Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Športoví tréneri, inštruktori, rozhodcovia...

Správy / Oznamy / Športoví tréneri, inštruktori, rozhodcovia...

Aké sú môžnosti reklamy?

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor živnostenského podnikania, informuje podnikateľskú verejnosť, že zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe s účinnosťou od 1. januára 2016 sa novelizoval aj živnostenský zákon, podľa ktorého živnosťou už nie je činnosť športovca a športového odborníka a prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti športových odborníkov.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016 uvádzajú, že živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti. Živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii.

Podľa zákona o športe, športovým odborníkom je najmä tréner a inštruktor športu, rozhodca, delegát, kontrolór športovej organizácie, funkcionár športovej organizácie...

Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe. Fyzickú osobu, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe a nemá príslušnosť k športovej organizácii, zapíše do registra fyzických osôb v športe na základe jej žiadosti Ministerstvo školstva vedy, výskumu, športu SR.

Pri fyzickej osobe, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe a má príslušnosť k športovej organizácii, zápis údajov do registra fyzických osôb v športe je povinná vykonať príslušná športová organizácia, a to do desiatich dní od zápisu týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii. PhDr.

Andrea Lukičová
vedúca odboru živnostenského podnikania OÚ

Športoví tréneri, inštruktori, rozhodcovia...

Správy / Oznamy / Športoví tréneri, inštruktori, rozhodcovia...

Aké sú môžnosti reklamy?

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor živnostenského podnikania, informuje podnikateľskú verejnosť, že zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe s účinnosťou od 1. januára 2016 sa novelizoval aj živnostenský zákon, podľa ktorého živnosťou už nie je činnosť športovca a športového odborníka a prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti športových odborníkov.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016 uvádzajú, že živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti. Živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii.

Podľa zákona o športe, športovým odborníkom je najmä tréner a inštruktor športu, rozhodca, delegát, kontrolór športovej organizácie, funkcionár športovej organizácie...

Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe. Fyzickú osobu, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe a nemá príslušnosť k športovej organizácii, zapíše do registra fyzických osôb v športe na základe jej žiadosti Ministerstvo školstva vedy, výskumu, športu SR.

Pri fyzickej osobe, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe a má príslušnosť k športovej organizácii, zápis údajov do registra fyzických osôb v športe je povinná vykonať príslušná športová organizácia, a to do desiatich dní od zápisu týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii. PhDr.

Andrea Lukičová
vedúca odboru živnostenského podnikania OÚ

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok