Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Stanovisko hlavného inžiniera projektu k úniku popolčeka

Správy / Ostatné / Stanovisko hlavného inžiniera projektu k úniku popolčeka

Aké sú môžnosti reklamy?

Naše filtračné zariadenie je vybavené tzv. bypasom (alebo obchvatom), ktorý umožňuje splodinám prúdiť mimo filter. Pokiaľ je zariadenie prepnuté do tohto režimu, môže prevádzkovateľ vypúšťať všetky nečistoty, ktoré nezachytí v cyklónoch za kotlom, priamo do komína. Domnievame sa, že k tomuto mohlo dôjsť a tento stav môže aj naďalej trvať, pretože v komíne, na ktorý je napojený kotol spaľujúci drevný odpad, je údajne viditeľný dym.

Osadenie filtra bypasom dodáva naša firma k takýmto zariadeniam ako štandard. Primárnym účelom tohto bypasu je, že umožní prevádzkovateľovi viesť splodiny mimo filter v niektorých rizikových stavoch prevádzky (typickej napríklad pri prekročení teploty splodín prúdiacich z kotla, prípadne pri štartoch kotla). To platí hlavne na začiatku, kedy sa prevádzkovateľ učí technológiu ovládať.

Púšťanie splodín cez bypas je teda určené len pre takéto mimoriadne prípady, pretože chráni pomerne drahú technológiu. Obvykle stavebné riadenie s nutnosťou používania bypasu počíta a v stavebnom povolení býva špecifikované, kde je možné tento bypas používať.
Pri štandardnom prevádzkovaní filtračnej technológie je bypas uzatvorený a všetky splodiny prúdia cez filter. Pokiaľ teda splodiny prúdia cez filter a filter nie je poškodený, nemôže byť v žiadnom prípade vidieť na komíne dym.

V priebehu skúšok kotla bol filter uvedený pracovníkmi zhotoviteľa (t.j. firmou Slavex a ich subdodávateľmi) do prevádzky – bol teda prepnutý z režimu „cez bypas“ do režimu „cez filter“. Od tejto doby filter fungoval na 100% a v tomto režime prevádzky filter absolvoval aj úspešné meranie emisií. Po prevedení týchto skúšok bol filter pracovníkmi zhotoviteľa znovu prepnutý do režimu ,,cez bypas,,. 

V tejto dobe však už došlo k tomu, že objednávateľ, aj napriek niekoľkým výzvam, bezdôvodne odmietol doplatiť čiastky stanovené plnením jednotlivých krokov v platobnom kalendári zmluvy o dielo. Preto došlo zhotoviteľom k prerušeniu formálneho dokončenia dodávky, a to ešte pred prevedením písomného preškolenia pracovníkov prevádzkovateľa a pred oficiálnym predaním celej dodávky objednávateľovi.

Pretože je filtračné zariadenie až do jeho plného zaplatenia podľa predmetnej zmluvy o dielo majetkom firmy Slavex, nakoniec sme s odvolaním sa na ZOD v prípade nezaplatenia dlhovaných čiastok zakázali v liste z dňa 7. 10. 2001 firme Živena Zvolen a. s. so sídlom v Leviciach (zmluvný partner firmy Slavex) zariadenie prevádzkovať. Pokiaľ by sme toto neurobili, prevádzkovateľ by následným neodborným používaním zariadenia mohol spôsobiť škody a následná zodpovednosť z toho vyplývajúca by sa stala predmetom právneho sporu typu „kto je zodpovedný za prevádzku, ak zariadenie nie je ani zaplatené, ani predané“. Je otázne, či firma Živena pri odovzdávaní zariadenia spoločnosti Bukóza vôbec rešpektovala fakt, že bez riadneho zaškolenia personálu je prevádzkovanie filtračného zariadenia z hľadiska prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti neprípustné!

Firma Slavex môže potvrdiť, že na predmetné zariadenie žiadny zamestnanec firmy Živena nebol písomne zaškolený a rovnako ani žiadny zamestnanec prevádzkovateľa kotla. Know-how na naše zariadenie (ktoré prešlo 15-ročným vývojom) je tak špecifické, že odborné zaškolenie dokáže vykonať iba náš personál.

Je však možné, že už došlo k poškodeniu filtra! Ďalej potom znečisťovanie ovzdušia mohlo byť zavinené napríklad nedokonalým spaľovaním v kotle. Ak je technický, alebo prevádzkový stav kotla nevhodný, môže sa stať, že podavač dávkuje do kotla nadmerné množstvo paliva, ktoré sa nestíha spáliť pri dostatočne vysokej teplote a z kotla uniká vysoký nedopal. Tento nedopal môže následne zahorieť v samotnom filtri a poškodiť filtračnú látku. Ak by k takému stavu došlo, filtračné zariadenie by sa dostalo do havarijného stavu a bolo by nefunkčné. Súdiť podľa viditeľného dymu nad komínom tento stav sa nemôže vylúčiť. K nedokonalému spaľovaniu dochádza v kotloch na biomasu často, obzvlášť v prípadoch mokrého paliva. Aby ale k tomu došlo, musel by niekto z pracovníkov prevádzkovateľa prepnúť filter z režimu „cez bypas“ do režimu ,,cez filter,, a svojvoľne začať toto zariadenie prevádzkovať vo vlastnej réžii.

Ing. Jan Hrásky, hlavný inžinier projektu

Stanovisko hlavného inžiniera projektu k úniku popolčeka

Správy / Ostatné / Stanovisko hlavného inžiniera projektu k úniku popolčeka

Aké sú môžnosti reklamy?

Naše filtračné zariadenie je vybavené tzv. bypasom (alebo obchvatom), ktorý umožňuje splodinám prúdiť mimo filter. Pokiaľ je zariadenie prepnuté do tohto režimu, môže prevádzkovateľ vypúšťať všetky nečistoty, ktoré nezachytí v cyklónoch za kotlom, priamo do komína. Domnievame sa, že k tomuto mohlo dôjsť a tento stav môže aj naďalej trvať, pretože v komíne, na ktorý je napojený kotol spaľujúci drevný odpad, je údajne viditeľný dym.

Osadenie filtra bypasom dodáva naša firma k takýmto zariadeniam ako štandard. Primárnym účelom tohto bypasu je, že umožní prevádzkovateľovi viesť splodiny mimo filter v niektorých rizikových stavoch prevádzky (typickej napríklad pri prekročení teploty splodín prúdiacich z kotla, prípadne pri štartoch kotla). To platí hlavne na začiatku, kedy sa prevádzkovateľ učí technológiu ovládať.

Púšťanie splodín cez bypas je teda určené len pre takéto mimoriadne prípady, pretože chráni pomerne drahú technológiu. Obvykle stavebné riadenie s nutnosťou používania bypasu počíta a v stavebnom povolení býva špecifikované, kde je možné tento bypas používať.
Pri štandardnom prevádzkovaní filtračnej technológie je bypas uzatvorený a všetky splodiny prúdia cez filter. Pokiaľ teda splodiny prúdia cez filter a filter nie je poškodený, nemôže byť v žiadnom prípade vidieť na komíne dym.

V priebehu skúšok kotla bol filter uvedený pracovníkmi zhotoviteľa (t.j. firmou Slavex a ich subdodávateľmi) do prevádzky – bol teda prepnutý z režimu „cez bypas“ do režimu „cez filter“. Od tejto doby filter fungoval na 100% a v tomto režime prevádzky filter absolvoval aj úspešné meranie emisií. Po prevedení týchto skúšok bol filter pracovníkmi zhotoviteľa znovu prepnutý do režimu ,,cez bypas,,. 

V tejto dobe však už došlo k tomu, že objednávateľ, aj napriek niekoľkým výzvam, bezdôvodne odmietol doplatiť čiastky stanovené plnením jednotlivých krokov v platobnom kalendári zmluvy o dielo. Preto došlo zhotoviteľom k prerušeniu formálneho dokončenia dodávky, a to ešte pred prevedením písomného preškolenia pracovníkov prevádzkovateľa a pred oficiálnym predaním celej dodávky objednávateľovi.

Pretože je filtračné zariadenie až do jeho plného zaplatenia podľa predmetnej zmluvy o dielo majetkom firmy Slavex, nakoniec sme s odvolaním sa na ZOD v prípade nezaplatenia dlhovaných čiastok zakázali v liste z dňa 7. 10. 2001 firme Živena Zvolen a. s. so sídlom v Leviciach (zmluvný partner firmy Slavex) zariadenie prevádzkovať. Pokiaľ by sme toto neurobili, prevádzkovateľ by následným neodborným používaním zariadenia mohol spôsobiť škody a následná zodpovednosť z toho vyplývajúca by sa stala predmetom právneho sporu typu „kto je zodpovedný za prevádzku, ak zariadenie nie je ani zaplatené, ani predané“. Je otázne, či firma Živena pri odovzdávaní zariadenia spoločnosti Bukóza vôbec rešpektovala fakt, že bez riadneho zaškolenia personálu je prevádzkovanie filtračného zariadenia z hľadiska prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti neprípustné!

Firma Slavex môže potvrdiť, že na predmetné zariadenie žiadny zamestnanec firmy Živena nebol písomne zaškolený a rovnako ani žiadny zamestnanec prevádzkovateľa kotla. Know-how na naše zariadenie (ktoré prešlo 15-ročným vývojom) je tak špecifické, že odborné zaškolenie dokáže vykonať iba náš personál.

Je však možné, že už došlo k poškodeniu filtra! Ďalej potom znečisťovanie ovzdušia mohlo byť zavinené napríklad nedokonalým spaľovaním v kotle. Ak je technický, alebo prevádzkový stav kotla nevhodný, môže sa stať, že podavač dávkuje do kotla nadmerné množstvo paliva, ktoré sa nestíha spáliť pri dostatočne vysokej teplote a z kotla uniká vysoký nedopal. Tento nedopal môže následne zahorieť v samotnom filtri a poškodiť filtračnú látku. Ak by k takému stavu došlo, filtračné zariadenie by sa dostalo do havarijného stavu a bolo by nefunkčné. Súdiť podľa viditeľného dymu nad komínom tento stav sa nemôže vylúčiť. K nedokonalému spaľovaniu dochádza v kotloch na biomasu často, obzvlášť v prípadoch mokrého paliva. Aby ale k tomu došlo, musel by niekto z pracovníkov prevádzkovateľa prepnúť filter z režimu „cez bypas“ do režimu ,,cez filter,, a svojvoľne začať toto zariadenie prevádzkovať vo vlastnej réžii.

Ing. Jan Hrásky, hlavný inžinier projektu

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok