Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Súkromná základná umelecká škola pripravuje muzikál o Cyrilovi a Metodovi

Správy / Školstvo / Súkromná základná umelecká škola pripravuje muzikál o Cyrilovi a Metodovi

 Súkromná základná umelecká škola pripravuje muzikál o Cyrilovi a Metodovi
Aké sú môžnosti reklamy?

Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou pôsobí v 12 obciach vranovského okresu a má zapísaných 643 detí, ktorým ponúka tri odbory - literárno-dramatický, výtvarný a tanečný. Ich náplňou sú obsahové štandardy stanovené Štátnym vzdelávacím program pre základné umelecké školy doplnené o špecifiká vychádzajúce z predpokladov detí.

Ako na úvod konštatovala riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy PaedDr. Gabriela Česlová, PhD., SZUŠ Jastrabie nad Topľou má veľa spoločných prienikov s bežnou základnou umeleckou školou. Ide najmä o pedagogické a legislatívne zákonitosti.

Filozofia SZUŠ Jastrabie nad Topľou stojí na troch pilieroch, ktorými sa často aj od bežných umeleckých škôl líši. Základnou myšlienkou jej fungovania je decentralizácia pôsobenia. „V našom prípade to znamená, že deti nemusia za učiteľom umeleckého odboru dochádzať. Naopak, učiteľ prichádza za dieťaťom do materskej alebo základnej školy, ktorú dieťa navštevuje. Vytvárame tak alternatívu umeleckého vzdelávania najmä pre deti z obcí. Dieťa ostáva v prostredí jemu známom a blízkom a rodičia nie sú zaťažení jeho prepravou. Rovnako máme možnosť pracovať aj s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým finančná a sociálna situácia rodiny nedovoľuje za umeleckým vzdelávaním dochádzať,“ zdôraznila G. Česlová.

Ďalším princípom je finančná dostupnosť umeleckého vzdelávania pre rodičov žiakov. Dôraz je kladený na nízke režijné náklady, čím vzniká priestor na materiálnu podporu vzdelávania. To znamená, že deti pri ročnom príspevku vo výške 1€ majú zabezpečené plnohodnotné vzdelávanie nielen z hľadiska odbornosti zamestnancov, ale aj kompletného materiálneho zabezpečenia vyučovania. „Posledným pilierom, na ktorom chceme pracovať aj v budúcnosti, je snaha o kontinuitu umeleckého vzdelávania, preto chceme podchytiť už deti predškolského veku, ktoré sa vzdelávajú v prípravných ročníkoch. Na to chceme potom nadviazať ďalšími stupňami vzdelávania,“ uviedla G. Česlová.

Dôležitou súčasťou pre vedenie SZUŠ je otázka profesionálneho rastu pedagógov, ktorá nie je vnímaná iba vo formálnom chápaní. „Keďže ide o pedagógov – umelcov, snažíme sa vytvárať priestor aj pre ich vlastnú tvorivú realizáciu a možnosť umeleckej formácie i prezentácie smerom k okoliu. S našimi deťmi pracujú mladí umelci vranovského regiónu i blízkeho okolia. Mnohí majú za sebou nemalé domáce i zahraničné úspechy a v tomto štádiu už môžu pomôcť umelecky rásť a prezentovať sa aj mladším kolegom. Chceme byť inštitúciou, ktorá si zakladá na profesionalite v pedagogickej, odbornej i umeleckej oblasti,“ vysvetlila G. Česlová.

SZUŠ Jastrabie nad Topľou pôsobí vo vranovskom okrese rok a jej žiakmi sú „prípravkári“ z materských škôl, prváci a druháci ZŠ, ktorí majú za sebou v spolupráci so školami, či obcami, kde pôsobia, bohatú žatvu vianočných a novoročných predstavení. Aktuálne spolupracujú na príprave plesových programov a spestrení prváckych zápisov do škôl. Publikačne sa deti SZUŠ presadili v súťaži vianočnej poézie v časopise Slovo (24-25/2012). „Sme na začiatku dlhej cesty umeleckým vzdelávaním. Stratégie, ktorými chceme podporiť a rozvíjať umelecké vzdelávanie našich žiakov, sa budú, samozrejme, meniť a vyvíjať. Dôraz však ale kladieme a budeme klásť na to, aby sme deťom sprístupnili umenie tak, aby sa mohlo stať súčasťou ich života či už ako tvorcom umenia alebo ako konzumentom. Veríme, že v každom z nás je aspoň malý kúsok vlastného ja, ktoré sa vie a potrebuje prejaviť cez umenie,“ pripomenula G. Česlová.

