O termíne obnovenia dodávky teplej vody zatiaľ nikto špekulovať nechce

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Termín obnovenia dodávky teplej úžitkovej vody do časti vranovských domácnosti, ktoré sa stali obeťou obchodnej transakcie BUKÓZA ENERGO, a.s. – Team ENERGO SK, s.r.o. a nedôslednosti mesta Vranova nad Topľou pri ochrane a správe vlastného majetku, zatiaľ známy nie je. Predpoklad o obnovení dodávky TÚV do 14 dní sa pravdepodobne nenaplní.

Ešte minulý týždeň vo štvrtok sa uskutočnilo rokovanie mestskej rady, na ktorej rokovanie boli prizvaní všetci poslanci zastupiteľstva. Ako informuje mesto Vranov nad Topľou na svojom webe, poslanci spolu s predstaviteľom firmy CEMED s.r.o., prerokovali a zároveň zobrali na vedomie uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve k tepelnému hospodárstvu s touto spoločnosťou. „Predmetnú zmluvu hneď v piatok – 31. júla 2020 primátor mesta Ján Ragan doručil na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Zároveň úradu oznámil odstúpenie od zmluvy so spoločnosťou Team ENERGO SK. Odstúpenie od zmluvy bolo predmetnej spoločnosti zaslané ešte minulý týždeň. Spoločnosť Team ENERGO si ho prevzala 4. augusta 2020,“ informuje mesto Vranov nad Topľou.

Dodáme, že vranovskí poslanci na svojom ostatnom rokovaní MsZ v rámci série schválených uznesení žiadali Team ENERGO SK, s.r.o. o vrátenie majetku mesta Vranov nad Topľou do troch dní od doručenia odstúpenia od zmluvy s touto firmou. „Všetkým predmetným úkonom predchádzali rokovania s odborníkmi z oblasti tepelného hospodárstva, s odborníkmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ako aj s úradníkmi ministerstva hospodárstva. V najbližších dňoch plánujeme vykonať právne kroky spojené s prevzatím a odovzdaním nášho majetku novému správcovi,“ citujem zo stránky mesta.

Pri udelení licencie (o ktorú požiadala spoločnosť CEMED, s.r.o.) skúma ÚRSO, podľa zákona, žiadosť, ktorá obsahuje technický popis zariadení na výrobu a rozvod tepla. K žiadosti právnická osoba dokladá výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu, osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu, mapu vymedzeného územia s vyznačením zariadení na výrobu a rozvod tepla, doklad o vlastníckom vzťahu alebo o inom právnom vzťahu k sústave tepelných zariadení, na ktorých chce podnikať. Rozhodnutie o určení výšky ceny tepla súčasťou tohto konania nie je. „Štandardná lehota je 30 dní po doručení kompletnej žiadosti a zaplatení správneho poplatku. V tomto prípade bude vydané povolenie čo najskôr ako to bude možné,“ uviedol hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Radoslav Igaz.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!