Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Európske peniaze na zvýšenie zamestnanosti aj v našom regióne

Správy / Oznamy / Európske peniaze na zvýšenie zamestnanosti aj v našom regióne

Aké sú môžnosti reklamy?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou začal s realizáciou 2 nových národných projektov, ktorých nenávratné finančné príspevky pomôžu zvýšiť zamestnanosť aj v našom regióne. Ide o dva národné projekty (ďalej len NP), a to NP XX - Podpora zamestnávania mladých nezamestnaných v samospráve a NP XXI - Podpora vytvárania pracovných miest.

Prioritnou cieľovou skupinou oboch projektov sú mladí nezamestnaní vo veku do 29 rokov vrátane, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedenými v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace.
Na základe rokovaní s Európskou komisiou bude do cieľovej skupiny zahrnutá aj druhá nezamestnanosťou ohrozená skupina, ktorou sú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie vo veku nad 50 rokov podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o službách zamestnanosti, vedenými v evidencii najmenej 6 mesiacov. Rozšírenie cieľovej skupiny o túto kategóriu predpokladáme až na základe výsledkov implementácie týchto projektov, obsiahnutých v prvej monitorovacej správe, t.j. po 6 mesiacoch realizácie projektov.

NP č. XX - Podpora zamestná­vania mladých nezamestnaných v samospráve
Zamestnávateľom pre účely tohto projektu je obec, mesto, samosprávny kraj alebo nimi zriadené príspevkové organizácie alebo rozpočtové organizácie. Žiadateľ, ktorým je príspevková organizácia alebo rozpočtová organizácia, je povinný preukázať, že ku dňu predloženia žiadosti vykonával svoju činnosť najmenej 12 mesiacov a že svoju činnosť v oblasti, v ktorej vytvára pracovné miesto, nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku.
Dĺžka doby udržania pracovného miesta musí zodpovedať minimálne dobe podporovania pracovného miesta. Povinná doba trvania tohto pracovného miesta je najmenej 12 mesiacov s finančným podporovaním minimálne 6 mesiacov a najviac 18 mesiacov s finančným podporovaním maximálne 9 mesiacov.
Pracovné miesto nemôže byť obsadené uchádzačom o zamestnanie, ktorého posledným zamestnávateľom 12 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol zamestnávateľ, ktorý žiada o príspevok.
Mesačná výška príspevku na jedno vytvorené pracovné miesto je určená na úhradu časti mzdových nákladov s podielom maximálne 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 456,57 EUR.
Zamestnávateľovi sa taktiež poskytuje jednorazový príspevok na úhradu časti nákladov na pracovný odev, pracovnú obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky, a to maximálne 95 % preukázaných nákladov, najviac vo výške 40,00 EUR na jedno vytvorené pracovné miesto.
(Informácie: Mgr. Bednárová, č. t. 2445456)

NP XXI - Podpora vytvárania pracovných miest
Tento národný projekt je zameraný na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzača o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny na plný pracovný úväzok u vybraných zamestnávateľov. O príspevok môže požiadať podnikateľ, ktorý je mikro, malým, stredným alebo veľkým podnikom (vrátane žiadateľov pôsobiacich v oblasti cestnej dopravy, okrem miest pre vodičov a závozníkov), neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia a i. Žiadateľ je povinný preukázať, že ku dňu predloženia žiadosti vykonával svoju činnosť najmenej 12 mesiacov. Pracovné miesto nemôže byť obsadené uchádzačom o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny, ktorého posledným zamestnávateľom 12 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol zamestnávateľ, ktorý žiada o finančný príspevok.
Príspevok vo výške 90 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 456,57 EUR sa poskytne zamestnávateľom, ktorí sa zaviažu vytvoriť pracovné miesto na plný pracovný úväzok na obdobie minimálne 18 mesiacov. Príspevok sa poskytuje mesačne počas 12 mesiacov. Následne je zamestnávateľ povinný udržať toto pracovné miesto po dobu minimálne šesť mesiacov.
V rámci tohto projektu sa podporí aj vytvorenie plných pracovných úväzkov výlučne na pozíciu vodič alebo závozník u zamestnávateľa pôsobiaceho v oblasti cestnej dopravy. Príspevok na jedno vytvorené pracovné miesto bude poskytovaný deväť mesiacov, pričom následne je zamestnávateľ povinný udržať toto miesto minimálne 21 mesiacov. Mesačná výška príspevku je 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne 547,88 EUR.
(Informácie: Ing. Chromčo, č. t. 2445402)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou

Európske peniaze na zvýšenie zamestnanosti aj v našom regióne

Správy / Oznamy / Európske peniaze na zvýšenie zamestnanosti aj v našom regióne

Aké sú môžnosti reklamy?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou začal s realizáciou 2 nových národných projektov, ktorých nenávratné finančné príspevky pomôžu zvýšiť zamestnanosť aj v našom regióne. Ide o dva národné projekty (ďalej len NP), a to NP XX - Podpora zamestnávania mladých nezamestnaných v samospráve a NP XXI - Podpora vytvárania pracovných miest.

Prioritnou cieľovou skupinou oboch projektov sú mladí nezamestnaní vo veku do 29 rokov vrátane, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedenými v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace.
Na základe rokovaní s Európskou komisiou bude do cieľovej skupiny zahrnutá aj druhá nezamestnanosťou ohrozená skupina, ktorou sú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie vo veku nad 50 rokov podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o službách zamestnanosti, vedenými v evidencii najmenej 6 mesiacov. Rozšírenie cieľovej skupiny o túto kategóriu predpokladáme až na základe výsledkov implementácie týchto projektov, obsiahnutých v prvej monitorovacej správe, t.j. po 6 mesiacoch realizácie projektov.

NP č. XX - Podpora zamestná­vania mladých nezamestnaných v samospráve
Zamestnávateľom pre účely tohto projektu je obec, mesto, samosprávny kraj alebo nimi zriadené príspevkové organizácie alebo rozpočtové organizácie. Žiadateľ, ktorým je príspevková organizácia alebo rozpočtová organizácia, je povinný preukázať, že ku dňu predloženia žiadosti vykonával svoju činnosť najmenej 12 mesiacov a že svoju činnosť v oblasti, v ktorej vytvára pracovné miesto, nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku.
Dĺžka doby udržania pracovného miesta musí zodpovedať minimálne dobe podporovania pracovného miesta. Povinná doba trvania tohto pracovného miesta je najmenej 12 mesiacov s finančným podporovaním minimálne 6 mesiacov a najviac 18 mesiacov s finančným podporovaním maximálne 9 mesiacov.
Pracovné miesto nemôže byť obsadené uchádzačom o zamestnanie, ktorého posledným zamestnávateľom 12 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol zamestnávateľ, ktorý žiada o príspevok.
Mesačná výška príspevku na jedno vytvorené pracovné miesto je určená na úhradu časti mzdových nákladov s podielom maximálne 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 456,57 EUR.
Zamestnávateľovi sa taktiež poskytuje jednorazový príspevok na úhradu časti nákladov na pracovný odev, pracovnú obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky, a to maximálne 95 % preukázaných nákladov, najviac vo výške 40,00 EUR na jedno vytvorené pracovné miesto.
(Informácie: Mgr. Bednárová, č. t. 2445456)

NP XXI - Podpora vytvárania pracovných miest
Tento národný projekt je zameraný na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzača o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny na plný pracovný úväzok u vybraných zamestnávateľov. O príspevok môže požiadať podnikateľ, ktorý je mikro, malým, stredným alebo veľkým podnikom (vrátane žiadateľov pôsobiacich v oblasti cestnej dopravy, okrem miest pre vodičov a závozníkov), neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia a i. Žiadateľ je povinný preukázať, že ku dňu predloženia žiadosti vykonával svoju činnosť najmenej 12 mesiacov. Pracovné miesto nemôže byť obsadené uchádzačom o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny, ktorého posledným zamestnávateľom 12 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol zamestnávateľ, ktorý žiada o finančný príspevok.
Príspevok vo výške 90 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 456,57 EUR sa poskytne zamestnávateľom, ktorí sa zaviažu vytvoriť pracovné miesto na plný pracovný úväzok na obdobie minimálne 18 mesiacov. Príspevok sa poskytuje mesačne počas 12 mesiacov. Následne je zamestnávateľ povinný udržať toto pracovné miesto po dobu minimálne šesť mesiacov.
V rámci tohto projektu sa podporí aj vytvorenie plných pracovných úväzkov výlučne na pozíciu vodič alebo závozník u zamestnávateľa pôsobiaceho v oblasti cestnej dopravy. Príspevok na jedno vytvorené pracovné miesto bude poskytovaný deväť mesiacov, pričom následne je zamestnávateľ povinný udržať toto miesto minimálne 21 mesiacov. Mesačná výška príspevku je 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne 547,88 EUR.
(Informácie: Ing. Chromčo, č. t. 2445402)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok