Obec Dlhé Klčovo žije viacerými projektami

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Projekty obce Dlhé Klčovo, ktoré  v roku 2021 z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA:

 „Aktualizácia knižničného fondu pre všetkých“2020/2021: podpora vo výške 2.000,00€, povinné spolufinancovanie: 0,00€. Zámerom projektu je rozšírenie knižničného fondu o nové knižné tituly.

  1. „Modernizácia priestorov obecnej knižnice – skvalitnenie podmienok pre čitateľov 2“: podpora vo výške 2.000,00€ , povinné spolufinancovanie 604,00€. Zámerom projektu, ktorý práve realizujeme je  pokračovať v modernizácii interiéru obecnej knižnice.
  2. „Poďte všetci do knižnice 3“: podpora 1.500,00€, povinné spolufinancovanie: 170,00€. Projekt je pokračovaním v aktívnej činnosti knižnice a zároveň dlhodobým zámerom, v ktorom chceme pokračovať a tak zvyšovať návštevnosť knižnice. Prostredníctvom aktívnych ľudí ukážeme deťom i mládeži kam môže smerovať ich budúcnosť.
  3. „Aktualizácia knižničného fondu pre všetkých 2“ – 2021/2022: schválená dotácia 1.100,00€, povinné spolufinancovanie 125,00€. Zámerom projektu je pokračovať v rozšírení knižničného fondu v našej knižnici.

Spomínané projekty sa aktuálne  realizujú.

 „Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2021 – 28. ročník“: podpora 12.000,00€, povinné spolufinancovanie 1.580,00€.  

Táto súťaž sa kvôli situácii COVID – 19  v tradičnom termíne – posledný májový víkend – neuskutočnila. Vyhlasovateľ súťaže NOC Bratislava zmenil termín na  november 2021. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov.

„Poďte všetci do knižnice 3“

Pod týmto názvom naša knižnica začala v júni realizovať jednotlivé aktivity projektu. V júni sa uskutočnila beseda s detskou spisovateľkou Gabrielou Futovou, ktorá opäť zavítala medzi našich čitateľov. Stretnutie bolo v prírode pod stromami a bolo veľmi srdečné. Pani spisovateľka predstavila svoju najnovšiu tvorbu , odpovedala na všetky zvedavé otázky a v závere bola autogramiáda.  / foto / V júli sme pre žiakov pripravili výtvarnú tvorivú dielňu pod názvom „Autoportrét“ s amatérskou výtvarníčkou Veronikou. Po prečítaní rozprávky Škaredé Kačiatko od H. CH. Andersena si deti vytvárali svoje vlastné portréty kresbou pomocou ceruzky. Na realizáciu aktivity sme využili pódium nášho nového  amfiteátra, kde  ich čakali maliarske stojany, ceruzky i vlastné fotografie podľa ktorých kreslili a vyjadrili svoju  predstavu o sebe.  Pani Veronika im vysvetlila ako vnímať svetlo, ako získať cit pri tieňovaní a ako odhadnúť správne zobrazenie pozície jednotlivých častí tela.  Niektoré práce veľmi milo prekvapili a odhalili výtvarné talenty detí. / foto/Ďalšou júlovou aktivitou bola beseda v knižnici s básnikom Valentínom Šefčíkom, ktorý deťom veľmi bezprostredne rozprával o tom ako začal písať  poéziu pre deti a mládež. Autor je zároveň riaditeľom ZŠ, členom Klubu literárne tvorivých učiteľov pri Metodicko-pedagogickom centre v Prešove. Predstavil svoju  doterajšiu tvorbu, zarecitoval niekoľko  svojich básni, odpovedal na otázky, ktoré deti zaujímali   a rozdal podpísané záložky do knihy.  /foto/  

V mesiaci august – október pripravujeme:

August: „ Postavičky pani Futovej rozprávajú“ – výtvarná tvorivá dielňa

  „Moja obec vo veršoch“– literárne tvorivá dielňa

September: „Danuša Dragulová Faktorová v našej knižnici“. Autorka píše poéziu a prózu pre deti i dospelých a venuje sa aj vydavateľskej činnosti – vyd. DAXE.  

Október: Stará mama spomína – medzigeneračné stretnutie  deti a seniorov v  Mesiaci úcty k starším


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!