Na Slovensku pribudne šesť chránených území, jedno aj v okrese Stropkov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Vláda SR dnes prerokovala a schválila šesť nariadení, vďaka ktorým vzniknú tri chránené areály, dve prírodné rezervácie a jedna národná prírodná rezervácia. Účinnosť nadobudnú 1. augusta 2021. Informovalo o tom Ministerstvo životného prostredia SR.

Všetky tri chránené areály sa nachádzajú v Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina. Jedným z nich je územie európskeho významu chránený areál Horný tok Chotčianky, ktorý sa rozprestiera na 2,5571 hektároch v okrese Stropkov, pričom na celom území platí druhý stupeň ochrany. Areál má zabezpečiť ochranu biotopu horských vodných tokov a ich drevinovej vegetácie s myrikovkou nemeckou a mihuľou potiskou.


Myrikovka nemecká. FOTO: wikipedia.org.

Ako sa uvádza v dokumente Štátnej ochrany prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody Prešov, hoci ide o relatívne malé chránené územie, predstavuje významnú lokalitu biotopu myrikovky nemeckej, ktorá sa radí k ohrozeným druhom flóry Slovenska v kategórii zraniteľný druh. Zaujímavosťou je, že tento opadavý ker, vysoký 50 – 200/250 cm s červenohnedými prútovitými konármi, je napr. mimoriadne citlivý na zatienenie.

Z európsky významných stavovcov sa  v  Chotčianke  vyskytuje vzácna mihuľa potiská. Výskyt tohto sladkovodného parazitického a nemigrujúceho druhu mihule obývajúcej pstruhové až mrenové pásmo je ovplyvnený prítomnosťou detritových nánosov. „Mihule sú existenčne viazané na horské a podhorské rieky s prirodzeným rázom vodného toku, ktoré pravidelne meandrujú a vytvárajú množstvo piesčito – humusových nánosov,“ citujeme z materiálu Regionálneho centra ochrany prírody Prešov

Ako dodáva Ministerstvo životného prostredia SR, počas súčasného vedenia vyhlásilo už 21 nových chránených areálov, 6 prírodných rezervácií, 1 národnú prírodnú rezerváciu, 1 prírodnú pamiatku a schválené boli aj 2 programy starostlivosti o chránené vtáčie územia.

Titulné foto: Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody Prešov

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!