Obec Malá Domaša ponúka do prenájmu pohostinstvo

  • Auto
  • Dátum: 27.05.2022

Obec Malá Domaša

 094 02 Malá Domaša 106, IČO: 00332534

týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák.

a ust. § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 zverejňuje

zámer prenajať nehnuteľný majetok obce na základe obchodnej verejnej súťaže a

 vyhlasuje

 OBCHODNÚ  VEREJNÚ  SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzavretie

nájomnej zmluvy

 

I/ PREDMET OBCHODNEJ SÚŤAŽE:

 Nebytové priestory zapísané na LV č. 254, katastrálne územie Malá Domaša – nachádzajúce sa na I. nadzemnom podlaží Budovy súp. č. 106 postavenej na pozemku registra C KN parcelné číslo 13/1, označené v projektovej dokumentácii Ing. arch. Petra Dzurca, Nám. slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou, ako:

 Pohostinstvo (109)            – 43,52 m2 (6960x5400x3030x1800)

Sklad (108)                        – 13,07 m2 (5940×2200)

Predsieň WC (110)            – 3,28 m2 (2200×1490)

Predsieň WC ženy (114)   – 1,04 m2 (1130×920)

WC ženy (115)                  – 1,11 m2 (1210×920)

Predsieň WC muži (111)   – 2,07 m2 (1750×1180)

WC muži (112)                  – 2,31 m2 (1960×1180)

WC muži (113)                  – 1,17 m2 (1270×920)

Salónik (116)                     – 16,78 m2 (5670×2960)

Sklad (117)                        – 3,55 m2 (2960×1200)

Chodba (118)                     – 2,99 m2 (2060×1450)

Hygienické zariadenie (119) – 4,27 m2 (1350×3160)

WC (120)                            – 1,20 m2 (1640×900),    spolu o výmere 96,36 m2

 nájomné: najmenej vo výške obvyklého nájmu 150,00 EUR/mesiac

 II/  ČASOVÝ  HARMONOGRAM  OBCHODNEJ  VEREJNEJ SÚŤAŽE:

1/ Súťaž sa začína uverejnením obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli Obce Malá Domaša, na webovej stránke Obce Malá Domaša a  v regionálnej tlači.

2/ Obhliadku nebytových priestorov je možné  vykonať v pracovných dňoch  od 30.05.2022 (pondelok) do 03.06.2022 (piatok)  v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod. Konkrétny termín obhliadky je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. Kontaktné osoby:  PhDr. Jaroslav Makatúra, č. tel. 0915 974 534;           Mgr. Miroslava Gerová, č. tel. 0917 551 089.

3/ Lehota na podanie návrhov na uzavretie  nájomnej zmluvy:  do 13.06.2022  do 15,00 hod.

4/ Vyhodnotenie návrhov na uzavretie nájomnej  zmluvy: do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

5/ Zaslanie  oznámenia  o prijatí  návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy úspešnému účastníkovi, že jeho návrh bol prijatý  a účastníkom, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli:  do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

6/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy: do 30 dní odo dňa vyhodnotenia návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

III/  PODMIENKY  OBCHODNEJ VEREJNEJ  SÚŤAŽE:

1/ Ponuka nájomného  musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom: „NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – Neotvárať!“

2/ Ponuka nájomného musí obsahovať:

  1. a) označenie záujemcu:

– fyzická osoba – meno, priezvisko,  dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť.  Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

– právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

  1. b) označenie nebytového priestoru – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,
  2. c) zámer na využitie nebytového priestoru – pohostinstva,
  3. d) výška nájomného,
  4. e) súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s prenájmom majetku obce,
  5. f) účastník, ktorý nemá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží čestné vyhlásenie o tom,  že  nie  je povinný zapisovať sa  do registra  partnerov verejného sektora.

3/ Návrh doručený po uplynutí lehoty na podanie návrhov nebude do súťaže zahrnutý.

4/ Predložený návrh nemožno odvolať po uplynutí lehoty na podanie návrhov.

5/ Návrh možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie návrhov, ibaže  ide len o opravu zrejmých chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu.

6/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

7/ Vyhlasovateľ  si vyhradzuje právo  podmienky súťaže meniť, vrátane predĺženia lehoty na podanie návrhov alebo lehoty na vyhodnotenie návrhov alebo súťaž zrušiť.

8/ Navrhovatelia  (vrátane úspešného účastníka) nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

9/ Ten istý účastník môže predložiť najviac jeden návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Ak ten istý účastník predloží viac návrhov, zo súťaže budú vyradené všetky jeho návrhy.

IV/  KRITÉRIA  HODNOTENIA  PODANÝCH  NÁVRHOV:

Kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie  zmluvy o nájme nebytových priestorov  je najvyššia ponúknutá výška nájomného a perspektíva dlhodobého nájmu vyplývajúca z priloženého zámeru na využitie nebytového priestoru – pohostinstva.

Obecné zastupiteľstvo Obce Malá Domaša vyberie najvýhodnejší z predložených návrhov a schváli zmluvu  o nájme nebytových priestorov.

V Malej Domaši dňa 26.05.2022

PhDr. Jaroslav Makatúra, v. r.

starosta obce

 

 

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!