Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Zápis žiakov na školský rok 2012/2013

Správy / Školstvo / Zápis žiakov na školský rok 2012/2013

Aké sú môžnosti reklamy?

Zápis žiakov na školský rok 2012/2013
Povinná školská dochádzka:
§ 19 zákona č. 245/2008 Z. z.
Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje a na základe predchádzajúceho odporučenia zriadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.
Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa vzdelávanie neposkytuje do pominutia dôvodov a to na základe písomného rozhodnutia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
§ 20 zákona 245/2008 Z. z.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“)
V súlade s platnou legislatívou na úseku školstva sa zápis do 1. ročníka základnej školy koná každoročne od 15. januára do 15. februára. Miesto a čas zápisu určí riaditeľ školy.
Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje tieto osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov.
Na zápis je potrebný: občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa (v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí)
Ponúkame prehľad základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vranov nad Topľou, s informáciou o termíne zápisu do 1.ročníka na školský rok 2013/2014:
- Pokiaľ sa po zápise rodič dieťaťa rozhodne pre inú školu, predchádzajúcej škole musí dať včas vedieť (nie je zákonom stanovená lehota, ale mal by to zákonný zástupca urobiť najneskôr do konca augusta), že jeho dieťa bude chodiť do inej školy.
- Rodič má právo vybrať si ktorúkoľvek školu pre svoje dieťa. Ak sa rozhodne pre školu mimo svojho trvalého bydliska (mimo príslušného školského obvodu), zapisuje rodič svoje dieťa po dohode s riaditeľom tejto školy. Ak sa rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska (príslušného školského obvodu), je táto škola povinná dieťa zapísať.
- Ak má dieťa zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom hendikepované (je hyperaktívne, má poruchu komunikácie, zraku, sluchu a pod.), mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov. V takýchto špecifických prípadoch je potrebné, aby sa dieťaťu venoval špeciálny pedagóg, lebo nie každý učiteľ musí mať dostatočné skúsenosti a odborné predpoklady na to, aby vedel hendikepované deti učiť. Je potrebné zistiť, do akej miery je škola aj po personálnej stránke na takúto situáciu pripravená, inak to môže mať negatívny dopad na vývoj dieťaťa.
Ako vyberať pre dieťa základnú školu?
- Mať čo najviac poznatkov o škole - referencie, odporúčania, názory
- Zameranie školy, aké ďalšie služby ponúka a ktorá škola by ich dieťaťu najviac vyhovovala. Napríklad: zameranie na cudzie jazyky, zameranie na informatiku, športové zameranie, zameranie pohybovo umelecké, humanitné zameranie, prírodovedné zameranie, zvýšený dôraz na poznávanie miestnej kultúry a histórie, dôraz na rozvoj osobnosti
- Navštíviť školu spoločne s dieťaťom v čase keď je „deň otvorených dverí“ a zistiť: či sa škola dieťaťu páči, aká je úroveň vybavenia školy, stav školskej jedálne, kvalitu a pestrosť ponúkanej stravy, možnosť plaveckých a lyžiarskych kurzov, či pobytov v „školách v prírode“ a pod.
Mestský úrad Vranov nad Topľou, PaedDr. Lapčáková Mariana
referát školstva a mládeže, školský úrad

 

Zápis žiakov na školský rok 2012/2013

Správy / Školstvo / Zápis žiakov na školský rok 2012/2013

Aké sú môžnosti reklamy?

Zápis žiakov na školský rok 2012/2013
Povinná školská dochádzka:
§ 19 zákona č. 245/2008 Z. z.
Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje a na základe predchádzajúceho odporučenia zriadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.
Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa vzdelávanie neposkytuje do pominutia dôvodov a to na základe písomného rozhodnutia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
§ 20 zákona 245/2008 Z. z.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“)
V súlade s platnou legislatívou na úseku školstva sa zápis do 1. ročníka základnej školy koná každoročne od 15. januára do 15. februára. Miesto a čas zápisu určí riaditeľ školy.
Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje tieto osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov.
Na zápis je potrebný: občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa (v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí)
Ponúkame prehľad základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vranov nad Topľou, s informáciou o termíne zápisu do 1.ročníka na školský rok 2013/2014:
- Pokiaľ sa po zápise rodič dieťaťa rozhodne pre inú školu, predchádzajúcej škole musí dať včas vedieť (nie je zákonom stanovená lehota, ale mal by to zákonný zástupca urobiť najneskôr do konca augusta), že jeho dieťa bude chodiť do inej školy.
- Rodič má právo vybrať si ktorúkoľvek školu pre svoje dieťa. Ak sa rozhodne pre školu mimo svojho trvalého bydliska (mimo príslušného školského obvodu), zapisuje rodič svoje dieťa po dohode s riaditeľom tejto školy. Ak sa rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska (príslušného školského obvodu), je táto škola povinná dieťa zapísať.
- Ak má dieťa zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom hendikepované (je hyperaktívne, má poruchu komunikácie, zraku, sluchu a pod.), mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov. V takýchto špecifických prípadoch je potrebné, aby sa dieťaťu venoval špeciálny pedagóg, lebo nie každý učiteľ musí mať dostatočné skúsenosti a odborné predpoklady na to, aby vedel hendikepované deti učiť. Je potrebné zistiť, do akej miery je škola aj po personálnej stránke na takúto situáciu pripravená, inak to môže mať negatívny dopad na vývoj dieťaťa.
Ako vyberať pre dieťa základnú školu?
- Mať čo najviac poznatkov o škole - referencie, odporúčania, názory
- Zameranie školy, aké ďalšie služby ponúka a ktorá škola by ich dieťaťu najviac vyhovovala. Napríklad: zameranie na cudzie jazyky, zameranie na informatiku, športové zameranie, zameranie pohybovo umelecké, humanitné zameranie, prírodovedné zameranie, zvýšený dôraz na poznávanie miestnej kultúry a histórie, dôraz na rozvoj osobnosti
- Navštíviť školu spoločne s dieťaťom v čase keď je „deň otvorených dverí“ a zistiť: či sa škola dieťaťu páči, aká je úroveň vybavenia školy, stav školskej jedálne, kvalitu a pestrosť ponúkanej stravy, možnosť plaveckých a lyžiarskych kurzov, či pobytov v „školách v prírode“ a pod.
Mestský úrad Vranov nad Topľou, PaedDr. Lapčáková Mariana
referát školstva a mládeže, školský úrad

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok