Obec Sačurov vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

  I/  PREDMET OBCHODNEJ VEREJNEJ  SÚŤAŽE: 
novovytvorený pozemok  registra C KN parcelné číslo 248/3, druh pozemku: zast.plocha o výmere 354 m2, ktorý vznikol odčlenením časti o výmere 354 m2  z pôvodného pozemku registra E KN parcelné číslo 158/301, druh pozemku: zast.pl. o výmere 1040 m2 zapísaného na LV č.1046, katastrálne územie: Sačurov geometrickým plánom č. 37355660-19/2019 zo dňa 29.11.2019 vypracovaným geodetom Marta Sotáková – GEODESA, Porubská 677/50,093 03 Vranov nad/Topľou.
Cena: najmenej vo výške 3,32 €/m2 podľa znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 03 VT, č. 101/2019 zo dňa 27.11.2019 .

II/  ČASOVÝ  HARMONOGRAM  OBCHODNEJ  VEREJNEJ SÚŤAŽE:
1/ Súťaž sa začína uverejnením obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli Obce Sačurov, na webovej stránke Obce Sačurov a  v regionálnej tlači.
2/ Obhliadku nehnuteľnosti  je možné  vykonať v pracovných dňoch  od 15.1.2020 do 31.1.2020  v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod.
Kontaktné osoby: Peter Barát – starosta, č. tel. 0915 37 69 69
3/ Lehota na podanie návrhov na uzavretie  kúpnej zmluvy: do 31.1.2020 do 15,30 hod.
4/ Vyhodnotenie návrhov na uzavretie kúpnej  zmluvy: 4.2.2020
5/ Zaslanie  oznámenia  o prijatí  návrhu na uzavretie kúpnej  zmluvy úspešnému účastníkovi, že jeho návrh bol prijatý  a účastníkom, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli: 5.2.2020
6/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy: do 30 dní odo dňa vyhodnotenia návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

III/  PODMIENKY  OBCHODNEJ VEREJNEJ  SÚŤAŽE:
1/ Obsah kúpnej zmluvy: predmet zmluvy podľa špecifikácie pod bodom I/ týchto podmienok, najvyššia ponúknutá kúpna cena, spôsob platby – pri podpise kúpnej zmluvy.
2/ Návrh do súťaže predkladá jej účastník  v neporušenej zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa  súťaže:
Obec Sačurov
Osloboditeľov 385
094 13 Sačurov

          

Na obálke uvedie meno a priezvisko, adresu a  viditeľné  označenie „Obchodná verejná súťaž – novovytvorený pozemok parcelné číslo  248/3  –  neotvárať“.

V obálke  účastník  predloží návrh  kúpnej ceny, súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby obchodnej verejnej súťaže v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a svoje identifikačné údaje:
–    u fyzickej osoby – meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a telefónne číslo, na ktorom môže byť účastník zastihnutý;
–    u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu spoločnosti, plnú moc s úradne overeným podpisom, ak bude právnická osoba zastúpená inou osobou, než je štatutárny zástupca zapísaný v obchodnom registri.

Účastník, ktorý nemá povinnosť zapisovať sa  do registra  partnerov verejného sektora v zmysle zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží čestné vyhlásenievo tom, že nie je povinný zapisovať sa  do registra  partnerov verejného sektora.

2/ Návrh doručený po uplynutí lehoty na podanie návrhov nebude do súťaže zahrnutý.
3/ Predložený návrh nemožno odvolať po uplynutí lehoty na podanie návrhov.
4/ Návrh možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie návrhov, ibaže  ide len o opravu zrejmých chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu.
5/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
6/ Vyhlasovateľ  si vyhradzuje právo  podmienky súťaže meniť, vrátane predĺženia lehoty na podanie návrhov alebo lehoty na vyhodnotenie návrhov alebo  súťaž  zrušiť.
7/ Navrhovatelia  (vrátane úspešného účastníka) nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
8/ Ten istý účastník môže predložiť najviac jeden návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Ak ten istý účastník predloží viac návrhov, zo súťaže budú vyradené všetky jeho návrhy.

IV/  KRITÉRIA  HODNOTENIA  PODANÝCH  NÁVRHOV:
1/ Vyhlasovateľ určuje spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu, ktorým je najvyššia kúpna cena.        
2/ Návrhy na uzatvorenie kúpnej zmluvy budú vyhodnotené na zasadaní komisie v tomto zložení: predsedovia komisií OZ.

V Sačurove 14.1.2020                                                                      Peter Barát
                                                                                                         starosta obce

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!