S. Polianka: Obchodná verejná súťaž – parc.  C KN č. 973/2, C KN č. 973/3

  • Auto
  • Dátum: 02.05.2022

Obec Sečovská Polianka

Hlavná 132/135, 094 14  Sečovská Polianka,  IČO: 00332828

týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák.

a ust. § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 z v e r e j ň u j e

zámer predať nehnuteľný majetok obce na základe obchodnej verejnej súťaže a

v y h l a s u j e

OBCHODNÚ  VEREJNÚ  SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzavretie

kúpnej zmluvy

I/  PREDMET OBCHODNEJ SÚŤAŽE:

nehnuteľný majetok obce  zapísaný na LV č. 1253, katastrálne územie Sečovská Polianka a to:

  • pozemku registra C KN parcelné číslo 973/2, druh pozemku: záhrada o výmere 246 m2,
  • pozemku registra C KN parcelné číslo 973/3, druh pozemku: záhrada o výmere 124 m2,
  • cena: najmenej vo výške 4.292 EUR podľa znaleckého posudku znalca Ing. Mariána Onderka   č. 78/2022  zo dňa 26.04.2022.

II/  ČASOVÝ  HARMONOGRAM  OBCHODNEJ  VEREJNEJ SÚŤAŽE:

1/ Súťaž sa začína uverejnením obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli Obce Sečovská Polianka, na webovej stránke Obce Sečovská Polianka a  v regionálnej tlači.

2/ Obhliadku nehnuteľností  je možné  vykonať v pracovných dňoch  od 02.05.2022 do 17.05.2022  v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod. Kontaktné osoby:  Michal Urban, č. tel. 0915515195

3/ Lehota na podanie návrhov na uzavretie  kúpnej zmluvy:  do 18.05.2022  do 16,00 hod.

4/ Vyhodnotenie návrhov na uzavretie kúpnej  zmluvy: 20.05.2022

5/ Zaslanie  oznámenia  o prijatí  návrhu na uzavretie kúpnej  zmluvy úspešnému účastníkovi, že jeho návrh bol prijatý  a účastníkom, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli:  24.05.2022

6/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy: do 30 dní odo dňa vyhodnotenia návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 III/  PODMIENKY  OBCHODNEJ VEREJNEJ  SÚŤAŽE:

1/ Obsah kúpnej zmluvy: predmet zmluvy podľa špecifikácie pod bodom I/ týchto podmienok, najvyššia ponúknutá kúpna cena, spôsob platby: pri podpise kúpnej zmluvy prevodom na účet predávajúceho.

2/ Návrh do súťaže predkladá jej účastník  v neporušenej zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa  súťaže:  Obec .Sečovská Polianka, ul. Hlavná 132/135, 094 14  Sečovská Polianka.

Na obálke uvedie účastník meno a priezvisko, adresu a  viditeľné  označenie „Obchodná verejná súťaž – parc.  C KN č. 973/2, C KN č. 973/3 –  neotvárať“.

V obálke  účastník  predloží návrh  kúpnej ceny, súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby obchodnej verejnej súťaže v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a svoje identifikačné údaje:

  • u fyzickej osoby – meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a telefónne číslo, na ktorom môže byť účastník zastihnutý;
  • u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu spoločnosti, plnú moc s úradne overeným podpisom, ak bude právnická osoba zastúpená inou osobou, než je štatutárny zástupca zapísaný v obchodnom registri.

Účastník, ktorý nemá povinnosť zapisovať sa  do registra  partnerov verejného sektora v zmysle zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží čestné vyhlásenie o tom,  že  nie  je povinný zapisovať sa  do registra  partnerov verejného sektora.   Účastník, ktorý má povinnosť zapisovať sa  do registra  partnerov verejného sektora v zmysle zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží výpis z registra nie starší ako 30 dní.

2/ Návrh doručený po uplynutí lehoty na podanie návrhov nebude do súťaže zahrnutý.

3/ Predložený návrh nemožno odvolať po uplynutí lehoty na podanie návrhov.

4/ Návrh možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie návrhov, ibaže  ide len o opravu zrejmých chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu.

5/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

6/ Vyhlasovateľ  si vyhradzuje právo  podmienky súťaže meniť, vrátane predĺženia lehoty na podanie návrhov alebo lehoty na vyhodnotenie návrhov alebo súťaž zrušiť.

7/ Navrhovatelia  (vrátane úspešného účastníka) nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

8/ Ten istý účastník môže predložiť najviac jeden návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak ten istý účastník predloží viac návrhov, zo súťaže budú vyradené všetky jeho návrhy.

IV/  KRITÉRIA  HODNOTENIA  PODANÝCH  NÁVRHOV:

1/ Vyhlasovateľ určuje spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu, ktorým je najvyššia kúpna cena.

2/ Návrhy na uzatvorenie kúpnej zmluvy budú vyhodnotené na zasadaní komisie v tomto zložení: JUDr. Iveta Bérešová, Gabriel Kohut, Ing. Martin Kuriško

Sečovská Polianka, dňa 02.05.2022

Michal Urban

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!