Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Poslanci žiadajú optimalizáciu nákladov odpadového hospodárstva

Správy / Mesto Vranov / Poslanci žiadajú optimalizáciu nákladov odpadového hospodárstva

Aké sú môžnosti reklamy?

Hoci mesto Vranov nad Topľou vyprodukovalo v roku 2011 o 426 ton menej komunálneho odpadu, ako v roku 2002, za jeho likvidáciu zaplatilo o 190 tis. Eur viac, pod čo sa podpísal nárast ceny za vývoz, ktorý stúpol z 26,98 na 54,20 Eur. Okrem toho vedúca ekonomického oddelenia mestského úradu Anna Liberková poukázala aj na nevyhnutné vynaložené náklady spojené so separáciou komunálneho odpadu, ktoré za sledované obdobie v rokoch 2008-2011 predstavovali cca 99 tis. Eur a likvidácia biologického odpadu zaťažila rozpočet o ďalších cca 59 tis. Eur. Separácia odpadov je pre obce povinnosťou vyplývajúcou zo zákona, ale z recyklačného fondu sa do mestskej pokladne vrátilo necelých 30 tis. Eur. Záväzky mesta voči spoločnosti Marius Pedersen predstavujú aktuálne sumu 304 tis. Eur.

Poslanci MsZ reagovali na túto skutočnosť prijatím Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou, v ktorom schválili navrhnutú jednotnú sadzbu pre obyvateľov vo výške 0,054 €/osobu a kalendárny deň a pre podnikateľské subjekty, kde sa uplatňuje množstvový zber vo výške 0,120 € za jeden kg odpadu. Navýšením poplatku vo výške 7 % oproti stavu v roku 2012 sa zmierňuje dopad na mestský rozpočet v súvislosti s nákladmi s komunálnymi odpadmi cca o 50 tis. €. „Predpokladaná potreba v tejto kapitole pre rok 2013, tak ako ju vyčíslilo oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, je 630 tis. Eur. Predpokladaný výber poplatku pre rok 2013 je na základe navrhovaného navýšenia cca 560 tis. Eur,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Rozpravu k tomuto bodu otvoril M. Mudrák, podľa ktorého musí mesto pristúpiť k otázke odpadového hospodárstva zodpovedne a hľadať rezervy pri znižovaní nákladov, preto navrhol uznesenie „MsZ ukladá spracovať návrh racionalizačných opatrení v oblasti hospodárenia s komunálnym odpadom s cieľom zníženia celkových nákladov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady o 20% v porovnaní s rokom 2012.“ I. Čačko nepovažuje za správne zvyšovať poplatky v čase, keď sa do finále blíži projekt Intenzifikácie separovaného zberu. „Ľuďom sa malo povedať skôr, ak nezačnete viac separovať, zvýšime poplatky, ale takto sme ich postavili pred hotovú vec,“ poznamenal I. Čačko. Na históriu, keď od roku 2002 sa radnica seriózne nezaoberala myšlienkou likvidovať odpad vlastnými silami, upozornila L. Ondrušová a zároveň vyzvala ku korektnej analýze, ktorá by mala definovať, či súčasný model zabezpečenia nakladania s odpadmi obchodným partnerom je efektívny. J. Barna v tejto súvislosti žiada väčšiu kontrolu objemu vyvážaného odpadu. „Mesto by malo mať na zbernom dvore vlastné váhy a platiť toľko, koľko sa naváži u nás, nie na skládke,“ reagoval J. Barna. Spoluprácu s komerčným subjektom, ktorého predmet podnikania je likvidácia odpadu, vidí ako jedno z citlivých miest celého systému I. Pribula a ako príklad uviedol Lipany, kde sa v priebehu dvoch rokov podarilo vďaka separácii znížiť objem odpadu o polovicu. „Chýba mi tu každodenná manažérska práca. Nestačí prísť na konci roka a povedať, budete platiť viac. Ľúto mi je tých občanov, ktorí separujú a dostanú takýto vianočný pozdrav. Nezvládla sa manažérska práca a teraz to chceme hodiť na ľudí,“ uviedol I. Pribula.

Problém s likvidáciou odpadov je podľa D. Moleka nepríjemným dedičstvom, keď poukázal na fakt, že v minulosti Vranov nevybudoval vlastnú skládku, preto dnes musí ukladať odpad za podstatne vyššie ceny. „Časy, kedy sme si mohli dovoliť objednať drahé firmy, sú preč. Teraz sa musíme spoliehať na vlastné sily a hľadať alternatívy, ako znižovať náklady spojené s likvidáciou odpadov,“ reagoval D. Molek. K pragmatickosti vyzval Ľ. Lukič. Zdôraznil, že nemá význam donekonečna o probléme rozprávať, ale je najvyšší čas začať konať, pričom aj on sa priklonil k názoru likvidovať odpad vo vlastnej réžii.

P. Molčan dal do pozornosti skutočnosť, že služby spojené s likvidáciou odpadu zabezpečuje pre mesto firma, ktorá neuspela v súťaži vypísanej práve na túto činnosť. „Aká môže byť dôvera medzi mestom a firmou, keď sa zúčastní súťaže, ktorá je vyhlásená za neplatnú? Kto rokuje o podmienkach za uloženie odpadu na skládkach? Firma, ktorá nemá dôveru mesta?“ pýtal sa P. Molčan a dodal, že hoci v rozprave odznelo viacero náznakov, ako situáciu riešiť, chýba mu ucelená vízia.

Primátor J. Ragan potvrdil, že mesto sa bude zoberať alternatívou, či zabezpečiť likvidáciu odpadu vo vlastnej réžii, zverením tejto činnosti tretiemu subjektu alebo vytvorí s nejakou súkromnou spoločnosťou spoločný podnik. „Projektom Intenzifikácie separovaného zberu sme vytvorili podmienky na to, aby sme v budúcich obdobiach mohli znížiť množstvo vyvážaného odpadu. Na druhej strane, všetko bude závisieť od občanov, ako pristúpia k separácii. Všeobecným trendom je, že sa objem produkovaných odpadov zvyšuje, plus rastú náklady spojené s jeho likvidáciou a keďže nemáme vlastnú skládku, sme dlhodobo v situácii, kedy z pozície mesta musíme odpadové hospodárstvo dotovať. Táto téma však bude v zime určite rezonovať a budeme hľadať také riešenia, aby sme tento vývoj stabilizovali,“ prisľúbil J. Ragan.    

Poslanci žiadajú optimalizáciu nákladov odpadového hospodárstva

Správy / Mesto Vranov / Poslanci žiadajú optimalizáciu nákladov odpadového hospodárstva

Aké sú môžnosti reklamy?

Hoci mesto Vranov nad Topľou vyprodukovalo v roku 2011 o 426 ton menej komunálneho odpadu, ako v roku 2002, za jeho likvidáciu zaplatilo o 190 tis. Eur viac, pod čo sa podpísal nárast ceny za vývoz, ktorý stúpol z 26,98 na 54,20 Eur. Okrem toho vedúca ekonomického oddelenia mestského úradu Anna Liberková poukázala aj na nevyhnutné vynaložené náklady spojené so separáciou komunálneho odpadu, ktoré za sledované obdobie v rokoch 2008-2011 predstavovali cca 99 tis. Eur a likvidácia biologického odpadu zaťažila rozpočet o ďalších cca 59 tis. Eur. Separácia odpadov je pre obce povinnosťou vyplývajúcou zo zákona, ale z recyklačného fondu sa do mestskej pokladne vrátilo necelých 30 tis. Eur. Záväzky mesta voči spoločnosti Marius Pedersen predstavujú aktuálne sumu 304 tis. Eur.

Poslanci MsZ reagovali na túto skutočnosť prijatím Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou, v ktorom schválili navrhnutú jednotnú sadzbu pre obyvateľov vo výške 0,054 €/osobu a kalendárny deň a pre podnikateľské subjekty, kde sa uplatňuje množstvový zber vo výške 0,120 € za jeden kg odpadu. Navýšením poplatku vo výške 7 % oproti stavu v roku 2012 sa zmierňuje dopad na mestský rozpočet v súvislosti s nákladmi s komunálnymi odpadmi cca o 50 tis. €. „Predpokladaná potreba v tejto kapitole pre rok 2013, tak ako ju vyčíslilo oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, je 630 tis. Eur. Predpokladaný výber poplatku pre rok 2013 je na základe navrhovaného navýšenia cca 560 tis. Eur,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Rozpravu k tomuto bodu otvoril M. Mudrák, podľa ktorého musí mesto pristúpiť k otázke odpadového hospodárstva zodpovedne a hľadať rezervy pri znižovaní nákladov, preto navrhol uznesenie „MsZ ukladá spracovať návrh racionalizačných opatrení v oblasti hospodárenia s komunálnym odpadom s cieľom zníženia celkových nákladov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady o 20% v porovnaní s rokom 2012.“ I. Čačko nepovažuje za správne zvyšovať poplatky v čase, keď sa do finále blíži projekt Intenzifikácie separovaného zberu. „Ľuďom sa malo povedať skôr, ak nezačnete viac separovať, zvýšime poplatky, ale takto sme ich postavili pred hotovú vec,“ poznamenal I. Čačko. Na históriu, keď od roku 2002 sa radnica seriózne nezaoberala myšlienkou likvidovať odpad vlastnými silami, upozornila L. Ondrušová a zároveň vyzvala ku korektnej analýze, ktorá by mala definovať, či súčasný model zabezpečenia nakladania s odpadmi obchodným partnerom je efektívny. J. Barna v tejto súvislosti žiada väčšiu kontrolu objemu vyvážaného odpadu. „Mesto by malo mať na zbernom dvore vlastné váhy a platiť toľko, koľko sa naváži u nás, nie na skládke,“ reagoval J. Barna. Spoluprácu s komerčným subjektom, ktorého predmet podnikania je likvidácia odpadu, vidí ako jedno z citlivých miest celého systému I. Pribula a ako príklad uviedol Lipany, kde sa v priebehu dvoch rokov podarilo vďaka separácii znížiť objem odpadu o polovicu. „Chýba mi tu každodenná manažérska práca. Nestačí prísť na konci roka a povedať, budete platiť viac. Ľúto mi je tých občanov, ktorí separujú a dostanú takýto vianočný pozdrav. Nezvládla sa manažérska práca a teraz to chceme hodiť na ľudí,“ uviedol I. Pribula.

Problém s likvidáciou odpadov je podľa D. Moleka nepríjemným dedičstvom, keď poukázal na fakt, že v minulosti Vranov nevybudoval vlastnú skládku, preto dnes musí ukladať odpad za podstatne vyššie ceny. „Časy, kedy sme si mohli dovoliť objednať drahé firmy, sú preč. Teraz sa musíme spoliehať na vlastné sily a hľadať alternatívy, ako znižovať náklady spojené s likvidáciou odpadov,“ reagoval D. Molek. K pragmatickosti vyzval Ľ. Lukič. Zdôraznil, že nemá význam donekonečna o probléme rozprávať, ale je najvyšší čas začať konať, pričom aj on sa priklonil k názoru likvidovať odpad vo vlastnej réžii.

P. Molčan dal do pozornosti skutočnosť, že služby spojené s likvidáciou odpadu zabezpečuje pre mesto firma, ktorá neuspela v súťaži vypísanej práve na túto činnosť. „Aká môže byť dôvera medzi mestom a firmou, keď sa zúčastní súťaže, ktorá je vyhlásená za neplatnú? Kto rokuje o podmienkach za uloženie odpadu na skládkach? Firma, ktorá nemá dôveru mesta?“ pýtal sa P. Molčan a dodal, že hoci v rozprave odznelo viacero náznakov, ako situáciu riešiť, chýba mu ucelená vízia.

Primátor J. Ragan potvrdil, že mesto sa bude zoberať alternatívou, či zabezpečiť likvidáciu odpadu vo vlastnej réžii, zverením tejto činnosti tretiemu subjektu alebo vytvorí s nejakou súkromnou spoločnosťou spoločný podnik. „Projektom Intenzifikácie separovaného zberu sme vytvorili podmienky na to, aby sme v budúcich obdobiach mohli znížiť množstvo vyvážaného odpadu. Na druhej strane, všetko bude závisieť od občanov, ako pristúpia k separácii. Všeobecným trendom je, že sa objem produkovaných odpadov zvyšuje, plus rastú náklady spojené s jeho likvidáciou a keďže nemáme vlastnú skládku, sme dlhodobo v situácii, kedy z pozície mesta musíme odpadové hospodárstvo dotovať. Táto téma však bude v zime určite rezonovať a budeme hľadať také riešenia, aby sme tento vývoj stabilizovali,“ prisľúbil J. Ragan.    

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok