Rekonštrukciu vranovskej osvety autorské práva k projektu neohrozia

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Jedným z bodov, ktorým sa poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zaoberali na svojom ostatnom rokovaní, bola aj informatívna správa o pripravovaných investičných zámeroch. Súčasťou prekladaného materiálu bola tiež rekonštrukcia a modernizácia Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou.

Úrad Prešovského samosprávneho kraja sa myšlienkou kompletnej rekonštrukcie budovy Hornozemplínskeho osvetového strediska zaoberá od roku 2015. Dôvodom je únava a opotrebovanie materiálu, v dôsledku čoho sa od roku 2005 objavujú problémy a havarijné stavy, napr. zatekajúca strecha, nevyhovujúce sociálne zariadenia, či upchatá zvislá kanalizácia.

V apríli 2019 bola spracovaná dokumentácia na základe podkladov a analýz, ktorá predstavuje možnosti komplexnej rekonštrukcie predmetného objektu HZOS vo vlastníctve PSK so zameraním na zhodnotenie možnosti jeho rozšírenia a premiestnenia prevádzky Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Predpokladaný rozpočet na rekonštrukciu budovy je 4 000 000 EUR.

V rozprave k tomuto bodu vystúpil poslanec Peter Kocák, ktorý zdôraznil fakt, že okrem modernizácie a celkovej vizualizácie je dôležitou okolnosťou investície zámer presťahovať Hornozemplínsku knižnicu z mestských priestorov do objektu vo vlastníctve PSK. Zároveň upozornil, že v dôsledku problémov so statikou bude kraj skôr, či neskôr nútený riešiť rekonštrukciu budovy komplexne, preto vidí v súčasnej vízii, vytvoriť zázemie i pre knižnicu, vysokú pridanú hodnotu. „V zápise z porady vedenia Úradu PSK som si viackrát prečítal termíny vyjasnenia autorských práv s pôvodným autorom projektu. Termíny sa stále posúvajú, preto sa chcem opýtať, v akom to je štádiu, lebo máme mierne obavy, že sa budú ďalej predlžovať a nemusí sa stihnúť začiatok rekonštrukcie na budúci rok tak, ako to bolo vytýčené na našom poslednom spoločnom rokovaní,“ uviedol Peter Kocák.

Vedúci odboru majetku a investícií PSK Vladimír Grešš prirovnal síce aktuálnu právnu zápletku k „tekutým pieskom“, no prisľúbil, že táto téma projekt nezdrží. Ako nám neskôr z PSK vysvetlili, keďže ide o projekt zásadnej rekonštrukcie budovy HZOS, ktoré predstavuje architektonické dielo, ako najvšeobecnejšie vyjadrenie tvorivej architektonickej myšlienky autora, v súlade s autorským zákonom má autor právo na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela. „PSK ako vlastník, ktorý zásadným spôsobom zasiahne rekonštrukciou do autorských práv, je povinný požiadať autora pred zásahom o súhlas na takúto zmenu súvisiacu s projektom. Na základe vyššie uvedeného PSK požiadalo potenciálneho autora o preukázanie svojich autorských práv k predmetnému dielu. Táto informácia bude PSK známa v priebehu mesiaca september a následne PSK bude pokračovať v projekte rekonštrukcie Hornozemplínskeho osvetového strediska,“ vysvetlila Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!