Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Zlatník

 • Dátum: 11.03.2021

Obec Zlatník na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Zlatník č.109,B/2021 zo dňa 10.3.2021 vyhlasuje výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Zlatník na deň 7.5 2021 o 17.00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Zlatník.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

Náležitosti prihlášky:

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§10 ods. 4 písm. a) Zákona 330/2007 Z.z. o registri trestov),
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
 • žiadosť s profesijným životopisom, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve.

Výhodou je:

 • prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti min. 5 rokov,
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov, · užívateľské ovládanie počítača,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov,
 • v zmysle § 18a ods.6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného kontrolóra s úväzkom 0,025.
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie starostu obce, poslanca obecného zastupiteľstva, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitného zákona.

Termín podania prihlášky:

 • uchádzač prihlášku spolu s prílohami zašle poštou (rozhodujúci dátum doručenia) alebo doručí osobne do 23.4. 2021 do 15.00 hod. na adresu: Obec Zlatník, Obecný úrad Zlatník č.21, 094 33, v zalepenej obálke,
 • obálku označiť heslom“ Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ.“

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Otváranie obálok bude zabezpečené na pracovnom zasadnutí 7.5.2021 o 16.00 hod.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky a nepredložia požadované doklady.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Zlatník dňa 7.5.2021 o 17.00 hod.

V Zlatníku, 10.3.2021

JUDr. Juraj Balog
starosta obce

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!