Obec Holčíkovce vyhlasuje priamy zámer predaja nehnuteľností

imrich.mako@vranovske.sk
Autor
Obecné zastupiteľstvo v Holčíkovciach, uznesením č. 2/2020 zo dňa 24.02.2020, bodom B/17 schválilo podľa § 9 a ods.1 písm. c) zákona č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer priameho predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Holčíkovce, k. ú. Holčíkovce zapísaných na LV č. 489 a to:
 
– stavby súpisné číslo 16, postavenej na pozemku 250/3, druh stavby 15, administratívna budova so 
  spoločenskými priestormi 
 
– pozemku parcely registra C KN č. 250/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 181 m2
 
– pozemku parcely registra C KN č. 250/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2
 
– novovytvoreného pozemku parcely registra C KN č. 551/259 zastavaná plocha o výmere 350 m2
 
– novovytvoreného pozemku parcely registra C KN č. 551/260 zastavaná plocha o výmere 347 m2,
ktoré sú oddelené geometrickým plánom č. 122/2018 vyhotoviteľa GEODET Marián Urban-geodetické práce Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n/T zo dňa 21.08.2018, úradne overeného dňa 08.11.2018 pod č. G1-576/2018 od parcely registra C KN č. 551/1 zastavaná plocha o výmere 31649 m2, všetko za cenu najmenej vo výške všeobecnej nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu – znaleckého posudku.

UVEREJNENÉ – 28. februára 2020

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!