Ministerstvo zdravotníctva rozhodlo o zaradení vranovskej nemocnice

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo čiastkovú fázu podmienenej kategorizácie nemocničnej siete. Kategorizácia je hlavným pilierom reformy nemocníc na Slovensku, od ktorej jej autori očakávajú vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, garanciu čakacích lehôt na plánovanú starostlivosť a ukončenie éry „hľadania lekára po známosti“. Rozhodnutie padlo aj o Nemocnici Svet zdravia Vranov nad Topľou.

Ako je známe, Ministerstvo zdravotníctva SR určilo pre kategorizáciu nemocníc 5 úrovní – národnú, koncovú, komplexnú, regionálnu a komunitnú. Zároveň platilo, že nemocnice z nižšej úrovne mohli žiadať o doplnkové medicínske programy.

Ministerstvo zdravotníctva SR argumentuje, že prebiehajúca reforma je reakciou na živelné dočasné i trvalé zániky nemocníc či oddelení po celom Slovensku. Na príprave reformy pracovalo viac ako 400 klinických odborníkov, predchádzali jej dlhé mesiace odborných diskusií so všetkými dotknutými subjektami vrátane samotných nemocníc.

Rezort deklaruje, že na pacienta orientovaná reforma prvýkrát stanovuje prísne a verejné čakacie lehoty na plánovanú zdravotnú starostlivosť. Určuje tiež časovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti a kvalitatívne ukazovatele pre jednotlivé nemocnice. „Nosnou myšlienkou reformy je takzvaná cesta pacienta. Ľudia so zdravotnými ťažkosťami budú presne vedieť, ktorá nemocnica v ich okolí im poskytne adekvátnu starostlivosť v adekvátnom čase a adekvátnej kvalite. Samotné úrovne nemocníc sú práve z hľadiska kvality nepodstatné. V princípe hovoria len toľko, aký objem zdravotnej starostlivosti zariadenie poskytuje. V podstate aj dnes vidíme rozdiel medzi veľkou a malou nemocnicou. No o kvalite starostlivosti to nehovorí v zásade nič,“ vysvetľuje minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Rozsah plánovanej zdravotnej starostlivosti s výnimkou šiestich regulovaných čakacích zoznamov dnes nie je evidovaný a vyhodnocovaný. Kategorizácia umožnila zaviesť čakacie doby pre 700 medicínskych služieb, ktoré majú pacientom garantovať poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v danej maximálnej lehote. Napríklad, pri onkologických diagnózach je garantovaná aplikácia systémovej liečby do 15 dní od indikácie. Podľa ministerstva ide o transparentnejšie pravidlá v oblasti poskytovania plánovanej zdravotnej starostlivosti ako pre pacientov, tak aj pre nemocnice a zdravotné poisťovne. „Aktuálne skončená prvá fáza kategorizácie je ďalším dôležitým krokom ku kvalitnejšej sieti nemocníc na Slovensku. Opäť však treba podotknúť, že reforma si nekladie za cieľ rušiť dobre fungujúce nemocnice či oddelenia. Práve naopak, reformou nemocníc stabilizujeme dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku,” dodal V. Lengvarský.

Po zverejnení neoficiálneho zoznamu, podľa ktorého mala byť Nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou zaradená na úroveň (základnej) komunitnej nemocnice, sa spustila lavína argumentov v prospech udržania súčasného modelu poskytovania zdravotnej starostlivosti so zachovaním všetkých oddelení.

V rámci kategorizácie siete nemocníc bola síce vranovská nemocnica zaradená medzi komunitné, ale poskytovať bude 24 doplnkových medicínskych programov I., II. a III. úrovne. To znamená, že vo Vranove nad Topľou bude poskytovaný rovnaký rozsah zdravotnej starostlivosti ako doteraz. „Cieľom siete ProCare a Svet zdravia je zachovanie súčasného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých svojich nemocniciach a poliklinikách naprieč Slovenskom. Máme zato, že nová podmienená kategorizácia nemocníc v kombinácii s doplnkovými medicínskymi programami nám to umožní na každom pracovisku. Vrátane regionálnych pôrodníc, urgentných príjmov, či chirurgických oddelení. Našou primárnou úlohou je stabilizovať personálnu situáciu a neustále zvyšovať kvalitu našej siete pre pacientov ale aj zamestnancov,“ uviedol za sieť ProCare a Svet zdravia jej hovorca Tomáš Kráľ.

Ako dodal, po roku príprav považujú prvé praktické výsledky reformy nemocničnej siete za racionálne. „Pri niektorých našich pracoviskách však budeme žiadať o zohľadnenie regionálnych špecifík, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti v konkrétnych odbornostiach nebolo z pohľadu budúcnosti lokálne ohrozené. Konkrétne hovoríme o zaradení galantskej nemocnice do druhej kategórie a podpora doplnkového programu vaskulárnych intervencií v rámci michalovskej nemocnice,“ vysvetlil T. Kráľ.

Doplnkové medicínske programy pre Nemocnicu Vranov nad Topľou:

Program urgentnej medicíny – program II. úrovne

Program pre perioperačnú medicínu – program II. úrovne

Traumatologický program – program I. úrovne

Program brušnej chirurgie – program II. úrovne

Gynekologický program – program II. úrovne

Muskuloskeletálny program – program II. úrovne

Program chirurgie kože, podkožia a prsníka – program I. úrovne

Program plastickej chirurgie – program I. úrovne

Program cievnej chirurgie – program I. úrovne

Program internej medicíny – program II. úrovne

Neinvazívny kardiovaskulárny program – program II. úrovne

Program pneumológie a ftizeológie – program II. úrovne

Program gastroenterológie a hepatológie – program II. úrovne

Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch – program II. úrovne

Nefrologický program – program I. úrovne

Program klinickej imunológie a alergológie – program II. úrovne

Neurologický program – program II. úrovne

Pôrodnícky program – program II. úrovne

Neonatologický program – program II. úrovne

Program nemocničnej pediatrie – program II. úrovne

Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie – program II. úrovne

Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy – program II. úrovne

Program paliatívnej medicíny – program II. úrovne

Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť – program III. úrovne

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!