Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Odysea so zvýšenými nájmami v centre mesta by sa mohla skončiť vo februári

Správy / Mesto Vranov / Odysea so zvýšenými nájmami v centre mesta by sa mohla skončiť vo februári

Odysea so zvýšenými nájmami v centre mesta by sa mohla skončiť vo februári
Aké sú môžnosti reklamy?

V septembri schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Týmto krokom došlo k zvýšeniu nájmu nebytových priestorov využívaných na podnikateľskú činnosť. Podnikatelia svoju nespokojnosť adresovali vedeniu mesta, aj viacerým poslancom. Ešte v decembri túto tému otvoril poslanec Jozef Barna. MsZ zasadalo opäť minulý štvrtok, no táto otázka prerokovaná nebola. 

Začiatok príbehu o nebytových priestoroch siaha ešte do roku 1991, kedy boli zriadené Komisie pre privatizáciu národného majetku, ktorý bol ponúkaný v dražbe. Hoci sa v zápisnici uvádza „na základe predloženého potvrdenia SŠTSP Vám komisia vydá potvrdenie o predaji prevádzkovej jednotky,“ čo Anna Kašubiaková s manželom a Ladislav Rigo splnili, Bytové služby s nimi podpísali iba zmluvu o nájme. Pripomenieme, že za prevádzkovú jednotku zaplatili 480 tis., resp. 367 tis. Kčs. „Chceme len vedieť, či existuje dražba, po ktorej ukončení vzniká nájom. My sme žili v tom, že sme si priestory odkúpili do osobného vlastníctva,“ konštatoval L. Rigo. 
 
A. Kašubiaková platila nájom bez energií 297 eur, po novom jej vychádza na 552,47 eur. Okrem toho považuje za nefér, že podnikateľom, ktorí sa v minulosti zapojili do malej privatizácie, nie je táto skutočnosť zohľadnená „Hoci mesto vedelo o navýšení nájmu od 26. 9. 2013, dostala som iba tri dni na to, aby som zanalyzovala, či dokážem utiahnuť vyšší nájom a podpísala dodatok. K tomu sme jediný bytový dom, ktorý nemá vlastné merače tepla, pričom za jeho dodávku platím ročne 1 200 eur. Rovnako nesúhlasím s tým, že podnikáme v lukratívnych priestoroch. Keď k nám chcú prísť zákazníci na aute, musia si zaplatiť parkovné, inak dostanú papuču,“ uviedla A. Kašubiaková. 
 
Keďže A. Kašubiaková s novou výškou nájmu nesúhlasí, podala na MsÚ 5. decembra Dovolanie sa zmeny neprijateľných zmluvných podmienok. „V týchto priestoroch podnikám 23 rokov, je to celý môj život. Investovali sme v malej privatizácii, investovali sme do prestavby...Chápem, že aj mesto potrebuje plniť rozpočet, preto by som ešte zvýšenie nájmu do 30% akceptovala, ale toto je pre mňa likvidačné,“ dodala A. Kašubiaková. 
 
Primátor Ján Ragan v decembri uviedol, že o nespokojnosti podnikateľskej obce vie a diskusii sa nebráni. „Poslanci a ani nájomníci si pravdepodobne neuvedomovali o koľko sa nájmy zvýšia. Urobíme teda zoznam, aby poslanci videli, ako sa zásady konkrétne premietli do jednotlivých nájmov a budeme diskutovať o tom, či tieto sumy ponecháme alebo upravíme smerom nadol. Niektorí žiadajú, aby zásady platili pre všetkých rovnako, iní sa zase prikláňajú k individuálnemu prístupu so zohľadnením predmetu podnikania, či lokality v meste. Budeme sa tým zaoberať a uvidíme, aký záver bude prijatý,“ reagoval ešte v minulom roku J. Ragan.
 
Podľa informácii z radnice sa bude MsZ zásadami opäť zaoberať na najbližšom zasadnutí. „V zmysle čl. 18 ods. 2. Zásad sa právne vzťahy založené právnymi úkonmi urobenými do účinnosti týchto zásad mali prehodnotiť. Vykonali sme tak do konca roka 2013 a dodatky k zmluvám mali platiť od 01.01.2014. Na spoločné zasadnutie majetkovej a finančnej komisie sme predložili zoznam nebytových priestorov spolu s prehodnotením výšky nájomného v platných zmluvách. Podpísané dodatky sú zverejnené. Písomnými námietkami sa komisie zaoberali. Doporučujú na najbližšom MZ (február) dopracovať zásady,“ odpovedala hovorkyňa mesta Vranov Eva Fedorňáková.

Odysea so zvýšenými nájmami v centre mesta by sa mohla skončiť vo februári

Správy / Mesto Vranov / Odysea so zvýšenými nájmami v centre mesta by sa mohla skončiť vo februári

Odysea so zvýšenými nájmami v centre mesta by sa mohla skončiť vo februári
Aké sú môžnosti reklamy?

V septembri schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Týmto krokom došlo k zvýšeniu nájmu nebytových priestorov využívaných na podnikateľskú činnosť. Podnikatelia svoju nespokojnosť adresovali vedeniu mesta, aj viacerým poslancom. Ešte v decembri túto tému otvoril poslanec Jozef Barna. MsZ zasadalo opäť minulý štvrtok, no táto otázka prerokovaná nebola. 

Začiatok príbehu o nebytových priestoroch siaha ešte do roku 1991, kedy boli zriadené Komisie pre privatizáciu národného majetku, ktorý bol ponúkaný v dražbe. Hoci sa v zápisnici uvádza „na základe predloženého potvrdenia SŠTSP Vám komisia vydá potvrdenie o predaji prevádzkovej jednotky,“ čo Anna Kašubiaková s manželom a Ladislav Rigo splnili, Bytové služby s nimi podpísali iba zmluvu o nájme. Pripomenieme, že za prevádzkovú jednotku zaplatili 480 tis., resp. 367 tis. Kčs. „Chceme len vedieť, či existuje dražba, po ktorej ukončení vzniká nájom. My sme žili v tom, že sme si priestory odkúpili do osobného vlastníctva,“ konštatoval L. Rigo. 
 
A. Kašubiaková platila nájom bez energií 297 eur, po novom jej vychádza na 552,47 eur. Okrem toho považuje za nefér, že podnikateľom, ktorí sa v minulosti zapojili do malej privatizácie, nie je táto skutočnosť zohľadnená „Hoci mesto vedelo o navýšení nájmu od 26. 9. 2013, dostala som iba tri dni na to, aby som zanalyzovala, či dokážem utiahnuť vyšší nájom a podpísala dodatok. K tomu sme jediný bytový dom, ktorý nemá vlastné merače tepla, pričom za jeho dodávku platím ročne 1 200 eur. Rovnako nesúhlasím s tým, že podnikáme v lukratívnych priestoroch. Keď k nám chcú prísť zákazníci na aute, musia si zaplatiť parkovné, inak dostanú papuču,“ uviedla A. Kašubiaková. 
 
Keďže A. Kašubiaková s novou výškou nájmu nesúhlasí, podala na MsÚ 5. decembra Dovolanie sa zmeny neprijateľných zmluvných podmienok. „V týchto priestoroch podnikám 23 rokov, je to celý môj život. Investovali sme v malej privatizácii, investovali sme do prestavby...Chápem, že aj mesto potrebuje plniť rozpočet, preto by som ešte zvýšenie nájmu do 30% akceptovala, ale toto je pre mňa likvidačné,“ dodala A. Kašubiaková. 
 
Primátor Ján Ragan v decembri uviedol, že o nespokojnosti podnikateľskej obce vie a diskusii sa nebráni. „Poslanci a ani nájomníci si pravdepodobne neuvedomovali o koľko sa nájmy zvýšia. Urobíme teda zoznam, aby poslanci videli, ako sa zásady konkrétne premietli do jednotlivých nájmov a budeme diskutovať o tom, či tieto sumy ponecháme alebo upravíme smerom nadol. Niektorí žiadajú, aby zásady platili pre všetkých rovnako, iní sa zase prikláňajú k individuálnemu prístupu so zohľadnením predmetu podnikania, či lokality v meste. Budeme sa tým zaoberať a uvidíme, aký záver bude prijatý,“ reagoval ešte v minulom roku J. Ragan.
 
Podľa informácii z radnice sa bude MsZ zásadami opäť zaoberať na najbližšom zasadnutí. „V zmysle čl. 18 ods. 2. Zásad sa právne vzťahy založené právnymi úkonmi urobenými do účinnosti týchto zásad mali prehodnotiť. Vykonali sme tak do konca roka 2013 a dodatky k zmluvám mali platiť od 01.01.2014. Na spoločné zasadnutie majetkovej a finančnej komisie sme predložili zoznam nebytových priestorov spolu s prehodnotením výšky nájomného v platných zmluvách. Podpísané dodatky sú zverejnené. Písomnými námietkami sa komisie zaoberali. Doporučujú na najbližšom MZ (február) dopracovať zásady,“ odpovedala hovorkyňa mesta Vranov Eva Fedorňáková.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok