Ochrana ovzdušia môže dostať nový impulz, preferuje ho aj Rada ZMOVR

  • Obce
  • Dátum: 13.07.2020
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Okres Vranov nad Topľou patrí medzi regióny, kde je verejnosť permanentne obťažovaná nepríjemnými zápachmi z priemyselnej výroby v okolí. Tento neakceptovateľný stav má ambíciu zmeniť pripravovaná novela zákona o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR o skládkovaní odpadu z dielne Ministerstva životného prostredia SR.

Napriek tomu, že ochrana ovzdušia je legitímnou témou, doteraz v slovenskej legislatíve nemala adekvátnu oporu. Po dôvody, prečo je nevyhnutné zmeniť súčasný právny rámec, nemusíme vôbec chodiť ďaleko. Z radikálnejších príkladov môžeme spomenúť napr. rok 2018, kedy k zápachu v okolí spoločnosti BUKÓZA bolo dokonca na Okresnom úrade vo Vranove nad Topľou zvolané pracovné stretnutie. Nedávno mohla verejnosť registrovať pre zmenu šíriaci sa zápach z polí pri Levoči a štátne orgány veľa zákonných možností, ako zasiahnuť, nemali.

Problematika zapáchajúcich látok je v EÚ pre oblasť odpadov definovaná v dokumente BAT 34, ktorý rieši najlepšie dostupné techniky a zavádza emisný limit pre zapáchajúce látky pre všetkých 28 krajín EÚ. Limity pre zapáchajúce látky z priemyselných prevádzok si členské krajiny riešia samostatne s výnimkou SR, ktorá nemá ustanovené žiadne limity, ani povinnosť ich merať, či monitorovať.

 Kým v štátoch Európskej únie je meranie zápachu bežnou praxou, na Slovensku v dôsledku lobingu veľkých priemyselných hráčov takáto norma chýba. O to viac odborná verejnosť, ako aj samosprávy privítali iniciatívu pripraviť novelu zákona o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR o skládkovaní.

 Očakávania sú jasné:

 – ustanoviť konkrétne limity zápachov podľa európskych dokumentov

– ustanoviť povinnosti monitorovania zápachu podľa STN EN 13725 v pravidelných 6 mesačných intervaloch

–  zaviesť sankcie v zákone o ovzduší za prekročenie limitných hodnôt zápachov a povinnosti ich monitorovania

 K prijatiu legislatívnych zmien mohli aktívne prispieť tiež samosprávy. Túto príležitosť v pripomienkovom konaní využilo aj Združenie miest a obcí vranovského regiónu, ktorého Rada sa témou zákona o ochrane ovzdušia zaoberala na svojom pondelkovom zasadnutí. Vo svojom stanovisku poukazuje na to, že súčasná právna úprava nerieši emisie zapáchajúcich látok z rôznych činností, medzi ktorými vymenovala priemyselnú výrobu, skládky, poľnohospodárstvo, či environmentálne záťaže, ktoré znečisťujú ovzdušie. „Požadujeme, aby v pripravovanej novele zákona o ochrane ovzdušia a súvisiacich nariadeniach – vyhláškach boli zapracované aj limity, spôsoby merania, monitorovania, možnosť kontroly a následné sankcie za prekročenie povolených limitov látok, plynov, ktoré spôsobujú zápachy. Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktorá nemá zákonmi a inými právnymi úpravami ošetrenú problematiku emisie zápachov. Veríme, že európska legislatíva (BAT 34, BAT 8, dynamická olfaktometria podľa EN 13725 a pod.), ktorá rieši túto problematiku, bude zapracovaná pri najbližšej novelizácii aj do slovenskej legislatívy,“ informoval po zasadnutí Rady ZMOVR jej tajomník Ján Fenčák.

FOTO: pixabay.com

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!