Na správnej ceste…

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V júni 2022 OZ Náš svet ukončil Projekt „Na správnej ceste“  ktorý spájal deti zo sociálne slabého prostredia s deťmi a mladými ľuďmi z priemernej sociálnej vrstvy. Aktivity projektu boli vo veľkej miere  realizované v priestoroch Spojenej školy internátnej na ul. M. R. Štefánika 140 vo Vranove nad Topľou.

 Projekt sledoval tieto ciele:

  • Prostredníctvom metód dramatickej výchovy – dramatoterapeutických a teatroterapeutických, spojiť deti a mladých ľudí z rôzneho sociálneho zázemia za účelom zmysluplného trávenia voľného času, vytvorenia priateľských väzieb, ktoré majú priniesť zmenu ich postojov v zásadných otázkach ich súčasného života a ich uplatnenia v budúcnosti.
  • Vytvoriť rôznorodé skupiny zložené zo žiakov ZŠ, študentov gymnázií a stredných škôl a žiakov špeciálnej ZŠ (detí zo SZP a marginalizovnaých rómskych komunít) okresu Vranov nad Topľou za účelom spoločných pravidelných popoludňajších aktivít, vrátane prázdninových.
  • Ukázať PZ a OZ programy založené na metódach dramatickej výchovy a uviesť ich do vyučovania škôl  vyškolením pedagogických a odborných zamestnancov v tej oblasti.
  • Odpútať pozornosť detí a mladých ľudí od problémov spojených s málo podnetným prostredím, predovšetkým chudobou, alkoholizmom rodičov, fajčením a užívaním omamných látok.
  • Eliminovať disociálne a asociálne správania detí a mládeže zo SZP a MRK.

Cieľovými skupinami projektu boli žiaci základných, stredných škôl a žiaci špeciálnej školy s mentálnym a sluchovým postihnutím, pedagogickí a odborní zamestnanci základných a stredných škôl v zmysle a profesijní a dobrovoľní pracovníci s mládežou.

Náklady na personálne a materiálne zabezpečenie boli plne zabezpečené zdrojmi EU cez projekt:

Názov projektu: Na správnej ceste

Operačný program: Ľudské zdroje

Kód výzvy a ITMS kód projektu: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01;  Kód projektu v ITMS2014+ : 312011Y790

Prioritná os: Vzdelávanie

Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom

opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Miesto realizácie projektu: Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj

Časový rámec realizácie projektu : od 22.06.2020 do 30.06.2022

Výška poskytnutého NFP:  101 797,92 €

Mgr. Renáta Kopčeková, finančný manažér projektu

 


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!