávajú platné a účinné aj po prechode práv, povinností, pohľadávok a záväzkov na nás, ako kupujúceho časti podniku,“ citujeme z listu adresovaného primátorovi Jánovi Raganovi a poslancom mestského zastupiteľstva.

P. Horák ďalej v liste informuje, že obchodná spoločnosť Team ENERGO SK s.r.o. je súčasťou podnikateľskej skupiny Team ENERGO združujúcej viacero obchodných spoločností, partnerov a spolupracujúcich špecialistov pôsobiacich v Česku a na Slovensku, disponujúcich dlhoročnými skúsenosťami v sektore energetiky, ako aj potrebným kapitálovým zabezpečením a početnými referenciami na základe realizácie komerčných a komunálnych energetických projektov. Jediným vlastníkom Team ENERGO SK s.r.o. je Team ENERGO s.r.o. so sídlom v Brne. „Dovoľujeme si vás ubezpečiť, že uzatvorením Zmluvy o predaji časti podniku, ani žiadnymi úkonmi súvisiacimi s touto zmluvou nedošlo, ani nedôjde k žiadnemu scudzeniu, ani žiadnemu inému zaťaženiu akéhokoľvek hnuteľného alebo nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou,“ zdôraznil Petr Horák.

Zároveň doplnil, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím zo dňa 11. februára 2019 vydal spoločnosti Team ENERGO SK s.r.o. povolenie na podnikanie v tepelnej energetike (výroba a rozvod tepla). „Naša obchodná spoločnosť je pripravená v plnom rozsahu a včas plniť všetky zmluvné povinnosti a záväzky z Nájomnej zmluvy a byť spoľahlivým, dlhodobým a silným partnerom mesta Vranov nad Topľou pri zabezpečovaní potrieb v oblasti tepelnej energetiky,“ dodal P. Horák.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok