Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Spojená škola internátna zvyšuje čitateľskú gramotnosť žiakov

Správy / Školstvo / Spojená škola internátna zvyšuje čitateľskú gramotnosť žiakov

Aké sú môžnosti reklamy?

Spojená škola internátna vo Vranove nad Topľou realizovala od začiatku tohto školského roka projekt „Alternatíva pre špeciálnu školu“, ktorý ukončila v minulých dňoch. Jeho hlavným cieľom bolo zakomponovať do vyučovania detí s mentálnym postihnutím moderné prvky vzdelávania.

V rámci jednotlivých modulov sa pedagogickí pracovníci zúčastnili štyroch kurzov - Psychosociálny výcvik, Zlepšenie komunikačných zručností pedagogických pracovníkov, Zvyšovanie zručností metakognitívnych stratégií na získanie čitateľských zručností a Rozvoj čitateľskej gramotnosti na špeciálnej základnej škole. Na realizáciu projektových aktivít a nákup nového materiálno-technického vybavenia získalo školské zariadenie nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie v hodnote 137.000 eur. Výstupmi projektu sú dve metodické príručky – Dramatická výchova pre špeciálne školy a Stop – pozor – voľno ako metodická príručka pre dopravnú výchovu, ktoré vytvoril 7-členný kolektív učiteľov participujúcich na odborných aktivitách projektu a publikácia „Dva roky na našej škole“, ktorá sprevádza čitateľa celým procesom realizácie. „Kvalitu inovovaného vyučovania si učitelia a vedenie školy mali možnosť overiť spätnou väzbou u svojich kolegov aj na workshope, ktorý sme zorganizovali na ukončenie projektu 30.10.2012 v objekte školy. Tento deň bol dňom otvorených dverí pre všetkých riaditeľov a učiteľov špeciálnych škôl a základných škôl so špeciálnymi triedami a integrovanými žiakmi. Na výstupových hodinách mali pozvaní učitelia možnosť vidieť prácu našich učiteľov a žiakov s IKT a didaktickými pomôckami s využitím inovatívnych metód a foriem práce vo vyučovacom procese,“ uviedla riaditeľka Špeciálnej internátnej školy Renáta Kopčeková.

Popri vzdelávaní pedagogických pracovníkov začali na vranovskej SŠI s projektom „Čítanie – brána do sveta“, ktorý kladie akcent na zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov. R. Kopčeková v tejto súvislosti poznamenala, že čítanie nie je problémom iba špeciálnych škôl, ale spoločnosti vo všeobecnosti. „Deti si radšej zapnú internet, komunikujú cez sociálne siete a kniha je u nich na poslednom mieste. Tento projekt by mal našim žiakom priblížiť knihu, aby viac čítali a predovšetkým, aby sa naučili čítať s porozumením,“ naznačila očakávania R. Kopčeková.

Vďaka prostriedkom z Európskej únie zakúpila škola desať interaktívnych tabúľ, pričom triedy boli dovybavené rovnakým počtom notebookov a vizualizérov. K zvýšeniu čitateľskej gramotnosti má napomôcť tiež 422 nových kníh v hodnote 3 500 Eur. Prínosom informačno-komunikačnej techniky pre vyučovanie s dôrazom na zážitkové učenie je oživenie výchovno-vyučovacieho procesu, ktorý sa stáva atraktívnejší, čím motivuje žiakov k lepšej školskej dochádzke, zlepšeniu individuálnych výkonov a v konečnom dôsledku aj k socializácii. „Pod vizualizér sa vloží kniha, ktorá sa premietne na tabuľu a vďaka jej funkciám môžu deti pracovať s textom zaujímavou formou. Interaktívne tabule môžeme využiť na všetkých hodinách, napr. na premietanie powerpointových prezentácií alebo púšťanie videí, čo je ich ďalšia veľká výhoda,“ vysvetlila R. Kopčeková.   

Spojená škola internátna zvyšuje čitateľskú gramotnosť žiakov

Správy / Školstvo / Spojená škola internátna zvyšuje čitateľskú gramotnosť žiakov

Aké sú môžnosti reklamy?

Spojená škola internátna vo Vranove nad Topľou realizovala od začiatku tohto školského roka projekt „Alternatíva pre špeciálnu školu“, ktorý ukončila v minulých dňoch. Jeho hlavným cieľom bolo zakomponovať do vyučovania detí s mentálnym postihnutím moderné prvky vzdelávania.

V rámci jednotlivých modulov sa pedagogickí pracovníci zúčastnili štyroch kurzov - Psychosociálny výcvik, Zlepšenie komunikačných zručností pedagogických pracovníkov, Zvyšovanie zručností metakognitívnych stratégií na získanie čitateľských zručností a Rozvoj čitateľskej gramotnosti na špeciálnej základnej škole. Na realizáciu projektových aktivít a nákup nového materiálno-technického vybavenia získalo školské zariadenie nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie v hodnote 137.000 eur. Výstupmi projektu sú dve metodické príručky – Dramatická výchova pre špeciálne školy a Stop – pozor – voľno ako metodická príručka pre dopravnú výchovu, ktoré vytvoril 7-členný kolektív učiteľov participujúcich na odborných aktivitách projektu a publikácia „Dva roky na našej škole“, ktorá sprevádza čitateľa celým procesom realizácie. „Kvalitu inovovaného vyučovania si učitelia a vedenie školy mali možnosť overiť spätnou väzbou u svojich kolegov aj na workshope, ktorý sme zorganizovali na ukončenie projektu 30.10.2012 v objekte školy. Tento deň bol dňom otvorených dverí pre všetkých riaditeľov a učiteľov špeciálnych škôl a základných škôl so špeciálnymi triedami a integrovanými žiakmi. Na výstupových hodinách mali pozvaní učitelia možnosť vidieť prácu našich učiteľov a žiakov s IKT a didaktickými pomôckami s využitím inovatívnych metód a foriem práce vo vyučovacom procese,“ uviedla riaditeľka Špeciálnej internátnej školy Renáta Kopčeková.

Popri vzdelávaní pedagogických pracovníkov začali na vranovskej SŠI s projektom „Čítanie – brána do sveta“, ktorý kladie akcent na zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov. R. Kopčeková v tejto súvislosti poznamenala, že čítanie nie je problémom iba špeciálnych škôl, ale spoločnosti vo všeobecnosti. „Deti si radšej zapnú internet, komunikujú cez sociálne siete a kniha je u nich na poslednom mieste. Tento projekt by mal našim žiakom priblížiť knihu, aby viac čítali a predovšetkým, aby sa naučili čítať s porozumením,“ naznačila očakávania R. Kopčeková.

Vďaka prostriedkom z Európskej únie zakúpila škola desať interaktívnych tabúľ, pričom triedy boli dovybavené rovnakým počtom notebookov a vizualizérov. K zvýšeniu čitateľskej gramotnosti má napomôcť tiež 422 nových kníh v hodnote 3 500 Eur. Prínosom informačno-komunikačnej techniky pre vyučovanie s dôrazom na zážitkové učenie je oživenie výchovno-vyučovacieho procesu, ktorý sa stáva atraktívnejší, čím motivuje žiakov k lepšej školskej dochádzke, zlepšeniu individuálnych výkonov a v konečnom dôsledku aj k socializácii. „Pod vizualizér sa vloží kniha, ktorá sa premietne na tabuľu a vďaka jej funkciám môžu deti pracovať s textom zaujímavou formou. Interaktívne tabule môžeme využiť na všetkých hodinách, napr. na premietanie powerpointových prezentácií alebo púšťanie videí, čo je ich ďalšia veľká výhoda,“ vysvetlila R. Kopčeková.   

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok