OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ MAS Pod hradom Čičva – ekonomický manažér

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

OZNAM O  VÝBEROVOM KONANÍ

MAS Pod hradom Čičva 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta 

EKONOMICKÝ MANAŽÉR

 
1. Minimálne kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a min. odborná prax 2 roky, alebo
úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky. 
 
2. Výberové kritérium:
pracovné skúsenosti v problematike finančného manažmentu projektov EÚ. 
 
3. Vykonávané činnosti:
Odborné činnosti vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD a k chodu kancelárie MAS: 
o finančné plánovanie a finančné riadenie realizácie stratégie CLLD,
o súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok, 
o príjem a registrácia žiadostí o príspevok, 
o príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi, 
o základná a administratívna finančná kontrola žiadostí o platbu užívateľov, 
o sledovanie a kontrola stavu vybavenia žiadostí o platbu užívateľov,
o úhrady finančných príspevkov užívateľom,
o spracovanie výročných finančných správ a rozpočtov MAS,
o vypracovanie žiadostí o platbu na chod MAS, 
o poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh,
o poskytovanie súčinnosti pri prezentácii a realizácii iných aktivít a projektov MAS.
 
4. Požadované doklady k žiadosti o prijatie do zamestnania:
žiadosť o pracovnú pozíciu s uvedením e-mailovej adresy a telefónneho čísla;
profesijný životopis vo formáte Europass;
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – kópia bez úradného overenia;
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
motivačný list uchádzača – nepovinné;


5. Pozícia vhodná pre absolventov: nie
 
6. Miesto výkonu práce: Hencovce
 
7. Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva
 
8. Hrubá mesačná mzda: 800,00 – 1 100,00 EUR
 
9. Informácie o výberovom konaní:
záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu podpísanú písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania s prílohami doručiť osobne alebo poštou na adresu: 
MAS Pod hradom Čičva, Kladzany 100, 094 21 Kladzany,
uzávierka na predkladanie žiadostí je 25.03.2020 do 15. 00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia žiadosti, žiadosti doručené po uvedenom termíne nebudú hodnotené);
žiadosť je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením:                         
„VÝBEROVÉ KONANIE MAS – NEOTVÁRAŤ“;
uchádzači budú pozvaní na ústne vypočutie v rámci výberového konania emailom 
zaslaným dňa 26.03.2020 na adresu uvedenú v žiadosti.
 
10. Termín a miesto výberového konania:
30.03.2020 (pondelok) od 13.00 hod. v kancelárii MAS v Hencovciach.
 
11. Termín nástupu do zamestnania: 01.04.2020
 
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!