Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Prednostkou novovzniknutého Okresného úradu je Ing. Mária Cingeľová

Správy / Ostatné / Prednostkou novovzniknutého Okresného úradu je Ing. Mária Cingeľová

Národná rada SR prijala dňa 19. júna 2013 zákon č.180/ 2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon ustanovuje postavenie, sídlo a pôsobnosť novovzniknutého Okresného úradu Vranov nad Topľou. 

V § 8 zákona 180/2013 Z.z uvedeného zákona boli k 30.9. 2013 zrušené tieto úrady špecializovanej štátnej správy - Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, Obvodný pozemkový úrad Vranov nad Topľou, Obvodný lesný úrad Vranov nad Topľou, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Vranov nad Topľou a Správa katastra vo Vranove nad Topľou.
 
Pôsobnosti uvedených zrušených obvodných úradov boli dňom 1. 10. 2013 presunuté na Okresný úrad ako odbory okresného úradu.
Vnútorná organizácia okresného úradu sa člení na nasledovné odbory - Organizačný odbor , Odbor všeobecnej vnútornej správy, Odbor živnostenského podnikania, Odbor krízového riadenia, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Pozemkový a lesný odbor.
 
Katastrálny odbor sa člení - oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií, oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam.
 
Prednostkou Okresného úradu je Ing. Mária Cingeľová. Vedúcimi novovzniknutých odborov Okresného úradu, ktorých na návrh rezortných ministrov menovala prednostka Okresného úradu sú PhDr. Jozef Baran – vedúci odboru cestnej dopravy pozemných komunikácií, Ing. Juraj Andrejco – vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie, Ing. Štefan Topľanský – vedúci pozemkového a lesného odboru, JUDr. Alena Maščuchová – vedúca katastrálneho odboru.
 
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 30. 9. 2013 vykonávali štátnu službu v zrušených obvodných úradoch prešli na Ministerstvo vnútra SR, ktoré je služobným úradom Okresného úradu Vranov nad Topľou.
 
Sídlo Okresného úradu je na dvoch adresných miestach - Organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania, odbor krízového riadenia, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií sídli v budove AOC, námestie slobody 5, 09301 Vranov nad Topľou, Odbor pozemkový a lesný a katastrálny odbor sídli na ul. Kalinčiakova 878, 879., 09301 Vranov nad Topľou.

Prednostkou novovzniknutého Okresného úradu je Ing. Mária Cingeľová

Správy / Ostatné / Prednostkou novovzniknutého Okresného úradu je Ing. Mária Cingeľová

Národná rada SR prijala dňa 19. júna 2013 zákon č.180/ 2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon ustanovuje postavenie, sídlo a pôsobnosť novovzniknutého Okresného úradu Vranov nad Topľou. 

V § 8 zákona 180/2013 Z.z uvedeného zákona boli k 30.9. 2013 zrušené tieto úrady špecializovanej štátnej správy - Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, Obvodný pozemkový úrad Vranov nad Topľou, Obvodný lesný úrad Vranov nad Topľou, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Vranov nad Topľou a Správa katastra vo Vranove nad Topľou.
 
Pôsobnosti uvedených zrušených obvodných úradov boli dňom 1. 10. 2013 presunuté na Okresný úrad ako odbory okresného úradu.
Vnútorná organizácia okresného úradu sa člení na nasledovné odbory - Organizačný odbor , Odbor všeobecnej vnútornej správy, Odbor živnostenského podnikania, Odbor krízového riadenia, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Pozemkový a lesný odbor.
 
Katastrálny odbor sa člení - oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií, oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam.
 
Prednostkou Okresného úradu je Ing. Mária Cingeľová. Vedúcimi novovzniknutých odborov Okresného úradu, ktorých na návrh rezortných ministrov menovala prednostka Okresného úradu sú PhDr. Jozef Baran – vedúci odboru cestnej dopravy pozemných komunikácií, Ing. Juraj Andrejco – vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie, Ing. Štefan Topľanský – vedúci pozemkového a lesného odboru, JUDr. Alena Maščuchová – vedúca katastrálneho odboru.
 
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 30. 9. 2013 vykonávali štátnu službu v zrušených obvodných úradoch prešli na Ministerstvo vnútra SR, ktoré je služobným úradom Okresného úradu Vranov nad Topľou.
 
Sídlo Okresného úradu je na dvoch adresných miestach - Organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania, odbor krízového riadenia, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií sídli v budove AOC, námestie slobody 5, 09301 Vranov nad Topľou, Odbor pozemkový a lesný a katastrálny odbor sídli na ul. Kalinčiakova 878, 879., 09301 Vranov nad Topľou.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok