Obec Dlhé Klčovo vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom baru

  • Dátum: 27.07.2020

Obec DLHÉ KLČOVO, 094 13 Dlhé Klčovo 173, IČO: 00 332 356

týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák. vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov

I/ PREDMET OBCHODNEJ SÚŤAŽE:

– nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí Budovy, súp. č. 173, postavenej na parc. registra „C“ parc. č. 1/1, Zastavané plochy a nádvoria, LV č. 857, kat. úz. Dlhé Klčovo a to:

– Bar: pozostávajúci z hosťovskej časti, výčapu, skladu, skladu upratovačiek, dennej miestnosti personálu, WC personálu, WC muži, WC ženy, spojovacej chodby, priestorov prenajímateľa na vykurovanie

– terasy,

-pozemok

– prístupovej cesty do Baru a prístupovej komunikácie na príjem tovaru

– minimálna výška nájomného je 3.600,00 EUR ročne bez elektrickej energií.

Uvedené nebytové priestory sú určené na výkon poskytovania pohostinskej činnosti.

II/ ČASOVÝ HARMONOGRAM OBCHODNEJ SÚŤAŽE:

1/ Súťaž sa začína dňa 27.07.2020 uverejnením na úradnej tabuli Obce Dlhé Klčovo, na internetovej stránke Obce Dlhé Klčovo a v regionálnych médiách.

2/ Obhliadka nebytových priestorov sa vykoná v dňoch od 29.07.2020 do 07.08.2020 v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 15.00 hod.

Kontaktné osoby: Ľubica Zubková, starostka  obce , č. tel. 0919457030 a Ľudmila Piatničková, pracovníčka OcÚ , č.tel. 0907039300.

3/ Uzávierka predkladania návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy: do 12.08.2020 do 16.00 hod.

4/ Vyhodnotenie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy: 14.08.2020

5/ Zaslanie oznámenia o prijatí návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy úspešnému účastníkovi, že jeho návrh bol prijatý a účastníkom, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli: do 18.08.2020.

6/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy: do 30 dní odo dňa schválenia nájmu nebytových priestorov vybranému účastníkovi súťaže Obecným zastupiteľstvom Obce Dlhé Klčovo.

III/ PODMIENKY OBCHODNEJ SÚŤAŽE:

1/ Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa súťaže:

Obec Dlhé Klčovo

Obecný úrad Dlhé Klčovo

094 13 Dlhé Klčovo 173

kde na obálke uvedie meno a priezvisko, adresu a  viditeľné  označenie „Obchodná verejná súťaž – – prenájom – neotvárať“. V obálke účastník predloží návrh nájomnej ceny a svoje identifikačné údaje: u fyzickej osoby – meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a telefónne číslo, na ktorom môže byť účastník zastihnutý; u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu spoločnosti, plnú moc s úradne overeným podpisom, ak bude právnická osoba zastúpená inou osobou, než je štatutárny zástupca zapísaný v príslušnom obchodnom registri.

2/ Návrh doručený po uzávierke predkladania návrhov nebude do súťaže zahrnutý.

3/ Predložený návrh nemožno odvolať po uplynutí lehoty pre predkladanie návrhov.

4/ Návrh možno meniť alebo dopĺňať len v čase, keď podľa bodu 3, časti III. Podmienky obchodnej súťaže možno návrh odvolať, ibaže ide o opravu zrejmých chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu.

5/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, ďalej si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, vrátane predĺženia lehoty na predkladanie návrhov alebo lehoty na vyhodnotenie návrhov alebo súťaž zrušiť.

6/ Navrhovatelia  (vrátane úspešného účastníka) nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

7/ Ten istý záujemca môže predložiť najviac jeden návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Ak ten istý záujemca predloží viac návrhov, zo súťaže budú vyradené všetky jeho návrhy.

IV/ KRITÉRIA HODNOTENIA PREDLOŽENÝCH NÁVRHOV:

1/ Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy je najvyššia výška nájomného.

2/ Návrhy na uzatvorenie nájomnej zmluvy budú vyhodnotené na zasadaní komisie vytvorenej zo všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva .

Ľubica Zubková

starostka obce

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!