Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

„Generálny pardón“ pre uloženie pokuty prevádzkovateľovi vozidla za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emis

Správy / Oznamy / „Generálny pardón“ pre uloženie pokuty prevádzkovateľovi vozidla za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emis

Aké sú môžnosti reklamy?

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo aj emisnej kontrole pravidelnej. Táto povinnosť platí pre všetky vozidlá, ktoré sú v premávke na pozemných komunikáciách (= pre všetky vozidlá, ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru a majú vydané tabuľky s evidenčným číslom).

Účinnosťou novely zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách sa prechodným ustanovením (v § 112h) zaviedol tzv. dvojmesačný generálny pardón:

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý pred 1.1.2016 porušil ustanovenia zákona tým, že vozidlo nepodrobil v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej, a túto povinnosť si splní v lehote do 29.2.2016, alebo ak v tejto lehote prevádzkovateľ vozidla požiada orgán Policajného zboru o dočasné vyradenie tohto vozidla z evidencie, okresný úrad zastaví konanie o uložení pokuty (ktoré bolo začaté a o ktorom sa právoplatne nerozhodlo do 1.1.2016), resp. okresný úrad nezačne konanie o uložení pokuty. Generálny pardón sa netýka konaní, ktoré boli na okresnom úrade právoplatne rozhodnuté. V takomto prípade je prevádzkovateľ vozidla povinný pokutu uhradiť.

Novela zákona č. 725/2004 Z. z. (v § 107b) zaviedla aj legislatívny podklad pre ukladanie pokút prevádzkovateľom vozidiel za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole v tzv. rozkaznom konaní. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky plánuje po ukončení generálneho pardónu prostredníctvom jednotného informačného systému v cestnej doprave spustiť automatické ukladanie pokút. Informačný systém bude sám automaticky vyhľadávať evidované vozidlá, ktoré neboli podrobené príslušným kontrolám a v prípade zistenia takéhoto vozidla sa automaticky vygeneruje rozkaz o uložení pokuty 165 eur, ktorý sa zašle prevádzkovateľovi vozidla. Ak prevádzkovateľ vozidla do 15 dní od doručenia rozkazu uhradí 2/3 uloženej pokuty, pokuta sa bude považovať za uhradenú v plnej výške. Ak prevádzkovateľ vozidla nebude súhlasiť z nejakých dôvodov s uložením pokuty, môže voči rozkazu o uložení pokuty podať odpor, ktorý musí odôvodniť. Včasným podaním odporu sa rozkaz zruší v celom rozsahu a okresný úrad bude v konaní pokračovať klasickým správnym konaním o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla. Ak nakoniec bude pokuta aj v správnom konaní uložená, okresný úrad uloží navyše povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur.

Preto všetkým prevádzkovateľom vozidiel odporúčame, aby svoje vozidlá podrobovali v ustanovených lehotách technickej kontrole a motorové vozidlá aj emisnej kontrole.

Ing. Ján Stavný, OÚ Vranov nad Topľou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 

„Generálny pardón“ pre uloženie pokuty prevádzkovateľovi vozidla za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emis

Správy / Oznamy / „Generálny pardón“ pre uloženie pokuty prevádzkovateľovi vozidla za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emis

Aké sú môžnosti reklamy?

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo aj emisnej kontrole pravidelnej. Táto povinnosť platí pre všetky vozidlá, ktoré sú v premávke na pozemných komunikáciách (= pre všetky vozidlá, ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru a majú vydané tabuľky s evidenčným číslom).

Účinnosťou novely zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách sa prechodným ustanovením (v § 112h) zaviedol tzv. dvojmesačný generálny pardón:

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý pred 1.1.2016 porušil ustanovenia zákona tým, že vozidlo nepodrobil v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej, a túto povinnosť si splní v lehote do 29.2.2016, alebo ak v tejto lehote prevádzkovateľ vozidla požiada orgán Policajného zboru o dočasné vyradenie tohto vozidla z evidencie, okresný úrad zastaví konanie o uložení pokuty (ktoré bolo začaté a o ktorom sa právoplatne nerozhodlo do 1.1.2016), resp. okresný úrad nezačne konanie o uložení pokuty. Generálny pardón sa netýka konaní, ktoré boli na okresnom úrade právoplatne rozhodnuté. V takomto prípade je prevádzkovateľ vozidla povinný pokutu uhradiť.

Novela zákona č. 725/2004 Z. z. (v § 107b) zaviedla aj legislatívny podklad pre ukladanie pokút prevádzkovateľom vozidiel za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole v tzv. rozkaznom konaní. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky plánuje po ukončení generálneho pardónu prostredníctvom jednotného informačného systému v cestnej doprave spustiť automatické ukladanie pokút. Informačný systém bude sám automaticky vyhľadávať evidované vozidlá, ktoré neboli podrobené príslušným kontrolám a v prípade zistenia takéhoto vozidla sa automaticky vygeneruje rozkaz o uložení pokuty 165 eur, ktorý sa zašle prevádzkovateľovi vozidla. Ak prevádzkovateľ vozidla do 15 dní od doručenia rozkazu uhradí 2/3 uloženej pokuty, pokuta sa bude považovať za uhradenú v plnej výške. Ak prevádzkovateľ vozidla nebude súhlasiť z nejakých dôvodov s uložením pokuty, môže voči rozkazu o uložení pokuty podať odpor, ktorý musí odôvodniť. Včasným podaním odporu sa rozkaz zruší v celom rozsahu a okresný úrad bude v konaní pokračovať klasickým správnym konaním o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla. Ak nakoniec bude pokuta aj v správnom konaní uložená, okresný úrad uloží navyše povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur.

Preto všetkým prevádzkovateľom vozidiel odporúčame, aby svoje vozidlá podrobovali v ustanovených lehotách technickej kontrole a motorové vozidlá aj emisnej kontrole.

Ing. Ján Stavný, OÚ Vranov nad Topľou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok