Mesto Vranov nad Topľou zverejnilo termíny zápisu detí do materských škôl

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou zverejnilo termíny zápisu detí do materských škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe žiadosti o jeho prijatie na predprimárne vzdelávanie do MŠ, potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a údajov o povinnom očkovaní.

„Prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, dovŕši do 31.8.2022 päť rokov a dieťa zo spádovej materskej školy VZN 187/2021,“ citujeme z webovej stránky mesta Vranov nad Topľou.

V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné vyjadrenie príslušného výchovného poradenstva a prevencie. Dodatočné prijímanie žiadosti je do konca mesiaca máj.

Vranovská radnica pripomína, že podľa školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená. „Spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu,“ uvádza mesto Vranov nad Toľpou.

Ďalším dôvodom je, že jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením. „Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy,“ vysvetľuje mesto Vranov nad Topľou.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ si môžete stiahnuť na www.vranov.sk.

Termíny zápisov do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou

Materská škola Kukučínova ulica 103: 2.5. – 4.5.2022, 9.00–11.30 hod.

Materská škola Okulka 21: 2.5. – 4.5.2022, 8.00 – 11.00 hod.

Materská škola Ulica 1.mája 1227: 2.5. – 4.5.2022, 8.00 – 11.00 hod.

Materská škola Dlhá ulica 559: 2.5. – 4.5.2022 o 8.00 – 11.00 hod.

Materská škola Sídlisko 1.mája: 2.5. – 4.5.2022, 8.00 – 11.00 hod.

Materská škola Domašská ulica 604: 4.5. – 6.5.2022, 10.30 – 16.00 hod.

Materská škola Juh 1051: 2.5. – 6.5.2022, 8.00 – 10.30 hod.

Materská škola Vajanského ulica 641: 2.5. – 4.5.2022, 10.30 –12.30 hod.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!