Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Poslanci MsZ a členovia MsR nesúhlasia s vyjadreniami primátora Vranova

Správy / Mesto Vranov / Poslanci MsZ a členovia MsR nesúhlasia s vyjadreniami primátora Vranova

Poslanci MsZ a členovia MsR nesúhlasia s vyjadreniami primátora Vranova
Aké sú môžnosti reklamy?

Diskusia okolo preplatkov za služby spojené s bývaním za rok 2010 sa po poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vranove dostala do roviny, v ktorej kompetentní otvorili otázku zodpovednosti za skutočnosť, že dotknutí občania ostávajú naďalej v neistote akým smerom sa bude budúcnosť ich peňazí uberať.

Primátor Vranova Ján Ragan poukázal na prístup členov mestskej rady a poslancov MsZ, od ktorých očakával viac ochoty popasovať sa s týmto problémom. Druhá strana však s jeho tvrdeniami nesúhlasí. Prvým sporným bodom je rokovanie mestskej rady. Jej člen Ján Uhlík vysvetlil, že na zasadnutí bola predložená iba ústna informácia, o ktorej sa rokovalo pre pracovnú zaneprázdnenosť primátora bez jeho prítomnosti s tým, že MsR viedol v tom čase jeho zástupca D. Molek. „Na rade sme sa dohodli, že v bode Rôzne budeme prijímať uznesenia len k materiálom v písomnej podobe. Na poslednom rokovaní sme mali všetky body písomne, iba informácia o stave v MsBP a. s. a preplatkoch za bývanie nám bola podaná ústne. Z toho dôvodu sme do zastupiteľstva ani nemali čo posunúť. Preplatkami sme sa zaoberali až na zastupiteľstve, kde táto iniciatíva vyšla z poslaneckého pléna,“ uviedol Ján Uhlík.   

Z pohľadu Igora Pribulu má téma týkajúca sa Mestského bytového podniku, a. s. širší a hlbší kontext. Za jednu z najdôležitejších považuje odpoveď na otázku, akým spôsobom bolo využitých 600 tis. EUR, ktoré mesto uhradilo podniku pri spätnom odkúpení teplovodných rozvodov. Podľa jeho názoru mal primátor a predseda Dozornej rady v jednej osobe, či už T. Lešo alebo J. Ragan, ustriehnuť, aby tieto finančné zdroje boli využité efektívne. „Výsledok je ten, že na vývoj v MsBP a. s. doplatili občania a Bukóza Energo, a. s., s ktorou máme naďalej zmluvný vzťah. V prípade úhrad za dodávky tepla sme prijali jasné uznesenie, že platby za teplo prijaté od občanov budú uhrádzané Bukóze Energo, a. s. Ak by sa uznesenie dodržalo, mohli sme mať o jeden problém menej. V tejto súvislosti by ma zaujímalo, kto dal pokyn na jeho porušenie,“ poznamenal I. Pribula.   

K priebehu zasadnutia mestskej rady dodal, že na jej rokovaní chýbali na otázky poslancov základné odpovede, vďaka ktorým by mohli kreovať konkrétne  konštruktívne riešenia. I. Pribula konštatoval, že bez presných informácií o stave mestskej pokladnice rozhodnutie urobiť nemohli. „Primátor musí byť vždy o krok pred poslancami, pretože my nemáme k dispozícií aparát, ako ho má on. Keďže sme na rade nedostali odpovede na otázky, ktoré sme potrebovali poznať, nemohli sme o ničom rozhodnúť. V tejto chvíli neviem aké reálne cash-flow mesto má, neviem, kde je finančný strop mesta, lebo tieto informácie nám zatiaľ dať nechcú. Ak by nám primátor predložil návrh konkrétnych riešení, osobne nemám problém prevziať pri hlasovaní zodpovednosť. Občanov mi je ľúto a súcitím s nimi, ale bez zaangažovanosti mesta tento problém, ktorý ma širšie súvislosti, nevyriešime,“ vysvetľoval I. Pribula.

S vyjadreniami J. Ragana na adresu poslancov nesúhlasí ani Štefan Topľanský. Ako bývalý predseda Predstavenstva MsBP, a. s. zdôraznil, že na črtajúci sa problém s preplatkami upozorňoval od apríla. Na poslednom zasadnutí finančnej komisie jej predseda navrhol, aby sa mesto vysporiadalo s občanmi formou kompenzácie nájomného. Výpadok v mestskom rozpočte chce vykryť prostriedkami z rezervy vytvorenej vo výške 3% z bežných výdajov mesta, ku ktorej mestský úrad zaviazali poslanci ešte v júni. „Považujem za nemorálne, aby spoločnosť založená mestom obrala takýmto spôsobom  o peniaze vlastných občanov. Nechám už na primátora, či voľné zdroje nájde na úkor rozbujneného úradníckeho aparátu alebo sa na tento účel využije časť z rezervy, ktorej vytvorenie iniciovali poslanci. V tejto súvislosti ma napr. mrzí, že primátor nám na základe rozhodnutia poslancov z júna predniesol správu o personálnych racionalizačných opatreniach iba v ústnej forme bez toho, aby sme z nej mali ucelenú predstavu o presných číslach,“ dodal Š. Topľanský.

Poslanec MsZ ďalej upozornil, že primátor mohol bod týkajúci sa preplatkov zaradiť do rokovania z vlastnej iniciatívy. Rovnako od neho očakával, že ako predsedajúci dá o jeho písomne predloženom návrhu na uznesenie o vykrytí výpadku spojeného s kompenzáciou nájmu prostriedkami z rezervy vytvorenej vo výške 3% z bežných výdajov hlasovať, k čomu už nedošlo. „Myslím si, že s fundovanými návrhmi riešení by malo v prvom rade prichádzať vedenie mesta. Opak je však pravdou. Napriek negatívnemu postoju vedúcej finančného odboru A. Liberkovej sme prijali vytvorenie rezervy vo výške 3% z bežných výdavkov a zrazu tieto peniaze potrebujú na vykrytie výpadkov z príjmu podielových daní. Vychádza mi to tak, že poslanci zachránili mestský úrad,“ konštatoval Š.Topľanský.

O vyjadrenie k príprave mestskej rady a priebehu mestského zastupiteľstva sme požiadali aj primátora Vranova Jana Ragana. „Na zasadnutí Mestskej rady dňa 8.9.2011 bola problematika preplatkov za služby spojené bývaním prerokovaná so záverom takým, že primátor mesta spolu s pracovnou skupinou má rokovať v čo najbližšom termíne so správcom konkurznej podstaty o celej záležitosti. Rokovanie sa uskutočnilo v pondelok 12.9.2011, ale materiály na 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva boli poslancom doručené už v piatok 9.9.2011.  Z tohto dôvodu bola záležitosť preplatkov spojených s bývaním prerokovaná na zastupiteľstve v bode rôzne, bez písomných podkladov pre poslancov. Na základe dohody s primátorom mesta Jánom Raganom, problematiku vyplácania preplatkov za služby spojené s bývaním na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva otvoril v bode rôzne poslanec Ján Lapčák,“ uvádza sa v stanovisku Kancelárie primátora.

Poslanci MsZ a členovia MsR nesúhlasia s vyjadreniami primátora Vranova

Správy / Mesto Vranov / Poslanci MsZ a členovia MsR nesúhlasia s vyjadreniami primátora Vranova

Poslanci MsZ a členovia MsR nesúhlasia s vyjadreniami primátora Vranova
Aké sú môžnosti reklamy?

Diskusia okolo preplatkov za služby spojené s bývaním za rok 2010 sa po poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vranove dostala do roviny, v ktorej kompetentní otvorili otázku zodpovednosti za skutočnosť, že dotknutí občania ostávajú naďalej v neistote akým smerom sa bude budúcnosť ich peňazí uberať.

Primátor Vranova Ján Ragan poukázal na prístup členov mestskej rady a poslancov MsZ, od ktorých očakával viac ochoty popasovať sa s týmto problémom. Druhá strana však s jeho tvrdeniami nesúhlasí. Prvým sporným bodom je rokovanie mestskej rady. Jej člen Ján Uhlík vysvetlil, že na zasadnutí bola predložená iba ústna informácia, o ktorej sa rokovalo pre pracovnú zaneprázdnenosť primátora bez jeho prítomnosti s tým, že MsR viedol v tom čase jeho zástupca D. Molek. „Na rade sme sa dohodli, že v bode Rôzne budeme prijímať uznesenia len k materiálom v písomnej podobe. Na poslednom rokovaní sme mali všetky body písomne, iba informácia o stave v MsBP a. s. a preplatkoch za bývanie nám bola podaná ústne. Z toho dôvodu sme do zastupiteľstva ani nemali čo posunúť. Preplatkami sme sa zaoberali až na zastupiteľstve, kde táto iniciatíva vyšla z poslaneckého pléna,“ uviedol Ján Uhlík.   

Z pohľadu Igora Pribulu má téma týkajúca sa Mestského bytového podniku, a. s. širší a hlbší kontext. Za jednu z najdôležitejších považuje odpoveď na otázku, akým spôsobom bolo využitých 600 tis. EUR, ktoré mesto uhradilo podniku pri spätnom odkúpení teplovodných rozvodov. Podľa jeho názoru mal primátor a predseda Dozornej rady v jednej osobe, či už T. Lešo alebo J. Ragan, ustriehnuť, aby tieto finančné zdroje boli využité efektívne. „Výsledok je ten, že na vývoj v MsBP a. s. doplatili občania a Bukóza Energo, a. s., s ktorou máme naďalej zmluvný vzťah. V prípade úhrad za dodávky tepla sme prijali jasné uznesenie, že platby za teplo prijaté od občanov budú uhrádzané Bukóze Energo, a. s. Ak by sa uznesenie dodržalo, mohli sme mať o jeden problém menej. V tejto súvislosti by ma zaujímalo, kto dal pokyn na jeho porušenie,“ poznamenal I. Pribula.   

K priebehu zasadnutia mestskej rady dodal, že na jej rokovaní chýbali na otázky poslancov základné odpovede, vďaka ktorým by mohli kreovať konkrétne  konštruktívne riešenia. I. Pribula konštatoval, že bez presných informácií o stave mestskej pokladnice rozhodnutie urobiť nemohli. „Primátor musí byť vždy o krok pred poslancami, pretože my nemáme k dispozícií aparát, ako ho má on. Keďže sme na rade nedostali odpovede na otázky, ktoré sme potrebovali poznať, nemohli sme o ničom rozhodnúť. V tejto chvíli neviem aké reálne cash-flow mesto má, neviem, kde je finančný strop mesta, lebo tieto informácie nám zatiaľ dať nechcú. Ak by nám primátor predložil návrh konkrétnych riešení, osobne nemám problém prevziať pri hlasovaní zodpovednosť. Občanov mi je ľúto a súcitím s nimi, ale bez zaangažovanosti mesta tento problém, ktorý ma širšie súvislosti, nevyriešime,“ vysvetľoval I. Pribula.

S vyjadreniami J. Ragana na adresu poslancov nesúhlasí ani Štefan Topľanský. Ako bývalý predseda Predstavenstva MsBP, a. s. zdôraznil, že na črtajúci sa problém s preplatkami upozorňoval od apríla. Na poslednom zasadnutí finančnej komisie jej predseda navrhol, aby sa mesto vysporiadalo s občanmi formou kompenzácie nájomného. Výpadok v mestskom rozpočte chce vykryť prostriedkami z rezervy vytvorenej vo výške 3% z bežných výdajov mesta, ku ktorej mestský úrad zaviazali poslanci ešte v júni. „Považujem za nemorálne, aby spoločnosť založená mestom obrala takýmto spôsobom  o peniaze vlastných občanov. Nechám už na primátora, či voľné zdroje nájde na úkor rozbujneného úradníckeho aparátu alebo sa na tento účel využije časť z rezervy, ktorej vytvorenie iniciovali poslanci. V tejto súvislosti ma napr. mrzí, že primátor nám na základe rozhodnutia poslancov z júna predniesol správu o personálnych racionalizačných opatreniach iba v ústnej forme bez toho, aby sme z nej mali ucelenú predstavu o presných číslach,“ dodal Š. Topľanský.

Poslanec MsZ ďalej upozornil, že primátor mohol bod týkajúci sa preplatkov zaradiť do rokovania z vlastnej iniciatívy. Rovnako od neho očakával, že ako predsedajúci dá o jeho písomne predloženom návrhu na uznesenie o vykrytí výpadku spojeného s kompenzáciou nájmu prostriedkami z rezervy vytvorenej vo výške 3% z bežných výdajov hlasovať, k čomu už nedošlo. „Myslím si, že s fundovanými návrhmi riešení by malo v prvom rade prichádzať vedenie mesta. Opak je však pravdou. Napriek negatívnemu postoju vedúcej finančného odboru A. Liberkovej sme prijali vytvorenie rezervy vo výške 3% z bežných výdavkov a zrazu tieto peniaze potrebujú na vykrytie výpadkov z príjmu podielových daní. Vychádza mi to tak, že poslanci zachránili mestský úrad,“ konštatoval Š.Topľanský.

O vyjadrenie k príprave mestskej rady a priebehu mestského zastupiteľstva sme požiadali aj primátora Vranova Jana Ragana. „Na zasadnutí Mestskej rady dňa 8.9.2011 bola problematika preplatkov za služby spojené bývaním prerokovaná so záverom takým, že primátor mesta spolu s pracovnou skupinou má rokovať v čo najbližšom termíne so správcom konkurznej podstaty o celej záležitosti. Rokovanie sa uskutočnilo v pondelok 12.9.2011, ale materiály na 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva boli poslancom doručené už v piatok 9.9.2011.  Z tohto dôvodu bola záležitosť preplatkov spojených s bývaním prerokovaná na zastupiteľstve v bode rôzne, bez písomných podkladov pre poslancov. Na základe dohody s primátorom mesta Jánom Raganom, problematiku vyplácania preplatkov za služby spojené s bývaním na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva otvoril v bode rôzne poslanec Ján Lapčák,“ uvádza sa v stanovisku Kancelárie primátora.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok