Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Duch Vranovského Dlhého

Správy / Ostatné / Duch Vranovského Dlhého

Aké sú môžnosti reklamy?

O zlúčení obce Vranovské Dlhé s Vranovom
(Dokončenie z minulého čísla)

Pre nás dnes je Zápisnica … veľmi zaujímavým čítaním, lebo na ďalších stranách textu podáva množstvo faktov o Vranovskom Dlhom v čase zlúčenia, teda v r. 1944. Dozvedáme sa o hospodárení obce, o vedených dokumentoch agendy obce, o pokladnici obce, ale aj o poistkách obce, o pôžičkách, dlžobách, o funkcionároch, o obecných pozemkoch, o obecnom školskom fonde, obecných poplatkoch, hasičoch, zdravotníctve, poľnohospodárstve, školstve, rozpočte, o povinnostiach obce pri zásobovaní štátu, o hospodárskej čeľadi, t.j. zamestnancoch obce, o obecných dávkach, o vyživovacích príspevkoch, o cennostiach v správe obce a aj o iných veciach. Uvedený je aj zoznam dokumentov, ktoré za obec Vranovské Dlhé odovzdáva Notársky úrad v Sedliskách. Ide o 29 písomností a niektoré si pre zaujímavosť neskôr odcitujeme. Zápisnica bola vyhotovená v 5 exemplároch, pričom jeden pripadol Notárskemu úradu v Sedliskách, druhý Notárskemu úradu vo Vranove a tri prebral Okresný úrad vo Vranove. Záver zápisnice tvoria podpisy zúčastnených funkcionárov a úradníkov. Priložené sú aj obecné pečiatky Vranova nad Topľou a Vranovského Dlhého. (Poslednú stranu Zápisnice … s podpismi zúčastnených vám tu prikladáme.)
Pre zaujímavosť si preberme bližšie niektoré fakty o Vranovskom Dlhom uvedené v Zápisnici … . Niektoré sú pre nás dnes naozaj zaujímavé i prekvapujúce. Môžeme sa dočítať napr. to, že stav obecnej pokladnice ku dňu zlúčenia bol 363 Ks (korún slovenských), alebo, že obec vlastní vkladnú knižku, na ktorej je suma 8,80 Ks. Obec mala nasledujúce finančné denníky:
Hlavný pokladničný príjem (bolo v ňom 257,50 Ks)
Denník dávky a prírastku hodnoty nemovitostí – 0 Ks
Denník dávky z nápojov – 808 Ks
Denník dávky zo zábavy – 0 Ks
Denník dávky hasičskej – 1936 Ks
Denník dávky zo psov – 640 Ks
Vidíme, že nešlo o nijaké veľké sumy. Obec viedla aj kauciu 100 Ks zloženú Andrejom Majerom za poľovné právo. Hospodárenie obce vykazovalo pokladničný prebytok v sume 114,30 Ks, ktorý sa mal zaistiť. Obec ako pokladnicu používala železnú bedňu s 2 zámkami, pričom kľúče mali vládny komisár, teda starosta (M. Kachman) a obecný pokladník (J. Bindas). Pokladnica bola poistená na 8 000 Ks. Ďalej mala obec tieto poistky: Poistenie obecného majetku v hodnote 3 000 Ks, poistení boli 11 členovia obecného dobrovoľného hasičského zboru (určite pozoruhodná a chvályhodná skutočnosť zo strany obce), ďalšie poistenie obecného majetku v hodnote 6 000 Ks a poistenie obecnej šmikne (vyhne).
Ďalej sa v zápisnici vymenúva ústredná správa obce: vládnym komisárom (starostom) bol Michal Kachman, roľník, od mája 1939, má ročitý honorár 1000 Ks, obecným pokladníkom bol Jozef Bindas, ktorý mal vyplatený svoj honorár, takisto aj členovia poradného zboru obce, ktorí však nie sú vymenovaní – na našu škodu. Obec patrila k Notárskemu úradu v Sedliskách, na ktorý prispieva. Tu je uvedená aj pôžička Vranovského Dlhého pre obec Sedliská vo výške 4 000 Ks. Ďalej sa dozvedáme, že obec vlastní aj pozemky, ktoré sú árendované (prenajaté) árendátorom a riadne platené. Vranovské Dlhé na vydržiavanie školy vlastnilo vtedy Obecno – školský fond, ktorý, ako sa uvádza, má nemovitosti vo výmere 6 ha 40 árov a 37 m2, má ich prenajaté na 6 rokov do 1. 10. 1947 za ročité nájomné 2 700 Ks Juraj Gešper, obyvateľ Vranovského Dlhého. Ďalej sú vymenované poplatky v obci: dávka z nemovitostí, dávka hasičská, dávka za psov, dávka z nápojov. Treba povedať, že obce v tom čase mohli vyberať oveľa viac poplatkov, ale Vranovské Dlhé ukladalo len vymenované. Zápisnica ďalej uvádza, že obec Vranovské Dlhé má dobrovoľný hasičský zbor, škoda, že nie sú vymenovaní členovia.
Obec je povinná vykonávať stavebnú službu – teda starostlivosť o cesty, pričom sa stará o cestu cez obec, na čo má 600 Ks ročne a o cestu na stanicu, na ktorú má tiež 600 Ks. V oddieli zápisnice Zdravotníctvo sa dočítame, že obec má 2 verejné studne a pôrodnú asistentku – nie je uvedené jej meno, funkciu vykonáva za honorár 250 Ks ročne. V bode Poľnohospodárstvo sa uvádza, že Jozef Majer chová obecného verejného plemeníka, za čo mu obec platí 6 500 Ks a menovaný vykonáva aj vtedy veľmi potrebnú funkciu manipulanta dobytčích pasov, pričom nemá nároky na honorár od obce a ani on obci nič neplatí.
V časti Školstvo je uvedené: Obec má ľudovú školu, ktorá bola prevzatá od Evanjelickej a.v. cirkvi dňa 30. 12. 1941, o čom je v archíve obce zápisnica. Obecná knižnica je umiestnená v škole, jej správcom je Juraj Lesnický, učiteľ. Obecnú kroniku vedie Ladislav Sojár, notársky pomocník v Sedliskách. V zápisnici sa ďalej konštatuje, že obec nemá žiadne dlžoby. Rozpočet obce je schválený, obec dostáva príspevok od štátu vo výške 14 000 Ks.
Veľmi zaujímavé fakty sa môžeme dozvedieť v oddieli II – Zásobovanie na str. 8. Obec mala svoje hospodárske povinnosti voči štátu, keďže išlo o obdobie štátom riadeného vojnového hospodárstva. Uvádzajú sa tu takéto zaujímavosti: kartotéky samozásobiteľov v obci, zošity s vymeranými odovzdávkami obilia, zemiakov, kartotéky s lístkami pre obyvateľov na odber cukru, petroleja, múky, obuvi. Dnešné voľné nákupy v obchodných reťazcoch vtedy zrejme neexistovali. Obec Vranovské Dlhé má odovzdať 44 kusov dobytka, uvedení sú občania, ktorí už dobytok odovzdali. V oddieli III. sa dočítame, že vyživovacie príspevky v obci poberalo 15 osôb.
Ďalej je v Zápisnici … na str. 8 – 9 uvedený zoznam vecí, ktoré ešte Notársky úrad v Sedliskách odovzdáva za obec Vranovské Dlhé. Zoznam má 29 položiek, uveďme si aspoň niektoré: zoznam koní, výkaz dopravných prostriedkov, zoznam vojenským odvodom povinných občanov, súpis hospodárskych zvierat v obci ku dňu 1. 1. 1944, evidencia domových čísel, poistky, organizačný štatút obce, hasičský inventár, štatút o vymetaní komínov, zápisnice obecnej rady, zápisnica o prevzatí ev. a. v. školy do správy obce, zoznam o rozdelení kľúčov obecnej pokladnice, nájomné zmluvy – 5 kusov za obecné pozemky, inventár obecného majetku a ďalšie dokumenty.
Z uvedeného vidíme, že úradovanie už v tom čase na Slovensku fungovalo dobre a bohato, keď aj malé obce, ako bolo Vranovské Dlhé, viedli veľké množstvo agendy. Faktom však je, že o väčšinu agendy sa starali obvodné notárstva, pre Vranovské Dlhé konkrétne Obvodné notárstvo v Sedliskách. Doba sa zmenila, všeličo z úradovania odniesol čas, veď čo by dnes úradníci zaznamenávali napr. do Zoznamu koní, či do Výkazu o dodávkach na verejné zásobovanie, ktovie, ako by sa nám páčili lístky na odber cukru, múky či obuvi. V čase zlúčenia Vranovského Dlhého s Vranovom bolo všeličo ináč ako dnes.
M. Michálek

Duch Vranovského Dlhého

Správy / Ostatné / Duch Vranovského Dlhého

Aké sú môžnosti reklamy?

O zlúčení obce Vranovské Dlhé s Vranovom
(Dokončenie z minulého čísla)

Pre nás dnes je Zápisnica … veľmi zaujímavým čítaním, lebo na ďalších stranách textu podáva množstvo faktov o Vranovskom Dlhom v čase zlúčenia, teda v r. 1944. Dozvedáme sa o hospodárení obce, o vedených dokumentoch agendy obce, o pokladnici obce, ale aj o poistkách obce, o pôžičkách, dlžobách, o funkcionároch, o obecných pozemkoch, o obecnom školskom fonde, obecných poplatkoch, hasičoch, zdravotníctve, poľnohospodárstve, školstve, rozpočte, o povinnostiach obce pri zásobovaní štátu, o hospodárskej čeľadi, t.j. zamestnancoch obce, o obecných dávkach, o vyživovacích príspevkoch, o cennostiach v správe obce a aj o iných veciach. Uvedený je aj zoznam dokumentov, ktoré za obec Vranovské Dlhé odovzdáva Notársky úrad v Sedliskách. Ide o 29 písomností a niektoré si pre zaujímavosť neskôr odcitujeme. Zápisnica bola vyhotovená v 5 exemplároch, pričom jeden pripadol Notárskemu úradu v Sedliskách, druhý Notárskemu úradu vo Vranove a tri prebral Okresný úrad vo Vranove. Záver zápisnice tvoria podpisy zúčastnených funkcionárov a úradníkov. Priložené sú aj obecné pečiatky Vranova nad Topľou a Vranovského Dlhého. (Poslednú stranu Zápisnice … s podpismi zúčastnených vám tu prikladáme.)
Pre zaujímavosť si preberme bližšie niektoré fakty o Vranovskom Dlhom uvedené v Zápisnici … . Niektoré sú pre nás dnes naozaj zaujímavé i prekvapujúce. Môžeme sa dočítať napr. to, že stav obecnej pokladnice ku dňu zlúčenia bol 363 Ks (korún slovenských), alebo, že obec vlastní vkladnú knižku, na ktorej je suma 8,80 Ks. Obec mala nasledujúce finančné denníky:
Hlavný pokladničný príjem (bolo v ňom 257,50 Ks)
Denník dávky a prírastku hodnoty nemovitostí – 0 Ks
Denník dávky z nápojov – 808 Ks
Denník dávky zo zábavy – 0 Ks
Denník dávky hasičskej – 1936 Ks
Denník dávky zo psov – 640 Ks
Vidíme, že nešlo o nijaké veľké sumy. Obec viedla aj kauciu 100 Ks zloženú Andrejom Majerom za poľovné právo. Hospodárenie obce vykazovalo pokladničný prebytok v sume 114,30 Ks, ktorý sa mal zaistiť. Obec ako pokladnicu používala železnú bedňu s 2 zámkami, pričom kľúče mali vládny komisár, teda starosta (M. Kachman) a obecný pokladník (J. Bindas). Pokladnica bola poistená na 8 000 Ks. Ďalej mala obec tieto poistky: Poistenie obecného majetku v hodnote 3 000 Ks, poistení boli 11 členovia obecného dobrovoľného hasičského zboru (určite pozoruhodná a chvályhodná skutočnosť zo strany obce), ďalšie poistenie obecného majetku v hodnote 6 000 Ks a poistenie obecnej šmikne (vyhne).
Ďalej sa v zápisnici vymenúva ústredná správa obce: vládnym komisárom (starostom) bol Michal Kachman, roľník, od mája 1939, má ročitý honorár 1000 Ks, obecným pokladníkom bol Jozef Bindas, ktorý mal vyplatený svoj honorár, takisto aj členovia poradného zboru obce, ktorí však nie sú vymenovaní – na našu škodu. Obec patrila k Notárskemu úradu v Sedliskách, na ktorý prispieva. Tu je uvedená aj pôžička Vranovského Dlhého pre obec Sedliská vo výške 4 000 Ks. Ďalej sa dozvedáme, že obec vlastní aj pozemky, ktoré sú árendované (prenajaté) árendátorom a riadne platené. Vranovské Dlhé na vydržiavanie školy vlastnilo vtedy Obecno – školský fond, ktorý, ako sa uvádza, má nemovitosti vo výmere 6 ha 40 árov a 37 m2, má ich prenajaté na 6 rokov do 1. 10. 1947 za ročité nájomné 2 700 Ks Juraj Gešper, obyvateľ Vranovského Dlhého. Ďalej sú vymenované poplatky v obci: dávka z nemovitostí, dávka hasičská, dávka za psov, dávka z nápojov. Treba povedať, že obce v tom čase mohli vyberať oveľa viac poplatkov, ale Vranovské Dlhé ukladalo len vymenované. Zápisnica ďalej uvádza, že obec Vranovské Dlhé má dobrovoľný hasičský zbor, škoda, že nie sú vymenovaní členovia.
Obec je povinná vykonávať stavebnú službu – teda starostlivosť o cesty, pričom sa stará o cestu cez obec, na čo má 600 Ks ročne a o cestu na stanicu, na ktorú má tiež 600 Ks. V oddieli zápisnice Zdravotníctvo sa dočítame, že obec má 2 verejné studne a pôrodnú asistentku – nie je uvedené jej meno, funkciu vykonáva za honorár 250 Ks ročne. V bode Poľnohospodárstvo sa uvádza, že Jozef Majer chová obecného verejného plemeníka, za čo mu obec platí 6 500 Ks a menovaný vykonáva aj vtedy veľmi potrebnú funkciu manipulanta dobytčích pasov, pričom nemá nároky na honorár od obce a ani on obci nič neplatí.
V časti Školstvo je uvedené: Obec má ľudovú školu, ktorá bola prevzatá od Evanjelickej a.v. cirkvi dňa 30. 12. 1941, o čom je v archíve obce zápisnica. Obecná knižnica je umiestnená v škole, jej správcom je Juraj Lesnický, učiteľ. Obecnú kroniku vedie Ladislav Sojár, notársky pomocník v Sedliskách. V zápisnici sa ďalej konštatuje, že obec nemá žiadne dlžoby. Rozpočet obce je schválený, obec dostáva príspevok od štátu vo výške 14 000 Ks.
Veľmi zaujímavé fakty sa môžeme dozvedieť v oddieli II – Zásobovanie na str. 8. Obec mala svoje hospodárske povinnosti voči štátu, keďže išlo o obdobie štátom riadeného vojnového hospodárstva. Uvádzajú sa tu takéto zaujímavosti: kartotéky samozásobiteľov v obci, zošity s vymeranými odovzdávkami obilia, zemiakov, kartotéky s lístkami pre obyvateľov na odber cukru, petroleja, múky, obuvi. Dnešné voľné nákupy v obchodných reťazcoch vtedy zrejme neexistovali. Obec Vranovské Dlhé má odovzdať 44 kusov dobytka, uvedení sú občania, ktorí už dobytok odovzdali. V oddieli III. sa dočítame, že vyživovacie príspevky v obci poberalo 15 osôb.
Ďalej je v Zápisnici … na str. 8 – 9 uvedený zoznam vecí, ktoré ešte Notársky úrad v Sedliskách odovzdáva za obec Vranovské Dlhé. Zoznam má 29 položiek, uveďme si aspoň niektoré: zoznam koní, výkaz dopravných prostriedkov, zoznam vojenským odvodom povinných občanov, súpis hospodárskych zvierat v obci ku dňu 1. 1. 1944, evidencia domových čísel, poistky, organizačný štatút obce, hasičský inventár, štatút o vymetaní komínov, zápisnice obecnej rady, zápisnica o prevzatí ev. a. v. školy do správy obce, zoznam o rozdelení kľúčov obecnej pokladnice, nájomné zmluvy – 5 kusov za obecné pozemky, inventár obecného majetku a ďalšie dokumenty.
Z uvedeného vidíme, že úradovanie už v tom čase na Slovensku fungovalo dobre a bohato, keď aj malé obce, ako bolo Vranovské Dlhé, viedli veľké množstvo agendy. Faktom však je, že o väčšinu agendy sa starali obvodné notárstva, pre Vranovské Dlhé konkrétne Obvodné notárstvo v Sedliskách. Doba sa zmenila, všeličo z úradovania odniesol čas, veď čo by dnes úradníci zaznamenávali napr. do Zoznamu koní, či do Výkazu o dodávkach na verejné zásobovanie, ktovie, ako by sa nám páčili lístky na odber cukru, múky či obuvi. V čase zlúčenia Vranovského Dlhého s Vranovom bolo všeličo ináč ako dnes.
M. Michálek

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok