Obec Vyšný Žipov vyhlasuje OVS na predaj pozemku

  • Auto
  • Dátum: 05.08.2022

Obecné zastupiteľstvo Vyšný Žipov v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer na predaja majetku a podmienky obchodnej verejnej súťaže (OVS) na predaj majetku obce:

I/ Zámer na predaja majetku a PREDMET OVS:

– parcela registra „C“ KN, parc. č. 676, o výmere 800 m2, druh pozemku: Orná pôda,

– nehnuteľnosť zapís. na LV č. 564, okres Vranov n.T., obec V. Žipov, k.ú. V. Žipov,

– výlučný vlastník v 1/1 z celku  Obec Vyšný Žipov, IČO: 00332950, adresa : Vyšný Žipov 83, 09433

– pozemok v intraviláne obce, v existujúcej radovej zástavbe,  vhodný na výstavbu rodinného domu

cena: najmenej vo výške   16 400 €

II/ ČASOVÝ HARMONOGRAM  OVS

1/ Vyhlásenie OVS  a podmienok sa vykoná na úradnej tabuli obci (na internetovej stránke obce) a  v regionálnej tlači.

2/ Obhliadku veci je možné vykonať v pracovných dňoch. Kontaktné osoby: Mgr. Miroslav Ondič, č. tel. 0918383487

3/ Lehota na podanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy: do 16.9. 2022  do 12:00 hod. Lehota je hmotnoprávna a návrh musí byť doručený do konca lehoty.

4/ Vyhodnotenie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy: do 30.9.2022

5/ Zaslanie oznámenia o prijatí návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy úspešnému účastníkovi, že jeho návrh bol prijatý a účastníkom, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli: do 14.10.2022.

6/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy: do 30 dní odo dňa schválenia prevodu vlastníctva obecným zastupiteľstvom.

III/ PODMIENKY OVS

1/ Obsah kúpnej zmluvy: predmet zmluvy podľa špecifikácie pod bodom I/ za  týchto podmienok, najvyššia ponúknutá kúpna cena, spôsob platby: pred podpisom kúpnej zmluvy prevodom na účet predávajúceho.

2/ Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa súťaže:

Obec Vyšný Žipov, PSČ: 094 33

Na obálke uvedie účastník viditeľné označenie „OVS parc.C-676- neotvárať“.

V obálke účastník predloží :

  1. návrh kúpnej ceny v €,
  2. súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby obchodnej verejnej súťaže v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  3. a identifikačné údaje:

-fyzická osoba – meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia. Telefónne číslo účastníka.

-právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu spoločnosti, plnú moc s úradne overeným podpisom, ak bude právnická osoba zastúpená inou osobou, než je štatutárny zástupca zapísaný v obchodnom registri. Telefónne číslo účastníka.

  1. ak účastník, ktorý nemá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží čestné vyhlásenie o tom, že nie je povinný zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. Účastník, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží výpis z registra nie starší ako 30 dní.

3/ Návrh doručený po uplynutí lehoty na podanie návrhov nebude do súťaže zahrnutý.

4/ Predložený návrh nemožno odvolať po uplynutí lehoty na podanie návrhov.

5/ Návrh možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie návrhov, ibaže ide len o opravu zrejmých chýb v písaní, alebo počítaní, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu.

6/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

7/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, vrátane predĺženia lehoty na podanie návrhov alebo lehoty na vyhodnotenie návrhov alebo súťaž zrušiť.

8/ Navrhovatelia (vrátane úspešného účastníka) nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

9/ Ten istý účastník môže predložiť najviac jeden návrh (písomnej forme v slovenskom jazyku) na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak ten istý účastník predloží viac návrhov, zo súťaže budú vyradené všetky jeho návrhy.

10/ Odpredaj nehnuteľnosti uchádzačovi, ktorý ponúkol najvyššiu cenu musí odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo obce.

11/ Účastník nesmie byť dlžníkom Obce Vyšný Žipov.

IV/ KRITÉRIA HODNOTENIA NÁVRHOV:

1/ Vyhlasovateľ určuje spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu, ktorým je najvyššia kúpna cena. Pri rovnosti ponúknutej ceny za predaj poradie určí žreb.

2/ Návrhy na uzatvorenie kúpnej zmluvy budú vyhodnotené na zasadaní ustanovenej komisie.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!