OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ MAS Pod hradom Čičva

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

OZNAM O  VÝBEROVOM KONANÍ
MAS Pod hradom Čičva

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie pracovného miesta

Ekonomický manažér

1. Minimálne kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a min. odborná prax 2 roky, alebo
•    úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky.

2. Výberové kritériá:
•    pracovné skúsenosti v problematike finančného a projektového manažmentu.

3. Vykonávané činnosti:
a)    vykonávanie odborných činností vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD:
o    finančné plánovanie a finančné riadenie realizácie stratégie CLLD,
o    súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok,
o    príjem a registrácia žiadostí o príspevok,
o    príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi,
o    výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly žiadostí o platbu užívateľov,
o    sledovanie a kontrola stavu vybavenia žiadostí o platbu užívateľov,
o    úhrady finančných príspevkov užívateľom,
o    poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh,
b)    vykonávanie odborných činností vo vzťahu k chodu MAS, v tom:
o    spracovanie výročných finančných správ a rozpočtov MAS,
o    vypracovanie žiadostí o platbu na chod MAS,
o    poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh,
o     poskytovanie súčinnosti pri prezentácii a realizácii iných aktivít a projektov MAS.
c)    vykonávanie iných bežných činností kancelárie MAS podľa pokynov nadriadeného.

Požadované doklady k žiadosti o prijatie do zamestnania:
•    žiadosť o pracovnú pozíciu s uvedením e-mailovej adresy a telefónneho čísla;
•    profesijný životopis vo formáte Europass;
•    doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – kópia bez úradného overenia;
•    písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z.
      o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
•    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
•    motivačný list uchádzača – nepovinné;

5. Pozícia vhodná pre absolventov: nie

6. Miesto výkonu práce: Hencovce

7. Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva

8. Hrubá mesačná mzda:  800,00 – 1 100,00 EUR

9. Informácie o výberovom konaní:
•    záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu podpísanú písomnú žiadosť o prijatie do
zamestnania s prílohami doručiť osobne alebo poštou na adresu:

MAS Pod hradom Čičva, Kladzany 100, 094 21 Kladzany, alebo

•    uzávierka na predkladanie žiadostí je 20.02.2020 do 15. 00 hod. (rozhodujúci je dátum
a čas doručenia žiadosti, žiadosti doručené po uvedenom termíne nebudú hodnotené);
•    žiadosť je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením:                        
„VÝBEROVÉ KONANIE MAS – NEOTVÁRAŤ“;
•    uchádzači budú pozvaní na ústne vypočutie v rámci výberového konania emailom
zaslaným dňa 21.02.2020 na adresu uvedenú v žiadosti.

10. Termín a miesto výberového konania:
•    25.02.2020 (utorok) od 13.00 hod. v kancelárii MAS v Hencovciach.

11. Termín nástupu do zamestnania:
•    02.03.2020
 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!