Pozemky pod obchvat Vranova by nemali stáť viac 1,1 mil. eur

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja sa na svojom pondelkovom rokovaní zaoberalo informatívnou správou o stave majetkovej a technickej prípravy severozápadného obchvatu mesta Vranov nad Topľou s napojením na cestu I/18, vrátane potreby vyčleniť finančné prostriedky na výkupy pozemkov. Poslanci zároveň jednohlasne schválili základné princípy vzájomnej spolupráce medzi Prešovským samosprávnym krajom (za účasti majetkového správcu – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja) a mestom Vranov nad Topľou.

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve PSK schválila na svojom zasadnutí v novembri 2019 „červený“ variant pre trasu severozápadného obchvatu Vranova nad Topľou s napojením na cestu I/18. Zároveň v marci 2020 odporučila zastupiteľstvu schváliť základné princípy vzájomnej spolupráce Prešovského samosprávneho kraja s mestom Vranov nad Topľou. Dodáme, že severozápadný obchvat mesta Vranov nad Topľou by odbremenil mimoriadne vyťažený dopravný uzol, ktorý spája križovatka pri OD Tesco. „Keď sme pred Vianocami monitorovali situáciu, za osem hodín prešlo križovatkou pri Tescu takmer 22 500 vozidiel. Okrem toho sú na Budovateľskej a Mlynskej ul. firmy, ktoré podnikajú s nákladnou dopravou a aj pre nich by bol severný obchvat ideálnym riešením,“ vysvetľoval ešte v roku 2019 riaditeľ Správy údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Vranov nad Topľou Michal Švábik.

Zastupiteľstvo PSK schválilo základné princípy, ako podstatné náležitosti dohody o spolupráci, na základe ktorých Prešovský samosprávny kraj, prostredníctvom majetkového správcu, zabezpečí dokumentáciu pre územné rozhodnutie na stavbu, ktorá bude obsahovať podklady pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod obchvatom. Úlohou mesta Vranov nad Topľou bude poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov. „Mesto Vranov nad Topľou prevedie pozemky, ktoré sú alebo budú vo vlastníctve mesta, pre účely stavebného konania, do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, a to odplatne za cenu stanovenú dohodou vo výške 1,00 € za pozemok ako prípad hodný osobitného zreteľa, za predpokladu, že takýto prevod schváli aj príslušný orgán Prešovského samosprávneho kraja v súlade s platnou legislatívou,“ citujeme zo schváleného uznesenia. Prešovský samosprávny kraj a mesto Vranov nad Topľou uzavrú medzi sebou, pre účel výstavby tejto investičnej akcie, dohodu o spolupráci. Po vyčlenení finančných prostriedkov od Prešovského samosprávneho kraja zrealizuje stavbu Správa a údržba ciest PSK.

Vzhľadom k tomu, že dokumentácia pre územné rozhodnutie je v stave rozpracovanosti, nie je možné určiť rozsah zásahu do pozemkov. Predpokladaná hodnota pozemkov v danej lokalite sa pohybuje zhruba vo výške 27,00 €/m2. Pre jej určenie boli využité dostupné internetové zdroje rôznych realitných kancelárií, pričom obdobne postupujú aj znalci pri určovaní všeobecných hodnôt pozemkov. „Predpokladaný rozsah zabratia pozemkov je cca 40 000 m2. Presné určenie bude možné v ďalších štádiách rozpracovanosti príslušných projektových dokumentácií. Finančná hodnota výkupov by nemala byť vyššia ako 1,1 mil. €. Uvedená suma sa netýka finančných prostriedkov za vyhotovenie znaleckých posudkov, geometrických plánov ani správnych poplatkov za povolenie vkladu do katastra nehnuteľností,“ uvádza sa v dôvodovej správe. 

S prihliadnutím na skutočnosť, že ide o pomerne finančne náročnú stavebnú akciu, komisia dopravy odporúča túto akciu prerokovať s mestom Vranov nad Topľou, aby sa (spolu)podieľalo na majetkovej príprave stavby, a to najmä oslovovaním potenciálnych vlastníkov pozemkov, ktoré budú dotknuté stavbou, prípadne vykonaním samotných prevodov na mesto a následne odpredajom za symbolickú cenu v prospech Prešovského samosprávneho kraja. 

 
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!