Obec Vechec vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na diaľkový autobus

  • Auto
  • Dátum: 14.06.2022

Obec Vechec, Hlavná 133, 094 12 Vechec, IČO: 00332925, týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák. a ust. § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať hnuteľný majetok obce, ktorého zostatková hodnota je vyššia ako 3 500 eur na základe obchodnej verejnej súťaže a vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy
I/ PREDMET OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
hnuteľná vec: diaľkový autobus triedy B, značky RENAULT MASTER, rok výroby 2018, VIN: VF1ME000360968183, e. č. VT 362 CO,
farba: modrá metalíza;
cena: najmenej vo výške 19 490,00 eur.
II/ ČASOVÝ HARMONOGRAM OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
1/ Súťaž sa začína uverejnením obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli Obce Vechec, na webovej stránke Obce Vechec a v regionálnej tlači.
2/ Obhliadku hnuteľnej veci je možné vykonať v pracovných dňoch od 14.06.2022 do 01.07.2022 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Kontaktné osoby: Ladislav Tóth, č. tel. 0905 346 172.
3/ Lehota na podanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy: do 01.07.2022 do 14:00 hodiny.
4/ Vyhodnotenie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy: 06.07.2022.
5/ Zaslanie oznámenia o prijatí návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy úspešnému účastníkovi, že jeho návrh bol prijatý a účastníkom, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli: do 08.07.2022.
6/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy do 30 dní odo dňa schválenia prevodu vlastníctva obecným zastupiteľstvom Obce Vechec.
III/ PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
1/ Obsah kúpnej zmluvy: predmet zmluvy podľa špecifikácie pod bodom I/ týchto podmienok, najvyššia ponúknutá kúpna cena, spôsob platby: pri podpise kúpnej zmluvy prevodom na účet predávajúceho.
2/ Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke na adresu
vyhlasovateľa súťaže:
Obec Vechec, Hlavná 133, 094 12 Vechec
Na obálke uvedie účastník meno a priezvisko, adresu a viditeľné označenie „Obchodná verejná súťaž – diaľkový autobus – neotvárať“.
V obálke účastník predloží návrh kúpnej ceny, súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby obchodnej verejnej súťaže v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a svoje identifikačné údaje:
– u fyzickej osoby – meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a telefónne číslo, na ktorom môže byť účastník zastihnutý;
– u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu spoločnosti, plnú moc s úradne overeným podpisom, ak bude právnická osoba zastúpená inou osobou, než je štatutárny zástupca zapísaný v obchodnom registri.
Účastník, ktorý nemá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží čestné vyhlásenie o tom, že nie je povinný zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. Účastník, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora v zmysle zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží výpis z registra nie starší ako 30 dní.
3/ Návrh doručený po uplynutí lehoty na podanie návrhov nebude do súťaže zahrnutý.
4/ Predložený návrh nemožno odvolať po uplynutí lehoty na podanie návrhov.
5/ Návrh možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie návrhov, ibaže ide len o opravu zrejmých chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu.
6/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
7/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, vrátane predĺženia lehoty na podanie návrhov alebo lehoty na vyhodnotenie návrhov alebo súťaž zrušiť.
8/ Navrhovatelia (vrátane úspešného účastníka) nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
9/ Ten istý účastník môže predložiť najviac jeden návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak ten istý účastník predloží viac návrhov, zo súťaže budú vyradené všetky jeho návrhy.
IV/ KRITÉRIA HODNOTENIA PODANÝCH NÁVRHOV:
1/ Vyhlasovateľ určuje spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu, ktorým je najvyššia kúpna cena.
2/ Návrhy na uzatvorenie kúpnej zmluvy budú vyhodnotené na zasadaní komisie v tomto zložení:
Mgr. Vladimír Jenčko, Jaroslav Šimko, Jozef Fako, Ing. Miroslav Bača.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!