Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Projektant odporúča červený variant a južný obchvat Vranova

Správy / Ostatné / Projektant odporúča červený variant a južný obchvat Vranova

Projektant odporúča červený variant a južný obchvat Vranova
Aké sú môžnosti reklamy?

Preložka cesty I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa, ktorá významným spôsobom rieši aj dopravnú situáciu v okrese a meste Vranov nad Topľou, prechádza v súčasnosti zo zákona povinným verejným prerokovaním správy o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie. Dodáme, že podľa štatistík prechádza vranovským okresom po komunikácii I/18 denne 10 až 12 tis. motorových vozidiel, z čoho tranzitná doprava tvorí 25%. Po vybudovaní preložky dôjde k odkloneniu 20 - 25% dopravy mimo obývaných území.

Predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci pevne určených kritérií (technicko-ekonomické, dopravné, kritéria vplyvov na obyvateľov, kritéria vplyvov na prírodné prostredie a ďalšie) sú trasy – červená, modrá a zelená. „Navrhovateľ, v tomto prípade Slovenská správa ciest, je pri stavbe dlhšej ako 10 km povinný environmentálne zhodnotiť jej vplyvy na životné prostredie a pripraviť správu o hodnotení, ktorá obsahuje návrh technického riešenia v troch variantných možnostiach,“ vysvetľovala na utorkovom pracovnom stretnutí v zasadačke Mestského úradu vo Vranove vedúca oddelenia prípravy stavieb Investičnej výstavby a správy ciest, Slovenskej správy ciest Košice Gabriela Mareková.

Najvyššiu bonifikáciu pri hodnotení má bezpečnosť a komfort trasy, hluk v dotyku s komunikáciou a vplyvy na chránené územia a územia Natura 2000. Na území okresu Vranov odporúča projektant po zhodnotení technicko-ekonomických faktorov a konzultácii s environmentalistom červený variant. V prípade mesta Vranov je už dlhšiu dobu známy zámer s odporúčaným červeným variantom (kopíruje zelený) s možnosťou kombinácie s modrým v trase I/79 smerom na Trebišov. Rozmenené na drobné, I/18 - južný obchvat by odklonil dopravu úsekom prechádzajúcim medzi mestskými časťami Čemerné a Lomnica. „Keďže s touto preložkou sa do budúcnosti perspektívne uvažuje, že by mala parametre rýchlostnej komunikácie, je nevyhnutné, aby neprechádzala intravilánom obce a tým pádom, čo najmenej zasahovala obývané územie. V prípade Vranova spĺňa tieto kritéria iba červený variant,“ uviedla G. Mareková.

Slovenská správa ciest, IVSC Košice plánuje ukončiť verejné prerokovávania vplyvov na životné prostredie na celom úseku Lipníky – Ubľa dlhom viac ako 100 km do konca roka 2011. Následne bude mať Ministerstvom životného prostredia SR určená odborne spôsobilá osoba 60 dní na vypracovanie posudku a MŽP ďalších 30 dní na vydanie rozhodnutia. Definitívna podoba trasy preložky I/18 a I/74 by teda mohla byť známa v apríli 2012. „Zo zákona má verejnosť právo vyjadriť svoj názor k navrhovaným variantom. Svoje stanoviská môžu podať obce, ale aj individuálne občania. Ministerstvo, ktoré vedie proces posudzovania, bude brať do úvahy všetky podnety doručené v zákonnej lehote,“ dodala G. Mareková.

Z viacerých dotknutých obcí v smere Hanušovce nad Topľou – Vranov nad Topľou sa k inému, ako červenému variantu, prikláňajú vo Vyšnom Žipove. „Všetkými troma možnosťami sa zaoberalo aj obecné zastupiteľstvo, či už bývalé, alebo súčasné, a poslanci sa zhodli, že prijateľnejší by bol pre nás zelený, prípadne modrý variant. Červený variant totiž rozdeľuje náš kataster na dve časti, čo by celkovo zmenilo jeho vzhľad a charakter. Okrem toho, že by sme kvôli nadjazdu cez príjazdovú cestu stratili výhľad na scenériu Slanských vrchov, museli by sme riešiť aj nové príjazdové cesty k poliam. Preto sa prikláňame za inú alternatívu, ako je červený variant,“ zhrnul starosta V. Žipova Miroslav Ondič.

Samostatnou kapitolou je mestská časť Lomnica. V pôvodnom návrhu riešil odklon tranzitnej dopravy červený variant, ktorý je plánovaný mimo bezprostredného kontaktu s obytnou zónou, no situácia sa mení s novým zeleným variantom, pretože v tomto prípade sa uvažuje s trasou 60 m pred železničnou traťou, čím sa priamo dotkne pozemkov občanov. Poslanec za m. č. Pavol Molčan však disponuje stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR, kde sa v jeho závere uvádza „odporúčame zelený variant s etapizáciou pre akútne riešenie vybraných úsekov v kombinácii s červeným variantom a úpravou trasy v m. č. Lomnica, ktorá bude musieť byť zohľadnená aj v územnom pláne mesta.“ „Zelený variant nie je zahrnutý v územnom pláne, pretože v mieste, kde sa uvažuje s výstavbou obchvatu, je naplánovaná IBV. S touto možnosťou nesúhlasíme aj kvôli tomu, že Lomnica by sa stala dopravnou slzou. Mestskou časťou by naďalej prechádzali osobné autá a zároveň by sme v záhradách mali ďalšiu komunikáciu s tranzitnou dopravou. Tento model by výrazným spôsobom znížil kvalitu životného prostredia občanov. V tejto súvislosti nemôžeme súhlasiť s argumentom, že v neprospech červeného variantu hovoria vyššie náklady spojené s jeho výstavbou. Kvôli dvom mostom cez rieku Topľa predsa nezaťažíme budúce generácie dopravou a hlukom. Pre nás je dôležitá odpoveď MŽP, v ktorej sa jasne uvádza, že definitívny variant musí byť v súlade s územným plánom. Ak poslanci MsZ prehlasujú názor občanov, potom kapitulujeme, ale momentálne sú naše šance 50:50,“ interpretoval postoje občanov m. č. Lomnica P. Molčan.

Projektant odporúča červený variant a južný obchvat Vranova

Správy / Ostatné / Projektant odporúča červený variant a južný obchvat Vranova

Projektant odporúča červený variant a južný obchvat Vranova
Aké sú môžnosti reklamy?

Preložka cesty I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa, ktorá významným spôsobom rieši aj dopravnú situáciu v okrese a meste Vranov nad Topľou, prechádza v súčasnosti zo zákona povinným verejným prerokovaním správy o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie. Dodáme, že podľa štatistík prechádza vranovským okresom po komunikácii I/18 denne 10 až 12 tis. motorových vozidiel, z čoho tranzitná doprava tvorí 25%. Po vybudovaní preložky dôjde k odkloneniu 20 - 25% dopravy mimo obývaných území.

Predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci pevne určených kritérií (technicko-ekonomické, dopravné, kritéria vplyvov na obyvateľov, kritéria vplyvov na prírodné prostredie a ďalšie) sú trasy – červená, modrá a zelená. „Navrhovateľ, v tomto prípade Slovenská správa ciest, je pri stavbe dlhšej ako 10 km povinný environmentálne zhodnotiť jej vplyvy na životné prostredie a pripraviť správu o hodnotení, ktorá obsahuje návrh technického riešenia v troch variantných možnostiach,“ vysvetľovala na utorkovom pracovnom stretnutí v zasadačke Mestského úradu vo Vranove vedúca oddelenia prípravy stavieb Investičnej výstavby a správy ciest, Slovenskej správy ciest Košice Gabriela Mareková.

Najvyššiu bonifikáciu pri hodnotení má bezpečnosť a komfort trasy, hluk v dotyku s komunikáciou a vplyvy na chránené územia a územia Natura 2000. Na území okresu Vranov odporúča projektant po zhodnotení technicko-ekonomických faktorov a konzultácii s environmentalistom červený variant. V prípade mesta Vranov je už dlhšiu dobu známy zámer s odporúčaným červeným variantom (kopíruje zelený) s možnosťou kombinácie s modrým v trase I/79 smerom na Trebišov. Rozmenené na drobné, I/18 - južný obchvat by odklonil dopravu úsekom prechádzajúcim medzi mestskými časťami Čemerné a Lomnica. „Keďže s touto preložkou sa do budúcnosti perspektívne uvažuje, že by mala parametre rýchlostnej komunikácie, je nevyhnutné, aby neprechádzala intravilánom obce a tým pádom, čo najmenej zasahovala obývané územie. V prípade Vranova spĺňa tieto kritéria iba červený variant,“ uviedla G. Mareková.

Slovenská správa ciest, IVSC Košice plánuje ukončiť verejné prerokovávania vplyvov na životné prostredie na celom úseku Lipníky – Ubľa dlhom viac ako 100 km do konca roka 2011. Následne bude mať Ministerstvom životného prostredia SR určená odborne spôsobilá osoba 60 dní na vypracovanie posudku a MŽP ďalších 30 dní na vydanie rozhodnutia. Definitívna podoba trasy preložky I/18 a I/74 by teda mohla byť známa v apríli 2012. „Zo zákona má verejnosť právo vyjadriť svoj názor k navrhovaným variantom. Svoje stanoviská môžu podať obce, ale aj individuálne občania. Ministerstvo, ktoré vedie proces posudzovania, bude brať do úvahy všetky podnety doručené v zákonnej lehote,“ dodala G. Mareková.

Z viacerých dotknutých obcí v smere Hanušovce nad Topľou – Vranov nad Topľou sa k inému, ako červenému variantu, prikláňajú vo Vyšnom Žipove. „Všetkými troma možnosťami sa zaoberalo aj obecné zastupiteľstvo, či už bývalé, alebo súčasné, a poslanci sa zhodli, že prijateľnejší by bol pre nás zelený, prípadne modrý variant. Červený variant totiž rozdeľuje náš kataster na dve časti, čo by celkovo zmenilo jeho vzhľad a charakter. Okrem toho, že by sme kvôli nadjazdu cez príjazdovú cestu stratili výhľad na scenériu Slanských vrchov, museli by sme riešiť aj nové príjazdové cesty k poliam. Preto sa prikláňame za inú alternatívu, ako je červený variant,“ zhrnul starosta V. Žipova Miroslav Ondič.

Samostatnou kapitolou je mestská časť Lomnica. V pôvodnom návrhu riešil odklon tranzitnej dopravy červený variant, ktorý je plánovaný mimo bezprostredného kontaktu s obytnou zónou, no situácia sa mení s novým zeleným variantom, pretože v tomto prípade sa uvažuje s trasou 60 m pred železničnou traťou, čím sa priamo dotkne pozemkov občanov. Poslanec za m. č. Pavol Molčan však disponuje stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR, kde sa v jeho závere uvádza „odporúčame zelený variant s etapizáciou pre akútne riešenie vybraných úsekov v kombinácii s červeným variantom a úpravou trasy v m. č. Lomnica, ktorá bude musieť byť zohľadnená aj v územnom pláne mesta.“ „Zelený variant nie je zahrnutý v územnom pláne, pretože v mieste, kde sa uvažuje s výstavbou obchvatu, je naplánovaná IBV. S touto možnosťou nesúhlasíme aj kvôli tomu, že Lomnica by sa stala dopravnou slzou. Mestskou časťou by naďalej prechádzali osobné autá a zároveň by sme v záhradách mali ďalšiu komunikáciu s tranzitnou dopravou. Tento model by výrazným spôsobom znížil kvalitu životného prostredia občanov. V tejto súvislosti nemôžeme súhlasiť s argumentom, že v neprospech červeného variantu hovoria vyššie náklady spojené s jeho výstavbou. Kvôli dvom mostom cez rieku Topľa predsa nezaťažíme budúce generácie dopravou a hlukom. Pre nás je dôležitá odpoveď MŽP, v ktorej sa jasne uvádza, že definitívny variant musí byť v súlade s územným plánom. Ak poslanci MsZ prehlasujú názor občanov, potom kapitulujeme, ale momentálne sú naše šance 50:50,“ interpretoval postoje občanov m. č. Lomnica P. Molčan.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok