Obec Davidov ponúka na priamy predaj nehnuteľnosti

  • Auto
  • Dátum: 28.04.2022
Obec Davidov

Obec Davidov,093 03 Davidov 182, IČO: 00332330 týmto v zmysle ust.  § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnila zámer obce Davidov predať majetok obce priamym predajom a výzvu na predloženie cenových ponúk.

Majetok obce: predaj nehnuteľnosti s. č. 104 vedenej na parcele C KN 600 zastavané plochy a nádvoria o výmere 596 m2 a záhradu vedenú na parcele C KN 601 o výmere 1407m2. Obidve parcely sú  v kat. území Davidov zapísané na LV číslo 3.

Predkladanie ponúk do 4.5.2020 vrátane.

Minimálna cena: 30 000 EUR

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle:  www.davidov.sk alebo na tel. čísle: 0917 708 777

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!