ODKALISKO POŠA: Analyzované budú vzorky odobraté priamo z jeho telesa

  • Obce
  • Dátum: 12.12.2022
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Aký chemický „kokteil“ sa nachádza v odkalisku Poša? Samosprávy z jeho okolia vo vranovskom okrese vzali hľadanie odpovede na túto otázku do vlastných rúk.

Odkalisko Poša je environmentálnym bremenom, pod ktorým je podpísania nielen výroba PCB v bývalom štátnom podniku Chemko. Verejnosť má oprávnené obavy aj v rámci jeho modernej histórie, kedy boli v Strážskom likvidované nebezpečné odpady z územia celej Slovenskej republiky.

Neakceptovateľná situácia vygradovala v januári 2021. Slovenská inšpekcia životného prostredia vydala vtedy príkaz na okamžité zastavenie vypúšťania odpadových vôd do odkaliska Poša. O tom, že praktiky spoločnosti TP2, s.r.o. nespĺňajú štandardy svedčí i rekordná pokuta udelená vo výške 743 018 eur.

Samospráva v zastúpení starostami obcí Poša, Nižný Hrušov a Nižný Hrabovec sa však v minulosti viackrát dožadovala toho, aby práve v kontexte verejne dostupných a potvrdených súvislostí vykonal štát analýzu chemického zloženia priamo v telese odkaliska.

Impulzom pre nich boli aj závery geologického prieskumu realizovaného Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), ktorým nebola potvrdená kontaminácia horninového prostredia, avšak bolo zistené znečistenie podzemnej a povrchovej vody a kontaminácia dnových sedimentov arzénom. „Zdravotné riziko bolo vyhodnotené ako nepravdepodobné s výnimkou hypotetického rizika pri dlhodobom požívaní podzemnej vody, napr. pri pravidelnom pitnom režime alebo pri náhodnom požití vody z potoka Kyjov, napr. pri sezónnom kúpaním. V záverečnej správe bolo tiež konštatované, že prekročenie limitných hodnôt PCB látok nebolo zistené,“ informoval v marci tohto roka vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Prešove Miroslav Benko.

Starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák pripomenul, že geologický prieskum sa konal v okolí odkaliska a nie priamo v jeho telese. „Zaujíma nás, čo je uložené priamo v odkalisku. Vo všetkých vrtoch sa doposiaľ našli minimálne množstvá kontaminantov, ktoré opúšťali odkalisko, ale ktoré zároveň nesedia s tým, čo sa nachádza v Kyjovskom potoku. Logicky nám teda vychádza, že v odkalisku je uložených ďaleko viac odpadov s iným chemickým zložením, ako potvrdil geologický prieskum ŠGÚDŠ,“ reagoval Ján Fenčák.

Keďže Ministerstvo životného prostredia SR nepovažovalo vykonanie analýzy kontaminantov odobratých z telesa odkaliska za relevantný krok, pomocnú ruku podal Prešovský samosprávny kraj. Po podpise memoranda s obcami Poša, Nižný Hrušov a Nižný Hrabovec uvoľnil z vlastných prostriedkov na tento účel sumu 50 000 eur. „Po konzultáciách s predsedom PSK Milanom Majerským a vedením PSK sme sa vzhľadom k ochrane zdravia a bezpečia obyvateľov Prešovského kraja rozhodli pristúpiť k tomuto kroku, aby nám certifikované laboratórium zanalyzovalo, čo sa v odkalisku Poša reálne nachádza. Dôležitá je pre nás nielen história spojená so štátnym podnikom Chemko, ale ignorovať nemôžeme ani povolenie na likvidáciu externých odpadov. Máme totiž indície, že zoznam nebezpečných chemických látok može byť vyšší, ako sú oficiálne evidované údaje,“ uviedol poslanec Prešovského samosprávneho kraja Peter Kocák.

Vzorky sedimentov v akumulačnej časti odkaliska sa odoberali na štyroch miestach z vodnej hladiny, na vysušenom brehu a z prepadovej veže. Všetky odbery boli zrealizované na pozemkoch súkromných vlastníkov, ktorí dali na tento úkon písomný súhlas.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!