Ministerstvo životného prostredia zastavilo proces EIA pre Iron Recycling

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Vranovské Mestské zastupiteľstvo schválilo nájomné zmluvy na pozemky v priemyselnom parku Ferovo pre spoločnosti Plasma Energy, s.r.o. a Iron Recycling, a.s., ktoré následne uzneseniami zrušilo. V prvom prípade sa investor s mestom Vranov nad Topľou stále súdi. V druhom prípade Ministerstvo životného prostredia SR proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zastavilo.

Spoločnosť Plasma Energy, s.r.o. má v pláne vo vranovskom priemyselnom parku Ferovo realizovať zámer zhodnocovať elektroodpady plazmovým procesom. Mestské zastupiteľstvo jej schválilo nájom pozemkov v novembri 2014, ktorý však v roku 2015 zrušilo. Keď poslanci žiadali primátora Jána Ragana o ukončenie nájomnej zmluvy, ten uznesenie nepodpísal. MsZ jeho veto prelomilo a rovnako nezmenilo názor ani vtedy, keď Ministerstvo životného prostredia SR vydalo po ukončení posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) kladné stanovisko. Argumentom bolo, že zámer predložený poslancom a v rámci EIA nebol rozsahom odpadov totožný. Reakciou bola aj petícia proti vízii investora.

Plasma Energy, s.r.o. sa obrátila na súd. Okresný súd vo Vranove nad Topľou v decembri 2018 rozhodol, že nájomný vzťah medzi súkromnou firmou a mestom Vranov nad Topľou založený nájomnou zmluvou z 5. novembra 2014 trvá. „Keďže rovnako rozhodol aj krajský súd, mesto podá ešte dovolanie. Ideme cestou, kedy sme sa rozhodli zmluvu ukončiť. Nechceme nič predbiehať, ale zmluva je jedna rovina, no mesto má možnosť nevyjsť v ústrety v rámci stavebného konania. Zatiaľ zo strany Plasma Energy, a.s. nie je podanie na finančné plnenie, ale je možný aj scenár, že ho žiadať budú,“ uviedol primátor Ján Ragan.

Keď MsZ uznesením zrušilo nájomnú zmluvu aj pre Iron Recycling, a.s., vedenie mesta vstúpilo s investorom do rokovania. Ten však nechcel ukončiť zmluvný vzťah bez finančného plnenia zo strany samosprávy, preto sa obidve strany nedohodli. „Výpoveď zo zmluvy sme zatiaľ nedali, lebo firma prerušila proces EIA. Oznámili sme im, aby v tomto procese pokračovali, lebo jeho záver môže významne ovplyvniť ďalšie kroky. Zmluva je totiž postavená tak, že ak nebude kladná EIA, bude zmluvný vzťah ukončený bez sankcií. Pokiaľ dáme výpoveď pred ukončením hodnotenia EIA, môžu sa s nami súdiť a môže to byť podobné, ako v prípade Plazma Energy. Na konci dňa môže súd rozhodnúť, že zmluva platí a môžu od nás žiadať finančné plnenie,“ vysvetľoval na novembrovom rokovaní MsZ (24. novembra, pozn. red.), aj o deň neskôr na tlačovke J. Ragan.

Iron Recycling, a.s. doručil 30. novembra 2020 na MŽP SR list, v ktorom oznámil späťvzatie návrhu na vydanie súhlasného stanoviska k činnosti „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“. Konštatuje v ňom, že Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou prijalo uznesenie, ktorým zrušilo nájomnú zmluvu na nájom pozemkov v priemyselnom parku. Ako dodáva, účel nájmu nehnuteľností bol dohodnutý na výstavbu závodu na spracovanie použitých batérií a výrobu komponentov pre výrobcov nových batérií. „Navrhovateľ (Iron Recycling, a.s., pozn. red.) uvádza, že medzi ním a mestom Vranov nad Topľou prebiehajú intenzívne rokovania a do vyriešenia vzniknutej situácie, najmä riadneho ukončenia nájomnej zmluvy zo strany mesta Vranov nad Topľou, je pozícia navrhovateľa neistá a akékoľvek konanie vo veci investície je v tomto momente nehospodárne,“ citujeme z rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR, ktoré zastavilo konanie vo veci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti.

V prípade záujmu spoločnosti Iron Recycling, a.s, realizovať navrhovanú činnosť, bude musieť predložiť nový zámer, ktorý bude môcť verejnosť pripomienkovať.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!