Nové pravidlá! Vranovskí poslanci stopli zneužívanie zberného dvora

imrich.mako@vranovske.sk
Autor
FOTO: vranov.sk

Mesto Vranov nad Topľou zavádza v odpadovom hospodárstve nové pravidlá. Pomôcť by malo inštalovanie čipov, ako aj striktné podmienky na zbernom dvore.

Rezervy v odpadovom hospodárstve vo Vranove nad Topľou boli predmetom diskusií, aj na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, dlhodobo.

Kritika sa často vzťahovala na benevolentné pravidlá na zbernom dvore. Problémom bolo, že podľa všeobecne záväzného nariadenia mohli občania, podľa adresy trvalého pobytu, odovzdať v jeho areáli bezplatne 1 tonu komunálneho odpadu. Ako konštatoval prednosta Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Imrich Kónya, v minulosti sa tento benefit zneužíval, pretože často bol odovzdávaný zmesový komunálny odpad. „Fyzická osoba (výlučne občan) môže bezplatne odovzdať na zbernom dvore iba oddelené zložky komunálneho odpadu, a to iba v prípade ak má v meste trvalý pobyt alebo je na jeho území poplatníkom,“ citujeme z nového dodatku k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou.

Druhou novinkou je označenie nádob na zmesový komunálny odpad v individuálnej bytovej výstavbe elektronickými RFID čipmi. Táto investícia má dva rozmery.

Na jednej strane sa mesto pripravuje na perspektívu zavedenia nového spôsobu evidencie množstva vyprodukovaného odpadu, a to tým, že sa budú nádoby vážiť.

Zároveň sa očakáva, že radnica získa detailnejší prehľad o prístupe domácností k produkcii odpadu a jeho separácii. V tejto súvislosti sa žiada uvedomiť si, že súčasťou faktúrovanej sumy nie je len váha zmesového komunálneho odpadu, ale aj počet výklopov. Bez ohľadu na to, či je nádoba plná alebo poloprázdna, Marius Pedersen si za každý výklop účtoval 1,32 eur, resp. od 1. marca si bude účtovať 1,52 eur. „Vďaka zavedeniu čipov sa zlepší prehľad a kontrola počtu výklopov. Už len pasportizáciou nádob a zavedením nálepiek, vďaka čomu zberová spoločnosť odoberá odpad iba z domácnosti, ktoré uhradili poplatok, je predpoklad, že sa počet výklopov zníži ročne o 10 000. V prepočte to znamená ušetrenie približne 15 000 eur, čo nie sú malé peniaze,“ vysvetľoval predseda Komisie životného prostredia pri MsZ Michal Jenčo.


Predseda Komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve vo Vranove nad Topľou Michal Jenčo.

Zvýšenie transparentnosti v dátach v odpadovom hospodárstve očakáva aj primátor Ján Ragan. V tejto súvislosti apeloval na domácnosti v rodinných domoch, aby nádoby na zmesový komunálny odpad vykladali iba vtedy, keď sú plné. „Pokiaľ nebudú váhy na autách, pomôže nám ušetriť aj to, že zberová spoločnosť bude vyklápať iba plné nádoby. Ak občan totiž nevyloží nádobu, pretože ju nemá plnú, čipy nám pomôžu identifikovať, že nebola vyklopená a tým pádom ušetríme,“ pripomenul Ján Ragan.

Podľa Michala Jenča je rovnako kľúčové zvýšenie percenta separácie odpadu. Práve od neho sa odvíja výška poplatku do Environmentálneho fondu. Napr. obec Nižný Hrušov nedávno zverejnila štatistiku, podľa ktorej dosiahla mieru separácie 76,41% a v roku 2023 vďaka tomu zaplatí za tonu uloženého odpadu 11 eur. „Vo Vranove nad Topľou sme dosiahli mieru separácie 44% a z toho dôvodu budeme platiť 18 eur za uloženie tony odpadu na skládke. Verím, že k celkovému zníženiu produkcie zmesového komunálneho odpadu pomôže aj projekt kompostérov, ktoré sú momentálne distribuované do domácností v rodinných domoch. Už len samotným znížením produkcie zmesového komunálneho odpadu o biologicky rozložiteľný odpad stúpne podiel, od ktorého závisí výška poplatku do Environmentálneho fondu, čo je ďalšou motiváciou,“ uviedol M. Jenčo.

Vranovskí poslanci sa na ostatnom zasadnutí zaoberali žiadosťou firmy Marius Pedersen na uplatnenie zmeny cien na základe miery inflácie za rok 2022 potvrdenej Štatistickým úradom SR, čím zberová spoločnosť využila zmluvnú klauzulu.

Potvrdená miera inflácie za rok 2022 predstavuje 12,8%, čo znamená navýšenie ceny o cca 100 000 eur bez DPH. Keďže vranovská radnica túto sumu namietala, padol kompromis na 42 000 eur bez DPH. „Už v minulosti bola inflácia vo výške jedného, dvoch percent. Firma sa však k tomu postavila korektne a navýšenie nepožadovala. Za minulý rok presiahla inflácia 12%, preto prišla s požiadavkou na navýšenie o 100 000 eur, čo sa nám zdalo neprimerané. Po rokovaniach nakoniec predložili návrh, aby to bolo približne 40 000 eur,“ konštatoval J. Ragan.


Vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Milan Malý.

Finančná komisia odporúčala toto navýšenie schváliť, ak bude uhrádzané bez potreby úpravy rozpočtu mesta. Podmienkou bolo tiež to, aby sa nepremietlo do zvýšenia poplatkov pre občanov. „Očakávame, že dodatok k VZN, ktorý ste pred chvíľou schválili, prinesie rôzne úspory a zároveň vygeneruje ďalšie príjmy, napr. zo stavebného odpadu. Istú časť by sme mohli zafinancovať z príspevku od Environmentálneho fondu, ktorý nám aj v tomto roku prispel na náklady spojené so spracovaním komunálneho odpadu a na výstavbu stojísk sumou 40 000 eur. Ďalej máme pre tento rok na čipovanie vyčlenených v rozpočte 20 000 eur, ale tento proces plánujeme rozložiť do viacerých rokov a tak istú časť ušetriť,“ rozmenil na drobné spôsob uhradenia navýšenia ceny vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý.

Poslanci Jozef Mikita a Ľudmila Škurlová sa zaujímali o to, čo by nasledovalo, ak by mestské zastupiteľstvo navýšenie ceny neodsúhlasilo. J. Ragan a M. Malý odpovedali, že takúto alternatívu s firmou prerokovanú nemajú. „Robil som si prehľad aj v iných firmách, ak by zastupiteľstvo toto navýšenie neschválilo, Marius Pedersen by kvôli tomu zrušil zmluvu a museli by sme ísť do novej súťaže. Zistil som, že už samotná firma Marius Pedersen dáva vyššiu ponuku, ako je táto naša aj po navýšení,“ reagoval M. Malý.

Faktom je, že za minulý rok bolo mesto Vranov nad Topľou v odpadovom hospodárstve v mínuse takmer 55 000 eur. Ján Lapčák vo vzťahu k navýšeniu ceny na základe potvrdenej inflácie upozornil, že aj tento rok bude rásť. Ján Kočiš sa pýtal, či má mesto voči Mariusu Pedersenu zaplatené všetky faktúry. „Do roku 2023 prešli neuhradené faktúry vo výške 85 597 eur. Treba však povedať, že je to spôsobené, tak ako každý rok, istou výškou nedoplatkov a výškou úľav. To znamená, že pri rozpočtovaní poplatku nevieme dopredu, aké budú úľavy a samozrejme aj nedoplatky, preto sa z roka na roka istá suma neuhradených faktúr prenáša,“ odpovedal M. Malý.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!