Obec Čierne nad Topľou vyhlasuje VOS na úžitkové motorové vozidlo zn. UAZ

imrich.mako@vranovske.sk
Autor
Obec ČIERNE  NAD  TOPĽOU
 094 34 Čierne nad Topľou 232, IČO: 00332313
týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák.
 
v y h l a s u j e

OBCHODNÚ  VEREJNÚ  SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzavretie 
kúpnej zmluvy
 
I/ PREDMET OBCHODNEJ SÚŤAŽE:  
 
– úžitkové motorové vozidlo zn. UAZ – 469 BI, bez evidenčného čísla, rok výroby 1989, vozidlo je nefunkčné, má poškodenú karosériu a rám, je opraviteľné
 
– minimálna kúpna cena: 953,00 EUR podľa znaleckého posudku znalca Ing. Jána Lapčáka, Janka Kráľa 977, 093 01 Vranov nad Topľou, č. 06/2020 zo dňa 22.03.2020.                 
                                                                       
II/ ČASOVÝ HARMONOGRAM OBCHODNEJ SÚŤAŽE:
 
1/ Súťaž sa začína dňa 22.6.2020 uverejnením na úradnej tabuli Obce Čierne nad Topľou, na internetovej stránke Obce Čierne nad Topľou a v regionálnej tlači.
2/ Obhliadka sa vykoná v dňoch od 22.6.2020 do 7.7.2020 v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod. Kontaktné osoby: Jaroslav Sabol, Vladislav Dvorjak č. tel. 0907 284 604, 0905 473 881
3/ Uzávierka  predkladania návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy: do 7.7.2020 do 16.00 hod.
4/ Vyhodnotenie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy: 8.7.2020
5/ Zaslanie oznámenia o prijatí  návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy úspešnému účastníkovi, že jeho návrh bol prijatý a účastníkom, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli: 9.7.2020
6/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy: do 30 dní odo dňa schválenia kúpy vybranému účastníkovi súťaže.
 
III/ PODMIENKY OBCHODNEJ SÚŤAŽE:
 
1/ Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa súťaže:
Obec Čierne nad Topľou
Obecný úrad Čierne nad Topľou
094 34 Čierne nad Topľou 232
kde na obálke uvedie meno a priezvisko, adresu a  viditeľné označenie „Obchodná verejná súťaž – motorové vozidlo – neotvárať“. V obálke  účastník predloží návrh kúpnej ceny a svoje identifikačné údaje: u fyzickej osoby – meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a telefónne číslo, na ktorom môže byť účastník zastihnutý; u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu spoločnosti, plnú moc s úradne overeným podpisom, ak bude právnická osoba zastúpená inou osobou, než je štatutárny zástupca zapísaný v príslušnom obchodnom registri.
Účastník, ktorý nemá povinnosť zapisovať sa  do registra  partnerov verejného sektora v zmysle zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží čestné vyhlásenie o tom, že nie je povinný zapisovať sa  do registra  partnerov verejného sektora.
2/ Návrh doručený po uzávierke predkladania návrhov nebude do súťaže zahrnutý.
3/ Predložený návrh nemožno odvolať po uplynutí lehoty pre predkladanie návrhov.
4/ Návrh možno meniť alebo dopĺňať len v čase, keď podľa bodu 3, časti III.  Podmienky obchodnej súťaže  možno návrh odvolať, ibaže  ide o opravu zrejmých chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu.
5/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, ďalej si vyhradzuje právo  podmienky súťaže meniť, vrátane predĺženia lehoty na predkladanie návrhov alebo lehoty na vyhodnotenie návrhov alebo súťaž zrušiť.
6/ Navrhovatelia (vrátane úspešného účastníka) nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. 
7/ Ten istý záujemca môže predložiť najviac jeden návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak ten istý záujemca predloží viac návrhov, zo súťaže budú vyradené všetky jeho návrhy. 
 
IV/ KRITÉRIA HODNOTENIA PREDLOŽENÝCH NÁVRHOV:
 
1/ Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia kúpna cena.
2/ Návrhy na uzatvorenie kúpnej zmluvy budú vyhodnotené na zasadaní komisie vytvorenej starostom obce.
 
Vladislav Dvorjak
starosta  Obce Čierne nad Topľou
 
FOTOGALÉRIA:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!