Ján Ragan: Želám si, aby rodičia nabádali deti k pozitívnemu mysleniu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Začiatok aktuálneho školského roka sa nesie v netradičnom duchu, ktorý má za následok COVID-19 a s tým súvisiace opatrenia. Primátor Ján Ragan pri tejto príležitosti požiadal o trpezlivosť, empatiu a zodpovednosť. Ako zdôraznil vo svojom príhovore, práve dnes potrebujeme oveľa viac prameňov čistej vody, ktorá prináša nádej, silu, odvahu, vieru a  presvedčenie, že každý z nás môže byť užitočný pre druhých.

Primátor Ján Ragan v úvode svojho príhovoru priznáva, že nový školský rok so sebou prináša opäť mnoho otázok zo strany hlavne rodičovskej verejnosti, ktorej záleží na vzdelaní svojich ratolestí. Otázniky sú spojené predovšetkým s faktom, kedy sa v priebehu prvých dvoch týždňov musí spoločnosť vysporiadať s dodržiavaním opatrení a odporúčaní Ministerstva školstva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Ako dodal, otvorenie školského roka sa riadi špeciálnymi usmerneniami, ktoré sú školy povinné dodržiavať. Zároveň pripomenul, že jednými z nich je aj neorganizovanie hromadného otvorenia školského roku, či zvládnutie nosenia rúška, pravidelné upratovanie a dezinfekcia. „Chcem vyzvať rodičovskú verejnosť o pomoc pri zvládnutí celej situácie a k rešpektu voči prevádzkam našich škôl a školských zariadení, ktoré sú rovnako viazané zodpovedným prístupom k danej situácii. Táto situácia prináša záťaž na všetkých zainteresovaných počnúc rodičmi, končiac deťmi a všetkými zamestnancami školy. Buďme v tejto zložitej situácii zodpovední, nápomocní jeden druhému, aby sa opatrenia nemuseli predlžovať. Je na nás ako sa k tejto situácii postavíme a aký postoj zaujmeme,“ uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan a poďakoval sa všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom za vynaložené úsilie pri príprave škôl, hlavne čo sa týka školských, hygienických, pracovnoprávnych a iných predpisov na zabezpečenie prevádzkových podmienok. Taktiež zdôraznil, že po rodičoch sú práve učitelia tými najdôležitejšími ľuďmi, ktorí formujú charaktery, rozhľad a profesijnú prípravu človeka. „Učitelia dnes viac, ako kedykoľvek predtým, potrebujú nielen uznanie spoločnosti, ale aj pochopenie. Súčasná doba si stále viac a viac žiada vzdávať úctu každému, kto pôsobí na učiteľskej pozícii, ale aj všetkým, ktorí podporujú význam výchovy a vzdelávania pre človeka a spoločnosť. Je to pocta profesii a ľuďom bez ktorých by sme neboli tým, čím sme,“ pripomenul J. Ragan.

O to viac je, podľa neho, naliehavejšie želanie, aby tento školský rok 2020/2021 so sebou priniesol pokojnú atmosféru, ktorá napomôže vrátiť školy do bežného života. „Želám si, aby rodičia s láskou pristupovali k svojim deťom a nabádali ich k pozitívnemu mysleniu. Nič v živote nemôže byť krajšie ako dieťa v náručí rodiča, ktorý je jeho oporou. Nič v živote nemôže byť príjemnejšie ako pocit dieťaťa, že rodič je jeho všetkým na svete,“ zdôraznil J. Ragan.

Ako informuje webová stránka mesta Vranov nad Topľou, v novom školskom roku 2020/2021 bude základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevovať 3 262 žiakov, čo je o 108 žiakov viac ako v minulom školskom roku. Z celkového počtu žiakov je 355 prvákov, čo je o 31 prvákov viac ako v minulom školskom roku a povinnú školskú dochádzku by v týchto základných školách malo ukončiť 324 deviatakov. Mesto Vranov nad Topľou má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 5 plnoorganizo­vaných základných škôl s právnou subjektivitou a 1 malotriednu základnú školu v prímestskej časti Lomnica.

V aktuálnom školskom roku materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou, navštevovať 661 detí, z toho 208 predškolákov v 34 triedach. Chod 8 materských škôl zabezpečuje 47 prevádzkových a 78 pedagogických zamestnancov.

ZDROJ FOTO: PIXABAY.COM

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!