Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V Kvakovciach odvolali hlavného kontrolóra

Správy / Obce / V Kvakovciach odvolali hlavného kontrolóra

V Kvakovciach odvolali hlavného kontrolóra
Aké sú môžnosti reklamy?

Personálne zmeny na Obecnom úrade v Kvakovciach pokračujú. Po odvolaní bývalého starostu Vladislava Kolesára v aprílovom referende dali v novembri občania dôveru Jánovi Ondovčákovi. Na poslednom mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa poslanci zaoberali jediným bodom – odvolaním hlavného kontrolóra. Zaujímavosťou rokovania bol fakt, že sa ho zúčastnili takmer štyri desiatky občanov.

Zástupca starostu a poslanec OcZ Ján Tutko na úvod zdôraznil, že prioritou nového vedenia Kvakoviec je zlepšiť fungovanie obce a medzi oblastí, kde vidia rezervy patrí aj kontrolná činnosť, pričom u hlavného kontrolóra mu prekážali administratívne, odborné a znalostné nedostatky pri vykonávaní kontrolnej činnosti v zmysle ako mu to určuje zákon. Toto konštatovanie prekvapilo poslanca J. Danča.

Jaroslav Dupaľ vysvetlil, že OcZ môže podľa zákona odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca. „R. Kapraľ opakovane porušuje povinnosti vedúceho zamestnanca tým, že svojou dochádzkou do práce nedodržuje podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve zo dňa 21.02.2011, čím nedodržuje určený čas a to 8-hodinový týždenný pracovný čas od začiatku funkčného obdobia až do doteraz podľa paragrafu 85 Zákonníka práce,“ uviedol J. Dupaľ.

Hrubé a opakované zanedbávanie povinností vyplývajúce z funkcie hlavného kontrolóra v rozsahu kontrolnej činnosti a nedodržiavanie pravidiel kontrolnej činnosti nesplnením uložených úloh obecným zastupiteľstvom vyčítal R. Kapraľovi ďalší z poslancov Zdenko Magnus. Medzi nesplnenými uloženými úlohami vymenoval štyri uznesenia - č.100/2011 a č.102/11 zo dňa 5.7.2011 (Kvakovský jurmark a Jánske dni), č.96/2011 zo dňa 06.06.2011 (kontrola Domaša City Dobrá – Kvakovce s.r.o.), č.126/2011 zo dňa 21.09.2011 (Verejné osvetlenie Domaša – Dobrá). „Podľa §18f ods.1 písmeno b nepredložil návrh kontrolnej činnosti raz za šesť mesiacov. Návrh kontrolnej činnosti nepredložil obecnému zastupiteľstvu 1. polrok 2011, 2. polrok 2011 a ani 1. polrok 2012. Na zanedbávanie povinnosti vyplývajúce z funkcie hlavného kontrolóra bol niekoľkokrát upozornený aj písomne,“ konštatoval Z. Magnus.

J. Tutko doplnil, že zastupiteľstvo má právo odvolať hlavného kontrolóra z funkcie ak, uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch. „R. Kapraľ ako hlavný kontrolór od svojho zvolenia doposiaľ nepredložil obecnému zastupiteľstvu obce Kvakovce čestné vyhlásenie a v majetkovom priznaní vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme uviedol nepravdivý údaj o svojich majetkových pomeroch,“ vysvetľoval J. Tutko.

Napriek tomu, že prednesené dôvody na odvolanie považuje R. Kapraľ za smiešne, poslancom deklaroval, že ich rozhodnutie bude rešpektovať. Ďalej poznamenal, že žiadne písomne upozornenie, ktorým by bol upozornený na porušovanie povinností, nedostal. Rovnako si nie je vedomý ani toho, aby ho niekto žiadal zapisovať sa do dochádzkovej knihy. „Každý videl koľko času som na úrade trávil. Rovnaký názor mám aj na plán činností hlavného kontrolóra, ktorý priznávam, že som nepredložil. Fungovali sme, komunikovali a riešili veci, ktoré bol aktuálne a akútne. Toto pre mňa nie je relevantný dôvod. Nepotrebujem sa však obhajovať. Ak ma chcete odvolať, odvolajte ma,“ odpovedal R. Kapraľ a k nesúladu medzi majetkovým a daňovým priznaním muselo, podľa neho, dôjsť v dôsledku neúmyselnej chyby z nepozornosti, kedy po rozdelení jednej parcely na viacero častí mohol jednu vynechať. „Nemám dôvod nič tajiť, veď všetko sa dá overiť z internetu. K daniam by som ešte rád povedal len toľko, že som nezaplatil daň z nehnuteľnosti a počúvam z viacerých strán, ako je to možné, keď som hlavný kontrolór. Nemám najmenší problém dať v priebehu minúty príkaz na úhradu, ale neurobím to, aby som upozornil, že nie na každého sa v tejto obci používa rovnaký meter. V tomto prípade nejde o peniaze, ale o princíp,“ reagoval R. Kapraľ.

Hoci R. Kapraľ priznal naplnenie formálneho obsahu dôvodov na jeho odvolanie, za svojou prácou si stojí. „Myslím si, že za trištvrte roka sa podarilo urobiť veľa dobrých vecí. Riadil som sa vlastnou hlavou a na každého som mal rovnaký meter. Pre ľudí som písal odpočet mojej práce a z vlastných peňazí som platil internetovú stránku, kde som sa snažil zverejňovať všetky dokumenty. Viem, prečo je toto divadlo a myslím si, že pravda vyjde najavo. Nechám vás, nech dokonáte svoje dielo. Odmietam preberať zodpovednosť za to, v akých problémoch táto obec skončí,“ dodal R. Kapraľ.

Jednou z tém, ktorá sa na rokovaní okrajovo otvorila, bol aj vzťah obyvateľov obce a chatárov v rekreačnej oblasti Domaša – Dobrá. „Ľudia v Kvakovciach sú ľahostajní voči tomu, čo sa v ich obci deje. Ak by sme na Domaši neboli vašimi rukojemníkmi, neangažovali by sme sa v týchto veciach,“ doplnil R. Kapraľ.

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach uznalo prednesené dôvody na odvolanie hlavného kontrolóra Radovana Kapraľa z jeho funkcie ako dostatočné a prijalo uznesenie, v ktorom ho dňom 25. 1. 2012 odvoláva z funkcie hlavného kontrolóra obce Kvakovce.

V Kvakovciach odvolali hlavného kontrolóra

Správy / Obce / V Kvakovciach odvolali hlavného kontrolóra

V Kvakovciach odvolali hlavného kontrolóra
Aké sú môžnosti reklamy?

Personálne zmeny na Obecnom úrade v Kvakovciach pokračujú. Po odvolaní bývalého starostu Vladislava Kolesára v aprílovom referende dali v novembri občania dôveru Jánovi Ondovčákovi. Na poslednom mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa poslanci zaoberali jediným bodom – odvolaním hlavného kontrolóra. Zaujímavosťou rokovania bol fakt, že sa ho zúčastnili takmer štyri desiatky občanov.

Zástupca starostu a poslanec OcZ Ján Tutko na úvod zdôraznil, že prioritou nového vedenia Kvakoviec je zlepšiť fungovanie obce a medzi oblastí, kde vidia rezervy patrí aj kontrolná činnosť, pričom u hlavného kontrolóra mu prekážali administratívne, odborné a znalostné nedostatky pri vykonávaní kontrolnej činnosti v zmysle ako mu to určuje zákon. Toto konštatovanie prekvapilo poslanca J. Danča.

Jaroslav Dupaľ vysvetlil, že OcZ môže podľa zákona odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca. „R. Kapraľ opakovane porušuje povinnosti vedúceho zamestnanca tým, že svojou dochádzkou do práce nedodržuje podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve zo dňa 21.02.2011, čím nedodržuje určený čas a to 8-hodinový týždenný pracovný čas od začiatku funkčného obdobia až do doteraz podľa paragrafu 85 Zákonníka práce,“ uviedol J. Dupaľ.

Hrubé a opakované zanedbávanie povinností vyplývajúce z funkcie hlavného kontrolóra v rozsahu kontrolnej činnosti a nedodržiavanie pravidiel kontrolnej činnosti nesplnením uložených úloh obecným zastupiteľstvom vyčítal R. Kapraľovi ďalší z poslancov Zdenko Magnus. Medzi nesplnenými uloženými úlohami vymenoval štyri uznesenia - č.100/2011 a č.102/11 zo dňa 5.7.2011 (Kvakovský jurmark a Jánske dni), č.96/2011 zo dňa 06.06.2011 (kontrola Domaša City Dobrá – Kvakovce s.r.o.), č.126/2011 zo dňa 21.09.2011 (Verejné osvetlenie Domaša – Dobrá). „Podľa §18f ods.1 písmeno b nepredložil návrh kontrolnej činnosti raz za šesť mesiacov. Návrh kontrolnej činnosti nepredložil obecnému zastupiteľstvu 1. polrok 2011, 2. polrok 2011 a ani 1. polrok 2012. Na zanedbávanie povinnosti vyplývajúce z funkcie hlavného kontrolóra bol niekoľkokrát upozornený aj písomne,“ konštatoval Z. Magnus.

J. Tutko doplnil, že zastupiteľstvo má právo odvolať hlavného kontrolóra z funkcie ak, uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch. „R. Kapraľ ako hlavný kontrolór od svojho zvolenia doposiaľ nepredložil obecnému zastupiteľstvu obce Kvakovce čestné vyhlásenie a v majetkovom priznaní vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme uviedol nepravdivý údaj o svojich majetkových pomeroch,“ vysvetľoval J. Tutko.

Napriek tomu, že prednesené dôvody na odvolanie považuje R. Kapraľ za smiešne, poslancom deklaroval, že ich rozhodnutie bude rešpektovať. Ďalej poznamenal, že žiadne písomne upozornenie, ktorým by bol upozornený na porušovanie povinností, nedostal. Rovnako si nie je vedomý ani toho, aby ho niekto žiadal zapisovať sa do dochádzkovej knihy. „Každý videl koľko času som na úrade trávil. Rovnaký názor mám aj na plán činností hlavného kontrolóra, ktorý priznávam, že som nepredložil. Fungovali sme, komunikovali a riešili veci, ktoré bol aktuálne a akútne. Toto pre mňa nie je relevantný dôvod. Nepotrebujem sa však obhajovať. Ak ma chcete odvolať, odvolajte ma,“ odpovedal R. Kapraľ a k nesúladu medzi majetkovým a daňovým priznaním muselo, podľa neho, dôjsť v dôsledku neúmyselnej chyby z nepozornosti, kedy po rozdelení jednej parcely na viacero častí mohol jednu vynechať. „Nemám dôvod nič tajiť, veď všetko sa dá overiť z internetu. K daniam by som ešte rád povedal len toľko, že som nezaplatil daň z nehnuteľnosti a počúvam z viacerých strán, ako je to možné, keď som hlavný kontrolór. Nemám najmenší problém dať v priebehu minúty príkaz na úhradu, ale neurobím to, aby som upozornil, že nie na každého sa v tejto obci používa rovnaký meter. V tomto prípade nejde o peniaze, ale o princíp,“ reagoval R. Kapraľ.

Hoci R. Kapraľ priznal naplnenie formálneho obsahu dôvodov na jeho odvolanie, za svojou prácou si stojí. „Myslím si, že za trištvrte roka sa podarilo urobiť veľa dobrých vecí. Riadil som sa vlastnou hlavou a na každého som mal rovnaký meter. Pre ľudí som písal odpočet mojej práce a z vlastných peňazí som platil internetovú stránku, kde som sa snažil zverejňovať všetky dokumenty. Viem, prečo je toto divadlo a myslím si, že pravda vyjde najavo. Nechám vás, nech dokonáte svoje dielo. Odmietam preberať zodpovednosť za to, v akých problémoch táto obec skončí,“ dodal R. Kapraľ.

Jednou z tém, ktorá sa na rokovaní okrajovo otvorila, bol aj vzťah obyvateľov obce a chatárov v rekreačnej oblasti Domaša – Dobrá. „Ľudia v Kvakovciach sú ľahostajní voči tomu, čo sa v ich obci deje. Ak by sme na Domaši neboli vašimi rukojemníkmi, neangažovali by sme sa v týchto veciach,“ doplnil R. Kapraľ.

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach uznalo prednesené dôvody na odvolanie hlavného kontrolóra Radovana Kapraľa z jeho funkcie ako dostatočné a prijalo uznesenie, v ktorom ho dňom 25. 1. 2012 odvoláva z funkcie hlavného kontrolóra obce Kvakovce.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok