Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

P. Lulajka bude žiadať refundáciu nákladovna výstavbu účelovej komunikácie

Správy / Ostatné / P. Lulajka bude žiadať refundáciu nákladovna výstavbu účelovej komunikácie

Aké sú môžnosti reklamy?

V nájomnej zmluve medzi Mestom Vranov a Pavlom Lulajkom sa uvádza, že predmet nájmu musí zostať počas doby nájmu a tiež po jeho skončení bezplatne verejne prístupný pešo a pre vozidlá špeciálneho určenia (požiarne vozidlá, vozidlá polície, záchrannej služby, cestnej údržby, lesného závodu, havarijnej služby, údržby energetických rozvodov a pod.). Za tým účelom sa nájomca zaväzuje, že na tomto pozemku nevybuduje žiadne zábrany, ani oplotenie, ktorým by uvedeným vozidlám znemožňoval prejazd. Nájomca sa zároveň zaväzuje, že v priebehu a ani po skončení nájomného vzťahu nebude od prenajímateľa požadovať úhradu nákladov spojených s úpravami, resp. opravami na predmete nájmu, ani úhradu iných nákladov vynaložených na predmet nájmu, ani protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota predmetu nájmu. V prípade skončenia nájomného vzťahu písomným odstúpením prenajímateľa od zmluvy, ak vznikne na strane prenajímateľa dodatočná nemožnosť plnenia, alebo skončenia nájomného vzťahu výpoveďou prenajímateľa, prenajímateľ sa zaväzuje uhradiť nájomcovi vložené finančné prostriedky najneskôr do 60 dní odo dňa uplatnenia si práva nájomcom. Výška finančných prostriedkov bude určená znaleckým posudkom. Keďže P. Lulajka považuje súčasný stav za porušenie zmluvy, bude žiadať od Mesta Vranov refundáciu nákladov spojených s vybudovaním účelovej komunikácie. „Pán primátor sa pod tlakom médií zľakol a rozhodol sa exekúciu zrušiť. Keďže tento pozemok je kvôli lokalite, v ktorej sa nachádza, komerčne nevyužiteľný a preto nepredajný, mesto sa týmto rozhodnutím pripravilo o isté peniaze. Postup zo strany mesta považujem za porušenie zmluvy, na základe čoho budem žiadať úhradu 19 700 € a keď k tomu pripočítame súdne trovy, radnica urobila naozaj výborný biznis. Potom sa nečudujem, že mesto stojí finančne, tak ako stojí,“ reagoval na najnovšie udalosti P. Lulajka.
 

P. Lulajka bude žiadať refundáciu nákladovna výstavbu účelovej komunikácie

Správy / Ostatné / P. Lulajka bude žiadať refundáciu nákladovna výstavbu účelovej komunikácie

Aké sú môžnosti reklamy?

V nájomnej zmluve medzi Mestom Vranov a Pavlom Lulajkom sa uvádza, že predmet nájmu musí zostať počas doby nájmu a tiež po jeho skončení bezplatne verejne prístupný pešo a pre vozidlá špeciálneho určenia (požiarne vozidlá, vozidlá polície, záchrannej služby, cestnej údržby, lesného závodu, havarijnej služby, údržby energetických rozvodov a pod.). Za tým účelom sa nájomca zaväzuje, že na tomto pozemku nevybuduje žiadne zábrany, ani oplotenie, ktorým by uvedeným vozidlám znemožňoval prejazd. Nájomca sa zároveň zaväzuje, že v priebehu a ani po skončení nájomného vzťahu nebude od prenajímateľa požadovať úhradu nákladov spojených s úpravami, resp. opravami na predmete nájmu, ani úhradu iných nákladov vynaložených na predmet nájmu, ani protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota predmetu nájmu. V prípade skončenia nájomného vzťahu písomným odstúpením prenajímateľa od zmluvy, ak vznikne na strane prenajímateľa dodatočná nemožnosť plnenia, alebo skončenia nájomného vzťahu výpoveďou prenajímateľa, prenajímateľ sa zaväzuje uhradiť nájomcovi vložené finančné prostriedky najneskôr do 60 dní odo dňa uplatnenia si práva nájomcom. Výška finančných prostriedkov bude určená znaleckým posudkom. Keďže P. Lulajka považuje súčasný stav za porušenie zmluvy, bude žiadať od Mesta Vranov refundáciu nákladov spojených s vybudovaním účelovej komunikácie. „Pán primátor sa pod tlakom médií zľakol a rozhodol sa exekúciu zrušiť. Keďže tento pozemok je kvôli lokalite, v ktorej sa nachádza, komerčne nevyužiteľný a preto nepredajný, mesto sa týmto rozhodnutím pripravilo o isté peniaze. Postup zo strany mesta považujem za porušenie zmluvy, na základe čoho budem žiadať úhradu 19 700 € a keď k tomu pripočítame súdne trovy, radnica urobila naozaj výborný biznis. Potom sa nečudujem, že mesto stojí finančne, tak ako stojí,“ reagoval na najnovšie udalosti P. Lulajka.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok