Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Nové voľby Kvakovce

Správy / Obce / Nové voľby Kvakovce

Aké sú môžnosti reklamy?

Na základe požiadavky obce Kvakovce vyhlásil predseda NR SR Richard Sulík na sobotu 5. novembra 2011 nové voľby starostu obce. Vyhlásením nových volieb začínajú plynúť lehoty v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

Podľa § 16 ods. 2 sa kandidátne listiny doručujú v dvoch  rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom konania volieb. Politické strany doručujú kandidátne listiny  prostredníctvom splnomocnenca.

Kandidátna listina  obsahuje názov politickej strany, meno a priezvisko kandidáta, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidáta, meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy  a meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby konať  v mene strany.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta.
Podľa § 18 miestna volebná  komisia uverejní  spôsobom v mieste  obvyklým najneskôr 35 dní predo dňom volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov.

Podľa § 27 obec najneskôr 25 dní predo dňom volieb zašle každému voličovi zapísanému v zozname  voličov oznámenie, v ktorom uvedie čas konania  volieb , volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť. Tiež o oznámení upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

Podľa § 30 volebná kampaň je činnosť zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany alebo nezávislého kandidáta kampaň začína 17 dní a končí 48  hodín pred začiatkom volieb.

Voľby sa konajú dňa 5. novembra 2011 (sobota) v čase od 7:00 do 20:00 hodiny.

Ing. Dušan Kravec, vedúci odboru

Nové voľby Kvakovce

Správy / Obce / Nové voľby Kvakovce

Aké sú môžnosti reklamy?

Na základe požiadavky obce Kvakovce vyhlásil predseda NR SR Richard Sulík na sobotu 5. novembra 2011 nové voľby starostu obce. Vyhlásením nových volieb začínajú plynúť lehoty v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

Podľa § 16 ods. 2 sa kandidátne listiny doručujú v dvoch  rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom konania volieb. Politické strany doručujú kandidátne listiny  prostredníctvom splnomocnenca.

Kandidátna listina  obsahuje názov politickej strany, meno a priezvisko kandidáta, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidáta, meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy  a meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby konať  v mene strany.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta.
Podľa § 18 miestna volebná  komisia uverejní  spôsobom v mieste  obvyklým najneskôr 35 dní predo dňom volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov.

Podľa § 27 obec najneskôr 25 dní predo dňom volieb zašle každému voličovi zapísanému v zozname  voličov oznámenie, v ktorom uvedie čas konania  volieb , volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť. Tiež o oznámení upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

Podľa § 30 volebná kampaň je činnosť zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany alebo nezávislého kandidáta kampaň začína 17 dní a končí 48  hodín pred začiatkom volieb.

Voľby sa konajú dňa 5. novembra 2011 (sobota) v čase od 7:00 do 20:00 hodiny.

Ing. Dušan Kravec, vedúci odboru

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok