VOS: Prenájom priestorov kuchyne a baru na výletnej lodi Bohemia

  • Dátum: 18.02.2022

Obec Kvakovce, Domašská č. 1/97, 094 02  Slovenská Kajňa, IČO: 00332518, (ďalej len „vyhlasovateľ“)

vyhlasuje

v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž na „Prenájom priestorov kuchyne a baru na výletnej lodi Bohemia vrátane miesta na umiestnenie stánku na ambulantný predaj v prístave.“

K dispozícii je v prípade potreby aj sklad. Loď bude plávať po vodnej nádrži Veľká Domaša.

Nájomná zmluva sa uzatvorí na obdobie do 31.12.2022. Ponuky je potrebné dourčiť na Obecný úrad do 15.3.2022 do 10.00 hodiny. Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže nájdete na internetovej stránke obce www.kvakovce.eu, alebo si ich môžete vyžiadať emailom na kvakovcedomasa@gmail.com, resp. na tel. č. 0918 513 324. Obhliadku priestorov výletnej lode je možné dohodnúť na obecnom úrade.

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 15.3.2022 o 10:15 hodine a je verejne prístupné.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!