VOS: Stánok na predaj zmrzliny a nápojov v prístave výletnej lode Bohemia

  • Dátum: 18.02.2022

Obec Kvakovce, Domašská č. 1/97, 094 02  Slovenská Kajňa, IČO: 00332518, (ďalej len „vyhlasovateľ“)

vyhlasuje

v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž na „Prenájom predajného stánku na predaj zmrzliny“ v blízkosti prístavu výletnej lode Bohemia.

Nájomná zmluva sa uzatvorí na obdobie do 31.12.2022. Ponuky je potrebné dourčiť na Obecný úrad do 15.3.2022 do 10:00 hodiny. Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže nájdete na internetovej stránke obce www.kvakovce.sk, alebo si ich môžete vyžiadať emailom na kvakovcedomasa@gmail.com, resp. na tel. č. 0918 513 324. Obhliadku priestorov stánku na predaj zmrzliny a priľahlého pozemku  je možné dohodnúť na obecnom úrade.

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 29.4.2021 o 10.15 hodine a je verejne prístupné.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!