Keďže minister školstva od začiatku školského roka povzbudzuje školy k príprave aktivít v súvislosti s príchodom Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, využili aj v SZUŠ tvorivý potenciál jej učiteľov i žiakov a pripravujú muzikál s pracovným názvom Veľkomoravské noviny. Predstavenie vzniká v autorskej dielni SZUŠ. Réžiu a choreografiu má na starosti Bc. Erik Marcin, libreto a texty piesní píše PhDr. Valéria Juríčková, PhD., autorom hudby je Bc. Ján Majurník, scénu a kostýmy pripravuje tím pedagógov pod vedením Mgr. Adriany Václavkovej. „Leitmotívom celého príbehu je hľadanie múdrosti. Chceme predstaviť Konštantína ako človeka, ktorý ju hľadal vo vedomostiach, v odmietnutí postavenia a moci, v pustovni, ale nakoniec pochopil, že múdrym je ten, kto v každej chvíli robí múdre rozhodnutia. Kto si nevyberá to, po čom práve túži, ale to, čo je pre túto chvíľu správne. Nemenej podstatným cieľom je nielen predstaviť dejiny ako „učebnicu života“, ale ukázať našu kultúrnu tradíciu ako niečo živé, svieže a zaujímavé. Muzikálové predstavenie harmonicky predstavuje folklórne tradície nášho regiónu spolu s moderným umením spôsobom, ktorý ani jednu zložku nedeformuje. Naopak, prináša novú umeleckú hodnotu, ktorá, sviežosťou, vkusom a mierou invencie obstojí v konkurencii súčasného postmoderného umenia,“ predstavila pripravovaný muzikál G. Česlová, ktorá by sa aj touto cestou chcela za spoluprácu poďakovať Hornozemplínskemu osvetovému stredisku vo Vranove nad Topľou.

Súkromná základná umelecká škola pripravuje muzikál o Cyrilovi a Metodovi

Správy / Školstvo / Súkromná základná umelecká škola pripravuje muzikál o Cyrilovi a Metodovi

 Súkromná základná umelecká škola pripravuje muzikál o Cyrilovi a Metodovi
Aké sú môžnosti reklamy?

Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou pôsobí v 12 obciach vranovského okresu a má zapísaných 643 detí, ktorým ponúka tri odbory - literárno-dramatický, výtvarný a tanečný. Ich náplňou sú obsahové štandardy stanovené Štátnym vzdelávacím program pre základné umelecké školy doplnené o špecifiká vychádzajúce z predpokladov detí.

Ako na úvod konštatovala riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy PaedDr. Gabriela Česlová, PhD., SZUŠ Jastrabie nad Topľou má veľa spoločných prienikov s bežnou základnou umeleckou školou. Ide najmä o pedagogické a legislatívne zákonitosti.

Filozofia SZUŠ Jastrabie nad Topľou stojí na troch pilieroch, ktorými sa často aj od bežných umeleckých škôl líši. Základnou myšlienkou jej fungovania je decentralizácia pôsobenia. „V našom prípade to znamená, že deti nemusia za učiteľom umeleckého odboru dochádzať. Naopak, učiteľ prichádza za dieťaťom do materskej alebo základnej školy, ktorú dieťa navštevuje. Vytvárame tak alternatívu umeleckého vzdelávania najmä pre deti z obcí. Dieťa ostáva v prostredí jemu známom a blízkom a rodičia nie sú zaťažení jeho prepravou. Rovnako máme možnosť pracovať aj s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým finančná a sociálna situácia rodiny nedovoľuje za umeleckým vzdelávaním dochádzať,“ zdôraznila G. Česlová.

Ďalším princípom je finančná dostupnosť umeleckého vzdelávania pre rodičov žiakov. Dôraz je kladený na nízke režijné náklady, čím vzniká priestor na materiálnu podporu vzdelávania. To znamená, že deti pri ročnom príspevku vo výške 1€ majú zabezpečené plnohodnotné vzdelávanie nielen z hľadiska odbornosti zamestnancov, ale aj kompletného materiálneho zabezpečenia vyučovania. „Posledným pilierom, na ktorom chceme pracovať aj v budúcnosti, je snaha o kontinuitu umeleckého vzdelávania, preto chceme podchytiť už deti predškolského veku, ktoré sa vzdelávajú v prípravných ročníkoch. Na to chceme potom nadviazať ďalšími stupňami vzdelávania,“ uviedla G. Česlová.

Dôležitou súčasťou pre vedenie SZUŠ je otázka profesionálneho rastu pedagógov, ktorá nie je vnímaná iba vo formálnom chápaní. „Keďže ide o pedagógov – umelcov, snažíme sa vytvárať priestor aj pre ich vlastnú tvorivú realizáciu a možnosť umeleckej formácie i prezentácie smerom k okoliu. S našimi deťmi pracujú mladí umelci vranovského regiónu i blízkeho okolia. Mnohí majú za sebou nemalé domáce i zahraničné úspechy a v tomto štádiu už môžu pomôcť umelecky rásť a prezentovať sa aj mladším kolegom. Chceme byť inštitúciou, ktorá si zakladá na profesionalite v pedagogickej, odbornej i umeleckej oblasti,“ vysvetlila G. Česlová.

SZUŠ Jastrabie nad Topľou pôsobí vo vranovskom okrese rok a jej žiakmi sú „prípravkári“ z materských škôl, prváci a druháci ZŠ, ktorí majú za sebou v spolupráci so školami, či obcami, kde pôsobia, bohatú žatvu vianočných a novoročných predstavení. Aktuálne spolupracujú na príprave plesových programov a spestrení prváckych zápisov do škôl. Publikačne sa deti SZUŠ presadili v súťaži vianočnej poézie v časopise Slovo (24-25/2012). „Sme na začiatku dlhej cesty umeleckým vzdelávaním. Stratégie, ktorými chceme podporiť a rozvíjať umelecké vzdelávanie našich žiakov, sa budú, samozrejme, meniť a vyvíjať. Dôraz však ale kladieme a budeme klásť na to, aby sme deťom sprístupnili umenie tak, aby sa mohlo stať súčasťou ich života či už ako tvorcom umenia alebo ako konzumentom. Veríme, že v každom z nás je aspoň malý kúsok vlastného ja, ktoré sa vie a potrebuje prejaviť cez umenie,“ pripomenula G. Česlová.

Keďže minister školstva od začiatku školského roka povzbudzuje školy k príprave aktivít v súvislosti s príchodom Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, využili aj v SZUŠ tvorivý potenciál jej učiteľov i žiakov a pripravujú muzikál s pracovným názvom Veľkomoravské noviny. Predstavenie vzniká v autorskej dielni SZUŠ. Réžiu a choreografiu má na starosti Bc. Erik Marcin, libreto a texty piesní píše PhDr. Valéria Juríčková, PhD., autorom hudby je Bc. Ján Majurník, scénu a kostýmy pripravuje tím pedagógov pod vedením Mgr. Adriany Václavkovej. „Leitmotívom celého príbehu je hľadanie múdrosti. Chceme predstaviť Konštantína ako človeka, ktorý ju hľadal vo vedomostiach, v odmietnutí postavenia a moci, v pustovni, ale nakoniec pochopil, že múdrym je ten, kto v každej chvíli robí múdre rozhodnutia. Kto si nevyberá to, po čom práve túži, ale to, čo je pre túto chvíľu správne. Nemenej podstatným cieľom je nielen predstaviť dejiny ako „učebnicu života“, ale ukázať našu kultúrnu tradíciu ako niečo živé, svieže a zaujímavé. Muzikálové predstavenie harmonicky predstavuje folklórne tradície nášho regiónu spolu s moderným umením spôsobom, ktorý ani jednu zložku nedeformuje. Naopak, prináša novú umeleckú hodnotu, ktorá, sviežosťou, vkusom a mierou invencie obstojí v konkurencii súčasného postmoderného umenia,“ predstavila pripravovaný muzikál G. Česlová, ktorá by sa aj touto cestou chcela za spoluprácu poďakovať Hornozemplínskemu osvetovému stredisku vo Vranove nad Topľou.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok