Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Seriál o vranovských uliciach sa presťahoval na Hlovíkovu ul.

Správy / Ostatné / Seriál o vranovských uliciach sa presťahoval na Hlovíkovu ul.

Seriál o vranovských uliciach sa presťahoval na Hlovíkovu ul.
Aké sú môžnosti reklamy?

Seriál so spormi v hlavnej úlohe s vranovskými ulicami pokračuje. Po Herlianskej a Toplianskej ul. sa centrom pozornosti médií, Mestského úradu vo Vranove nad Topľou a poslancov mestského zastupiteľstva stala Hlovíkova ul., presnejšie jej časť, kde majú postavené rodinné domy Pavol Lulajka a manželia Ocilkoví.

Predmetom sporu je prejazd účelovou komunikáciou, ktorú P. Lulajka postavil so súhlasom Mesta Vranov na mestskom pozemku. „Pri vydaní stavebného povolenia som dostal podmienku, aby som si k môjmu domu postavil na vlastné náklady príjazdovú cestu, čo som bez problémov akceptoval, lebo mi bolo jasné, že mesto nebude investovať pol milióna vtedy ešte korún do komunikácie kvôli jednému rodinnému domu,“ uviedol P. Lulajka a doplnil, že do vybudovania účelovej príjazdovej komunikácie investoval 19 700 €.

Keď manželia Ocilkoví začali s výstavbou rodinného domu na susednej parcele, P. Lulajka ich vyzval, aby sa, ak chcú využívať príjazdovú komunikáciu, podieľali finančne na nákladoch spojených s jej výstavbou. Ako nám vysvetlil Jozef Ocilka, právo prejazdu po predmetnej účelovej komunikácii by malo byť automatické pre všetkých občanov, pretože je vybudovaná na mestskom pozemku. „Vlastníme právoplatné stavebné povolenie, rozhodnutie súdu a rozhodnutie krajského stavebného úradu, na základe ktorých máme umožnený prejazd touto účelovou komunikáciou až hore k nášmu domu. Preto nevidíme dôvod, aby sme sa mali podieľať na refundácii časti nákladov na výstavbu komunikácie, ktorá je na mestskom pozemku,“ konštatoval J. Ocilka, ktorý zároveň upozornil na skutočnosť, že s výstavbou rodinného domu začali podľa právoplatného stavebného povolenia v roku 2007, no zmluva medzi Mestom Vranov a P. Lulajkom bola podpísaná v auguste 2008.

Novú lavínu v tomto prípade spustila 20. septembra 2011 vyhlásená „dražba na majetok mesta Vranov nad Topľou na Hlovíkovej ul., na parcely č. 1748/2, 1749/2, 2040/2 a 2040/16, ktoré sú vedené na LV č. 5295.“ Znalecká hodnota a reálna hodnota nehnuteľného majetku bola ocenená na 3 220,- EUR. Rozmenené na drobné, parcely v dražbe kopírujú pozemok, na ktorom je vybudovaná príjazdová komunikácia. Exekútor vyhlásil dražbu mestského majetku za účelom uspokojenia pohľadávky P. Lulajku, ktorému Mesto Vranov dlhovalo za dodané služby.

Manželia Ocilkoví v tejto súvislosti upozornili na následky, ktoré vzniknú dražbou a odpredajom príslušnej účelovej komunikácie. „Zrealizovaním dražby sa zabráni voľnému a slobodnému prístupu k rodinným domom, čo povedie k novým súdnym sporom, pri ktorých bude jasné, že vinníkom bude súčasné vedenie mesta Vranov n/T, ktoré vedome poškodzuje občanov mesta,“ uvádza sa v ich liste, ktorým oslovili média. „Mnohí si myslia, že tento spor sa týka iba nás, P. Lulajku a Mesta Vranov. Parcela, ktorá je predmetom dražby, však zasahuje do budúcej príjazdovej cesty k parcelám, kde sú ďalší piati vlastníci pozemkov plánujúci individuálnu bytovú výstavbu (IBV). Rovnako chceme zabezpečiť to, aby sa ľudia mohli dostať bez problémov do lesoparku alebo po Lesnej ul. na židovský cintorín,“ dovysvetlil J. Ocilka.

P. Lulajka s uvedenými obavami nesúhlasí a dal verejný prísľub, že peším chodcom, cyklistom a motorovým vozidlám špeciálneho určenia prechod a prejazd účelovou komunikáciou zakazovať nebude. „Naozaj neviem, aký význam by malo postaviť cestu alebo schody do lesa, ktoré absolútne nepotrebujem a potom zakázať prechod. Mestu som ponúkol, aby pripravili zmluvu, kde sa k tomu bez problémov zaviažem. Na druhej strane, nikto by nesúhlasil s tým, ak z poľnej cesty urobí regulárnu komunikáciu, čím zhodnotí mestský majetok a potom príde niekto, kto ju chce využívať zadarmo, lebo mu to umožňujú diery v zákone. Žiadam len to, aby bol obmedzený prejazd motorových vozidiel, mimo vozidiel špeciálneho určenia, komunikáciou, ktorá slúži pre príjazd a výjazd k môjmu domu,“ prezentoval svoj názor P. Lulajka.

Manželia Ocilkoví navrhujú vlastné riešenie, na ktorom sú ochotní sa spolupodieľať aj finančne. „Hoci P. Lulajka deklaruje, že peším chodcom a cyklistom vstup na túto komunikáciu zakazovať nebude, ale ak niekto dole uvidí značku „súkromný pozemok“, nebude riskovať a radšej urobí 2,5-kilometrovú obchádzku. Väčší problém však hrozí majiteľom pozemkov po pravej strane, ku ktorým by sa nedala postaviť príjazdová cesta. Navrhujeme zrušiť nájomnú zmluvu s P. Lulajkom, v ktorej je klauzula, že mesto musí v prípade jej zrušenia zaplatiť pokutu vo výške súdnoznaleckého posudku. Keďže znalec určil cenu na 3 220 €, navrhujeme, ak budú súhlasiť aj ostatní vlastníci predmetných pozemkov, zložiť sa a vyplatiť ju. Nikto z nás túto cestu nechce, našou snahou je iba to, aby o jej využití mohlo opäť rozhodovať výlučne Mesto Vranov,“ predstavil návrh na riešenie problému J. Ocilka.

Seriál o vranovských uliciach sa presťahoval na Hlovíkovu ul.

Správy / Ostatné / Seriál o vranovských uliciach sa presťahoval na Hlovíkovu ul.

Seriál o vranovských uliciach sa presťahoval na Hlovíkovu ul.
Aké sú môžnosti reklamy?

Seriál so spormi v hlavnej úlohe s vranovskými ulicami pokračuje. Po Herlianskej a Toplianskej ul. sa centrom pozornosti médií, Mestského úradu vo Vranove nad Topľou a poslancov mestského zastupiteľstva stala Hlovíkova ul., presnejšie jej časť, kde majú postavené rodinné domy Pavol Lulajka a manželia Ocilkoví.

Predmetom sporu je prejazd účelovou komunikáciou, ktorú P. Lulajka postavil so súhlasom Mesta Vranov na mestskom pozemku. „Pri vydaní stavebného povolenia som dostal podmienku, aby som si k môjmu domu postavil na vlastné náklady príjazdovú cestu, čo som bez problémov akceptoval, lebo mi bolo jasné, že mesto nebude investovať pol milióna vtedy ešte korún do komunikácie kvôli jednému rodinnému domu,“ uviedol P. Lulajka a doplnil, že do vybudovania účelovej príjazdovej komunikácie investoval 19 700 €.

Keď manželia Ocilkoví začali s výstavbou rodinného domu na susednej parcele, P. Lulajka ich vyzval, aby sa, ak chcú využívať príjazdovú komunikáciu, podieľali finančne na nákladoch spojených s jej výstavbou. Ako nám vysvetlil Jozef Ocilka, právo prejazdu po predmetnej účelovej komunikácii by malo byť automatické pre všetkých občanov, pretože je vybudovaná na mestskom pozemku. „Vlastníme právoplatné stavebné povolenie, rozhodnutie súdu a rozhodnutie krajského stavebného úradu, na základe ktorých máme umožnený prejazd touto účelovou komunikáciou až hore k nášmu domu. Preto nevidíme dôvod, aby sme sa mali podieľať na refundácii časti nákladov na výstavbu komunikácie, ktorá je na mestskom pozemku,“ konštatoval J. Ocilka, ktorý zároveň upozornil na skutočnosť, že s výstavbou rodinného domu začali podľa právoplatného stavebného povolenia v roku 2007, no zmluva medzi Mestom Vranov a P. Lulajkom bola podpísaná v auguste 2008.

Novú lavínu v tomto prípade spustila 20. septembra 2011 vyhlásená „dražba na majetok mesta Vranov nad Topľou na Hlovíkovej ul., na parcely č. 1748/2, 1749/2, 2040/2 a 2040/16, ktoré sú vedené na LV č. 5295.“ Znalecká hodnota a reálna hodnota nehnuteľného majetku bola ocenená na 3 220,- EUR. Rozmenené na drobné, parcely v dražbe kopírujú pozemok, na ktorom je vybudovaná príjazdová komunikácia. Exekútor vyhlásil dražbu mestského majetku za účelom uspokojenia pohľadávky P. Lulajku, ktorému Mesto Vranov dlhovalo za dodané služby.

Manželia Ocilkoví v tejto súvislosti upozornili na následky, ktoré vzniknú dražbou a odpredajom príslušnej účelovej komunikácie. „Zrealizovaním dražby sa zabráni voľnému a slobodnému prístupu k rodinným domom, čo povedie k novým súdnym sporom, pri ktorých bude jasné, že vinníkom bude súčasné vedenie mesta Vranov n/T, ktoré vedome poškodzuje občanov mesta,“ uvádza sa v ich liste, ktorým oslovili média. „Mnohí si myslia, že tento spor sa týka iba nás, P. Lulajku a Mesta Vranov. Parcela, ktorá je predmetom dražby, však zasahuje do budúcej príjazdovej cesty k parcelám, kde sú ďalší piati vlastníci pozemkov plánujúci individuálnu bytovú výstavbu (IBV). Rovnako chceme zabezpečiť to, aby sa ľudia mohli dostať bez problémov do lesoparku alebo po Lesnej ul. na židovský cintorín,“ dovysvetlil J. Ocilka.

P. Lulajka s uvedenými obavami nesúhlasí a dal verejný prísľub, že peším chodcom, cyklistom a motorovým vozidlám špeciálneho určenia prechod a prejazd účelovou komunikáciou zakazovať nebude. „Naozaj neviem, aký význam by malo postaviť cestu alebo schody do lesa, ktoré absolútne nepotrebujem a potom zakázať prechod. Mestu som ponúkol, aby pripravili zmluvu, kde sa k tomu bez problémov zaviažem. Na druhej strane, nikto by nesúhlasil s tým, ak z poľnej cesty urobí regulárnu komunikáciu, čím zhodnotí mestský majetok a potom príde niekto, kto ju chce využívať zadarmo, lebo mu to umožňujú diery v zákone. Žiadam len to, aby bol obmedzený prejazd motorových vozidiel, mimo vozidiel špeciálneho určenia, komunikáciou, ktorá slúži pre príjazd a výjazd k môjmu domu,“ prezentoval svoj názor P. Lulajka.

Manželia Ocilkoví navrhujú vlastné riešenie, na ktorom sú ochotní sa spolupodieľať aj finančne. „Hoci P. Lulajka deklaruje, že peším chodcom a cyklistom vstup na túto komunikáciu zakazovať nebude, ale ak niekto dole uvidí značku „súkromný pozemok“, nebude riskovať a radšej urobí 2,5-kilometrovú obchádzku. Väčší problém však hrozí majiteľom pozemkov po pravej strane, ku ktorým by sa nedala postaviť príjazdová cesta. Navrhujeme zrušiť nájomnú zmluvu s P. Lulajkom, v ktorej je klauzula, že mesto musí v prípade jej zrušenia zaplatiť pokutu vo výške súdnoznaleckého posudku. Keďže znalec určil cenu na 3 220 €, navrhujeme, ak budú súhlasiť aj ostatní vlastníci predmetných pozemkov, zložiť sa a vyplatiť ju. Nikto z nás túto cestu nechce, našou snahou je iba to, aby o jej využití mohlo opäť rozhodovať výlučne Mesto Vranov,“ predstavil návrh na riešenie problému J. Ocilka.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok